Ackerswoude

Vlak naast het centrum van Pijnacker ontstaat de nieuwe woonwijk Ackerswoude. Het oorspronkelijke glastuinbouwgebied van circa 45 hectare wordt een eigentijdse woonwijk.

Welke woningen worden er gebouwd? 

Ackerswoude kent een gevarieerd aanbod aan woningen, van beneden-boven woningen, rijwoningen, twee-onder-één kappers tot vrijstaande woningen. In totaal bestaat de wijk straks uit circa 1000 woningen. 

Wat is de stand van zaken?

Het grootste gedeelte van de wijk is al af en bewoond. De laatste woningen in de zuidrand van Ackerswoude (bij de Monnikenweg) worden in de eerste helft van 2023 opgeleverd. ABB is de ontwikkelaar en bouwer van deze projecten.

Er is nog een klein gebied van Ackerswoude dat nog ontwikkeld moet worden. Dit is het gebied rondom het kindcentrum (hoek Monnikenweg – Klapwijkseweg). De gemeente is bezig met een visie voor dit gebied. Verder komen er nog enkele vrije kavels in de verkoop.

In Ackerswoude is steeds meer de definitieve bestrating te vinden, diverse speelplekken zijn ingericht en ook het groen in de wijk neemt toe.

Resultaten verkeerstellingen Ackerswoude Zuid – najaar 2023

In januari 2023 besloot de gemeenteraad om geen harde knip in de Monnikenweg aan te leggen. Vervolgens werkte de gemeente, samen met het verkeersbureau BonoTraffics, aan het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Monnikenweg. Deze herinrichting is vóór de zomer van 2023 uitgevoerd. De gemeente bekijkt deze nieuwe situatie door verkeerstellingen in zowel het najaar van 2023 als het voorjaar van 2024.

De eerste tellingen waren in de laatste week van september en de eerste week van oktober 2023. Helaas was er bij deze tellingen een registratieprobleem bij telpunt 3, Monnikenweg tussen Kwartelkoningslande en Witte Kwikstaartlande. Dit kwam door een defect aan de tellus. Daarom is deze locatie in de tweede week van januari 2024 opnieuw geteld. De resultaten van alle tellingen kunt u hieronder downloaden.

Er waren geen opvallende zaken rond de verkeersdrukte en de snelheid in de verschillende straten. De aantallen passen bij de wijk. Uit de tellingen bleek ook dat ongeveer 20 procent van het verkeer in de wijk doorgaand is. Wat betreft de aantallen is dit geen zorgwekkend percentage. Bovendien is vastgesteld dat er niet veel vrachtverkeer door de wijk rijdt. Er geldt dan ook een verbod voor vrachtwagens en tractoren.

In het voorjaar van 2024 wordt er nog een keer geteld en kunnen we een eindconclusie trekken.

Informatieavond inrichting Monnikenweg 18 april 2023

Op dinsdagavond 18 april 2023 vond er een informatieavond plaats over het definitieve ontwerp van de Monnikenweg. Verkeerskundig bureau BonoTraffics presenteerde hun advies over een nieuw ontwerp voor de Monnikenweg. De gemeente heeft verteld hoe met dit advies de definitieve inrichting van de weg eruit komt te zien. Wilt u de presentatie of het advies ontvangen? Stuur dan een e-mail naar  ackerswoude@pijnacker-nootdorp.nl .

Na afloop van de presentatie door BonoTraffics en de gemeente stelden de aanwezigen vragen. De gestelde vragen en antwoorden staan hieronder

Voorgestelde inrichting

Plateaus worden geplaatst bij kruispunten, waar de snelheid doorgaans al lager ligt. Bovendien biedt het oprijden van een plateau, het rijden over een vlak stuk en het afrijden ervan meestal een meer gemoedelijke ervaring dan het overgaan van een drempel, die scherper is.

Er moeten bomen gekozen worden die hoog beginnen met begroeien om een ​​duidelijk zicht op de weg te behouden.

De nieuwe rijbaan wordt  4,85 meter breed met daarnaast nog grastegels, die dienen als uitwijkmogelijkheid. Tijdens de informatieavond is aangegeven dat de rest van de Monnikenweg, los van de weg bij de school, ook 4,85 meter breed is. Na de informatieavond is dit gecontroleerd, en het gedeelte tussen Hageveld en Kerkuillande is inderdaad breder (5,50 meter).

