Terug naar het overzicht

Begroting 2023 op orde

Het college van burgemeester en wethouders heeft maandag 19 september de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaren 2023, 2024 en 2025 houdt de gemeente geld over. Ook zijn er reserves om eventuele tegenvallers de komende jaren op te vangen. Het is lastig in te schatten of dat voldoende is, gezien de hoge inflatie en vele onzekerheden waarmee de gemeente de komende jaren heeft te maken.

Wethouder Peter Hennevanger:

“Naast de nog steeds aanwezige dreiging van het coronavirus stapelt het aantal crises zich op: de woningmarktcrisis, de stikstofcrisis, de energiecrisis, de vluchtelingencrisis, de grondstofcrisis, de klimaatcrisis en een overspannen arbeidsmarkt. Plus de sterk oplopende inflatie maakt het een hele uitdaging om voor de komende jaren een reële prognose te doen over het verloop van de gemeentefinanciën. Maar ik hou het iedere dag in de gaten hoor.”

Gemeentefonds

De bedragen die de gemeente krijgt van het rijk om zijn taken uit te voeren (via het gemeentefonds) zijn tot en met 2025 geregeld. Vanaf 2026 heeft het rijk nog te weinig geld in het gemeentefonds opgenomen. Hierdoor komen de meeste gemeenten vanaf 2026 dus geld tekort. Hennevanger hierover:

”De minister van binnenlandse zaken heeft beloofd dat de regering op Prinsjesdag bekend maakt hoe dit wordt opgelost. Dat is te laat voor deze begroting en dus staat er voor 2026 nu nog een tekort in de meerjarenraming. Laten we hopen dat de regering de gemeenten niet vergeet op Prinsjesdag en dat wij volgend jaar ook voor de jaren daarna weer een sluitende begroting kunnen maken.”

Uitvoeringsagenda 2022-2026

Binnenkort biedt het college aan de gemeenteraad ook de uitvoeringsagenda 2022-2026 aan. Deze uitvoeringsagenda is de eerste uitwerking van het beleid dat in juni is vastgesteld en beschreven staat in het raadsakkoord op hoofdlijnen ‘Bouwen aan de toekomst’.