Terug naar het overzicht

Kadeverbetering Hazepad

Deze week begint het verwijderen van bomen langs het Hazepad. Uit onderzoek bleek dat twaalf populieren niet geschikt zijn voor vleermuizen of andere beschermde soorten.

Nieuwe bomen

Deze bomen kunnen niet op de huidige plek blijven staan. Nadat de kadeverbetering klaar is, plaatst het Hoogheemraadschap van Delfland nieuwe bomen terug in de buurt van het Hazepad.

Meer informatie

De werkzaamheden aan de kade staan gepland voor februari/maart. Meer informatie over de kadeverbetering van het Hazepad staat op: www.hhdelfland.nl/hazepad.

Samenwerking

De kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp is niet meer stabiel en wordt verstevigd. Het fietspad is plaatselijk verzakt en wordt opgeknapt. Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken hierbij samen op. De uitvoering liep vertraging op door de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het gebied.

wegafzetting op kade/fietspad Hazepad

Vleermuizen in bomen

Om de kade langs het Hazepad weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moet deze worden verbreed. Daarvoor moeten bomen worden weggehaald. Het kappen van bomen kan niet zomaar. Hiervoor is eerst onderzoek in het kader van de flora- en faunawet nodig.

Een quickscan heeft aangetoond dat de bomenrij langs het fietspad geschikt is als leefgebied voor vleermuizen. Een extra veldbezoek heeft bevestigd dat er vleermuizen in het gebied leven en dat de bomen geschikte holtes hebben voor vleermuizen. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen dat de vleermuizen daadwerkelijk in de holtes van de bomen op de kade huizen.

Wat betekent dit?

Een speciaal onderzoek is nodig om te bepalen of vleermuissoorten gebruik maken van de bomen in het projectgebied en waarvoor ze de bomen gebruiken (foerageergebied, kraamverblijf, winterverblijf, etc.). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd ecologisch bureau. Als er geen aanwezigheid van vleermuizen wordt aangetoond, kunnen de bomen zonder ontheffing worden weggehaald. Als vleermuizen wel gebruik maken van de bomenrij of een specifieke boom, dan mogen deze bomen/boom niet zonder de ontheffing ‘Wet Natuurbescherming’ worden gekapt. Je vernietigt dan namelijk een verblijfplaats van een beschermde diersoort. Het Hoogheemraadschap is met een ecologisch bureau in gesprek om te bepalen wat voor onderzoek er nog nodig is en wat de planning gaat worden.

Omleiding

De omleiding voor fietsers blijft van kracht. We begrijpen dat de volledige afsluiting van het fietspad vervelend is. Toch is het noodzakelijk om te voorkomen dat de stabiliteit van de kade verder achteruitgaat. We benadrukken dat ook het fietspad in slechte staat is. Het betreden van kade en fietspad is gevaarlijk en brengt bovendien risico’s met zich mee voor de waterveiligheid: de kade beschermt het achterland tegen het water.

Contact of vragen

Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op met het Hoogheemraadschap via: Loket@hhdelfland.nl. Op de projectpagina www.hhdelfland.nl/Hazepad vindt u het laatste nieuws.

Vragen over het fietspad kunt u stellen aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp via: info@pijnacker-nootdorp.nl.