Om een fietsstraat te maken is het belangrijk dat er veel fietsers zijn. Er rijden in dit geval te weinig fietsers (in verhouding tot auto’s) om er een fietsstraat van te maken. De gemeente maakt wel een 4,80 meter rijbaan, dit zorgt ervoor dat auto’s bij een tegenligger achter fietsers moeten blijven rijden.

Het ontwerp met de twee plateaus voldoet aan een inrichting voor een 30 km/uur wijk.  Na de aanleg gaat de gemeente monitoren. Als de gemeten snelheid (V85*) dan substantieel boven de 30 km/uur is, overweegt de gemeente aanvullende maatregelen.
*V85 wil zeggen dat 85% van de bestuurders langzamer rijdt dan een bepaalde snelheid.

De gemeenteraad heeft tegen een harde knip (afsluiting) gestemd. Eenrichtingsverkeer is als het ware een afsluiting voor verkeer in één richting.

In Ackerswoude zijn op verschillende plekken paaltjes en boomstammen geplaatst om te voorkomen dat men over de stoep rijdt. Na de definitieve aanleg van de Monnikenweg, wordt de situatie gemonitord. Als blijkt dat men over de stoep rijdt, zal de gemeente maatregelen treffen.

Bewoners hebben ideeën en suggesties aangedragen. Die zijn meegenomen en afgewogen in het advies door BonoTraffics. De gemeente heeft met de inrichting, met plateaus en versmallingen, zo goed mogelijk rekening willen houden met de zorgen van bewoners over veiligheid en snelheid.

Verbod vrachtverkeer

Incidenteel zal door onze handhavers gecontroleerd worden of vrachtwagens gebruik maken van de Monnikenweg die geen bestemmingsverkeer zijn. Dit kan ook in de ochtend plaatsvinden.

Nee, dat wordt niet gezien als bestemmingsverkeer.

Het is niet wenselijk dat tractoren gebruik maken van de Monnikenweg. Tractoren worden niet beschouwd als vrachtverkeer en daarom zou er een specifiek verbod moeten komen om te voorkomen dat ze hier rijden. Naar aanleiding van de gestelde vragen op de informatieavond overwegen wij ook een verbod in te stellen voor tractoren.

Snelheid

Ja, de snelheden zijn in beeld op basis van de eerdere tellingen. Hierbij wordt gekeken naar de V85. De V85 wil zeggen dat 85% van de bestuurders langzamer rijdt dan een bepaalde snelheid. Er zijn geen hoge snelheidsoverschrijdingen geconstateerd op de delen van de wijk die nu al definitief zijn ingericht. Op de Monnikenweg worden, door het nieuwe ontwerp, nog snelheid remmende maatregelen toegevoegd. Na aanleg wordt gemonitord hoe de snelheid in de wijk is.

We hebben de suggestie meegenomen. Ondertussen is geregeld dat het snelheidsdisplay (smiley) eind juli een plek krijgt aan de Monnikenweg. Het zal naar verwachting voor de duur van 3 tot 4 maanden geplaatst worden.

Bij de analyse van de V85 wordt ook gekeken hoe hard de overige 15% rijdt. De V85 is echter bepalend om te beoordelen of de inrichting van de wijk voldoet.

Ja, dit kan handmatig inzichtelijk gemaakt worden. 

Nee, flitspalen en het instellen van een 15km/h snelheid is voor de wijk Ackerswoude niet overwogen.

Monitoring

Nadat de definitieve inrichting is aangelegd, zal de gemeente de situatie monitoren. Dit doen we door de signalen van buurtbewoners, de tellingen en de ervaringen van handhavers van de gemeente en ons verkeerskundige. Als blijkt dat de Monnikenweg een te drukke doorgaande route vormt tussen de Zijdeweg en Klapwijkseweg, of als de snelheid van het verkeer aanzienlijk hoog is, zijn aanvullende maatregelen nodig.  Als de situatie onveilig is, neemt de gemeente daarin haar verantwoordelijkheid.

We nemen de suggestie mee.

We nemen deze vraag mee.

