Terug naar het overzicht

Bestemmingsplan ‘Oude Polder - Dierenpension’

De gemeente wil het dierenpension aan de Overgauwseweg verhuizen, omdat het daar niet past in het bestemmingsplan. Het voornemen is om het dierenpension te plaatsen in de Oude Polder in Pijnacker, ten oosten van de wijk Tolhek, samen met een groengebied en eventueel een buurttuin.

Bestemmingsplan in procedure

Om dit mogelijk te maken is vorig jaar een bestemmingsplan in procedure gebracht. Het college heeft nu de gemeenteraad voorgesteld de procedure van dit bestemmingsplan te vervolgen.

Het voorontwerpbestemmingsplan

In januari 2021 is het voorontwerpbestemmingsplan in de inspraak gebracht. Dit plan geeft weer welke intentie de gemeente heeft voor de locatie in de Oude Polder. In het plan wordt het gebied opgedeeld in twee stukken. Een oostelijk deel waar een dierenpension en een dierenbegraafplaats kunnen komen, en een westelijk deel waar we een groene invulling is voorzien. Dit groengebied ligt direct naast de woonwijk Tolhek. Het voorontwerpbestemmingsplan gaf nog geen exacte invulling van de locatie.

Inspraakreactie

Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn enkele tientallen inspraakreacties ingediend. Daarnaast heeft ook de provincie op het plan gereageerd. Deze reacties vormden aanleiding voor aanpassing van het plan en verdere uitwerking en onderbouwing van de voorgenomen ontwikkeling.

Volgende stap: ontwerpbestemmingsplan

Op het moment dat werd besloten over het voorontwerpbestemmingsplan was er nog onvoldoende informatie beschikbaar om een gedetailleerd bestemmingsplan op te stellen. Zo was de exacte invulling van de bedrijfslocatie en ook de positionering van de bedrijfswoning nog niet bekend.

In het afgelopen jaar heeft de gemeente het plan voor de Oude Polder verder uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan. Dit geeft een uitgewerkte inrichting van de locatie, inclusief een beeldkwaliteitsparagraaf, waarin de landschappelijke inpassing wordt beschreven. Ook is het plan voorzien van de resultaten van de benodigde milieutechnische onderzoeken.

Een belangrijke aanpassing in het plan betreft de ontsluiting het dierenpension. In het voorontwerpbestemmingsplan is uitgegaan van een ontsluiting van het dierenpension via de Gantellaan. In het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de mogelijkheid een andere ontsluiting voorgesteld, namelijk richting de Zijdeweg.

De ingediende inspraakreacties hebben mede aanleiding gevormd voor de opgenomen aanpassing en uitwerking van het bestemmingsplan. Het hoofddoel van het bestemmingsplan -de mogelijkheid creëren voor de vestiging van een dierenpension op deze locatie- blijft in dit plan ongewijzigd.

Het proces

Het is aan nu de gemeenteraad om te beslissen over de vervolgstap in de procedure van het bestemmingsplan. Dit doet de gemeenteraad op basis van een voorstel van het college.

Op 21 juni 2022 besloot het college de gemeenteraad voor te stellen om de procedure van het bestemmingsplan te vervolgen. De basis voor dit besluit is het uitgewerkte ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad zal na de zomervakantie, naar verwachting in de vergadercyclus van september, het ontwerpbestemmingsplan bespreken.

Als de gemeenteraad straks beslist om de procedure te vervolgen, dan wordt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. In deze periode is er gelegenheid om zienswijzen in te dienen op het plan. Deze ter inzagelegging zullen we aankondigen via onder meer www.overheid.nl, de gemeenteberichten in weekblad Telstar en onze website.

Meer informatie

Het college stelt iedereen graag in de gelegenheid om kennis te nemen van het voorstel en het ontwerpbestemmingsplan dat aan de raad wordt voorgelegd. Daarom is dit plan vanaf 1 juli 2022 te vinden op de website www.pijnacker-nootdorp.nl/oudepolder. Hier vindt u ook de door het college voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties.

Inloopavond op 4 juli 2022

Daarnaast houden we een inloopavond. Daar zijn medewerkers van de gemeente aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Deze inloopavond is op 4 juli 2022 van 19.30 uur tot 21.00 uur, in de Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91 in Pijnacker. Het is een inloopbijeenkomst zonder vast begintijd. Aanmelden is niet nodig. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze publicatie, neem dan contact op via telefoonnummer 14 015.