Nieuw participatiebeleid ‘Pijnacker-Nootdorp denkt mee!’

Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw participatiebeleid ‘Pijnacker-Nootdorp denkt mee!’. Daarin komt te staan hoe u mee kunt doen en denken bij plannen voor de gemeente, uw kern of de buurt.

Bewoners en organisaties konden vorig jaar meedenken over het nieuwe beleid via een flitspeiling, een inspraakreactie of in gesprek met de gemeente. Alle resultaten zijn inmiddels verwerkt en naar aanleiding hiervan is het voorgestelde beleid aangepast.

In februari heeft het college de aangepaste versie van het beleid en de bijbehorende documenten vastgesteld. Deze stukken zijn aan de gemeenteraad aangeboden voor bespreking en definitieve vaststelling in de maand maart 2023. U kunt deze stukken vinden op de webpagina van de gemeenteraad.

Vraag en antwoord

Participatie gaat erover dat inwoners of belanghebbenden al vroeg worden betrokken bij plannen voor hun buurt, kern of de hele gemeente. Dat zij kunnen meedenken en praten over bijvoorbeeld bouwplannen of plannen voor het opknappen van een straat of wijk. Maar ook plannen voor de toekomst van de gemeente, zoals de omgevingsvisie of het nieuwe gezondheidsbeleid.

Participatie is voor de gemeente belangrijk om een beeld te krijgen van de verschillende belangen van inwoners bij nieuwe plannen of nieuw beleid. Participatie maakt het mogelijk om wensen of ideeën naar voren te brengen. Door deze te verzamelen, kan de gemeente de best mogelijke plannen maken of het best mogelijke besluit nemen.

 • Het participatiebeleid legt de basis vast van waaruit we samen met inwoners de participatie kunnen verbeteren.
 • Het participatiebeleid helpt inwoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren om beter samen te werken. Het moet voor iedereen vanaf het begin af duidelijk zijn of, wanneer, waarover en hoe je kunt meedenken, meepraten of meedoen bij een plan van de gemeente.
 • Ook komt de nieuwe Omgevingswet eraan. Als gemeente moeten we dan een participatiebeleid hebben.

Het participatiebeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit een Denkwijzer, Werkwijzer en een Handreiking voor initiatiefnemers.

 • In de Denkwijzer staat de visie van de gemeente op participatie en de zeven principes die gelden voor ieder participatieproces.
 • In de Werkwijzer staat een stappenplan voor de organisatie en uitvoering van de participatie. Ook zit hierin een gereedschapskist met hulpmiddelen.
 • De Handreiking voor initiatiefnemers is voor ontwikkelaars, inwoners en ondernemers die iets willen ontwikkelen en hiervoor een (omgevings)vergunning moeten aanvragen. In de Handreiking staat hoe deze initiatiefnemers participatie kunnen organiseren en op een goede manier in gesprek kunnen gaan met de omgeving.

Voor de participatie volgen we twee sporen: we doen participatie en officiële inspraak. Dit voorjaar hebben we vertegenwoordigers van bewonersverenigingen gesproken. In september benaderden we alle inwoners via de krant, Facebook en op straat in de winkelcentra van de drie kernen. Daar vroegen we iedereen een aantal vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Inwoners die dat wilden, konden ook nader in gesprek met de gemeente. Ook konden inwoners via een inspraakreactie reageren op de stukken.

 • In september 2022 heeft de gemeenteraad dit onderwerp besproken. De raad stelde de concept Denkwijzer, Werkwijzer en de Handreiking van het participatiebeleid open voor reacties van iedereen. Ook heeft de raad besloten extra budget vrij te maken, zodat we straks goed aan de slag kunnen met ons nieuwe beleid.
 • Van september tot en met november 2022 konden inwoners een flitspeiling invullen (thuis of op straat), reageren op de concept participatiestukken via een officiële zienswijze of in gesprek met de gemeente.
 • Eind 2022 heeft de gemeente alle reacties en officiële inspraak bekeken. Er is een participatieverslag en een nota van beantwoording opgesteld en het voorgestelde beleid is aangepast.
 • In februari 2023 heeft het college de aangepaste versie van het beleid en de bijbehorende documenten vastgesteld.
 • In de maand maart 2023 bespreekt de gemeenteraad het aangepaste beleid en stelt dit naar verwachting vast.

Stuurt u dan een email naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. team Participatie.