Terug naar het overzicht

Auterieure overeenkomst Kerkweg Pijnacker

Op 12 mei 2021 sloot de gemeente Pijnacker-Nootdorp een (anterieure) overeenkomst in de zin van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, voor een ontwikkeling op de hoek van de Kerkweg en de Adam Pijnackerstraat in Pijnacker.

Bouwplan

De overeenkomst is gesloten om het bouwplan, bestaande uit het slopen van de bestaande bebouwing teneinde acht grondgebonden eengezinswoningen met parkeergelegenheid en verder toebehoren te realiseren, planologisch mogelijk te maken. Het betreft een bouwplan op de percelen kadastraal bekend gemeente Pijnacker, sectie C, nummers 6526 en 6543.

Planontwikkeling

Onze gemeente wenst publiekrechtelijk mee te werken aan de planontwikkeling op bovengenoemde percelen. De wijziging is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Kerkweg-Korteweg’ en zal verder in procedure worden gebracht. Voor deze medewerking zal de initiatiefnemer een exploitatiebijdrage betalen.

Overeenkomst opvragen

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst kunt u gedurende zes weken opvragen via het secretariaat van het team Grondzaken van de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 015. Dan krijgt u de zakelijke beschrijving per post of digitaal toegezonden.

Geen zienswijzen, bezwaar of beroep

Het is niet mogelijk om tegen bovenvermelde overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

Kerkweg-Korteweg