Na de aanleg van de definitieve inrichting van de Monnikenweg, houdt de gemeente zicht op de veiligheid en mogelijke verkeersonveilige situaties in de wijk. Er worden twee metingen uitgevoerd. Afhankelijk van de situatie wordt gekeken of er nog maatregelen nodig zijn en zo ja, welke maatregel het meest passend is.

Proces en planning

We begrijpen dat het ontbreken van een ‘harde knip’ vervelend is voor de bewoners aan de Monnikenweg, aangezien dit leidt tot meer verkeer op de weg dan wanneer er wel een knip zou zijn. De huidige intensiteit (circa 1500 motorvoertuigen per etmaal) op de Monnikenweg, zonder knip, is zeer acceptabel voor een erftoegangsweg. De ervaring/beleving van bewoners kan uiteraard anders zijn.
Los van de maatregelen uit het ontwerp (plateaus, versmallingen, groen,  vrachtwagenverbod) komen er geen andere maatregelen. Er worden ook geen geluidsvoorzieningen geplaatst.

Het lijkt eenvoudig om een bebouwdekombord te verplaatsen, maar in werkelijkheid hoort hier een specifieke inrichting bij en moeten bepaalde besluiten genomen worden. De Monnikenweg, tussen de Hageveld en Zijdeweg, is smal en er zijn bedrijven gevestigd langs deze weg. De gemeente wil zorgvuldig te werk gaan en in contact treden met deze bedrijven. Het college neemt naar verwachting in het derde kwartaal een besluit over de inrichting tussen het Hageveld en de Zijdeweg.

Het ontwerp wordt niet voorgelegd aan de raad, omdat dit ontwerp uitvoering geeft aan de motie van de raad. Doorgaand verkeer op de Monnikenweg is mogelijk en kan niet volledig worden tegengaan. Daarvoor is het een te rechtstreekse verbinding. Het ontwerp is erop gericht de snelheid te verlagen. Na de aanleg van de inrichting wordt de situatie nog gemonitord. Als blijkt dat de Monnikenweg een te drukke doorgaande route vormt tussen de Zijdeweg en Klapwijkseweg, of als de snelheid van het verkeer substantieel te hoog is, zal de gemeente aanvullende maatregelen nemen.

Overig

Het kruispunt Hageveld – Monnikenweg is al ingericht met een plateau. Dit deel valt niet onder de inrichting tussen de Hageveld en Zijdeweg. De gemeente kijkt nog of aanvullende maatregelen nodig zijn tussen de Wulpenlande en het Hageveld.

Nee, deze wegen gaan niet open.

Voor drempels zijn richtlijnen waar ze aan moeten voldoen. De gemeente zal de drempel nameten. Als blijkt dat de drempel niet voldoet aan de richtlijnen, wordt deze aangepast.

Het is een keuze van de gemeente om zo min mogelijk voorrangsborden te plaatsen. Dit doen we alleen als er gegronde reden is voor de verkeersveiligheid. Ackerswoude is een 30 km/uur wijk, wat betekent dat rechts bij gelijkwaardige kruispunten voorrang heeft. Bij een uitritconstructie is er geen sprake van een gelijkwaardig kruispunt en hoeft er geen voorrang verleend te worden.

Het beleid van de gemeente is om zo min mogelijk spiegels te plaatsen in de openbare ruimte. In het kader van deze inrichting van de Monnikenweg overwegen wij deze spiegels te plaatsen.

We hebben niet bewust geteld bij slecht weer. De tellingen zijn uitgevoerd, omdat het ontbrak aan een goed beeld van de intensiteiten zonder knip. Door deze tellingen hebben we daar inzicht in gekregen. Regen heeft over het algemeen een hoger autogebruik en minder fietsers tot gevolg. Het klopt dat er bij slecht weer zachter wordt gereden, maar de snelheid was niet het primaire doel van deze tellingen.

Tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt Nieuwkoopseweg – Katwijkerlaan zal een omleidingsroute gelden via de Zijdeweg en N470, aangegeven met bebording. Het is echter mogelijk dat de werkzaamheden voor meer verkeer richting de Lange Campen en Monnikenweg zorgt. Tractoren zijn nog niet toegestaan op N470. Er moet nog gekeken worden hoe zij op moment van de werkzaamheden moeten rijden.

Ik heb nog een vraag

U kunt uw vragen mailen naar  ackerswoude@pijnacker-nootdorp.nl  of ons bellen via 14015.