Nieuw participatiebeleid in de maak

Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw participatiebeleid. Daarin komt te staan hoe u mee kunt doen en denken bij plannen voor de gemeente, uw kern of de buurt. Als gemeente hebben we al aangegeven wat we daarbij belangrijk vinden, maar we horen natuurlijk ook graag uw mening.

Hoe kunt u uw mening geven?

Op drie manieren kunt u reageren op het concept participatiebeleid. U hoeft niet dubbel te reageren: alle soorten reacties bekijkt de gemeente even serieus. Daarna wegen we af wat we meenemen in het nieuwe beleid.

 • Flitspeiling, onze digitale vragenlijst – van 28 september tot en met 26 oktober 2022
 • Officiële inspraakreactie op het participatiebeleid – t/m 10 november 2022: U kunt reageren op de concept stukken van het concept participatiebeleid: de Werkwijzer, Denkwijzer en Handreiking over participatie. Dit kan via het digitale reactieformulier tot en met 10 november. Wilt u de stukken op papier lezen, dan kunt u terecht bij de balie van het gemeentekantoor.
 • Gesprek over participatie op 8 november om 19:30 uur in de Kerk in Delfgauw: Als u het leuk of interessant vindt, dan kunt u deelnemen aan het gesprek hierover met de gemeente. U kunt een e-mail met uw aanmelding sturen naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Vraag en antwoord

Participatie gaat erover dat inwoners of belanghebbenden al vroeg worden betrokken bij plannen voor hun buurt, kern of de hele gemeente. Dat zij kunnen meedenken en praten over bijvoorbeeld bouwplannen of plannen voor het opknappen van een straat of wijk. Maar ook plannen voor de toekomst van de gemeente, zoals de omgevingsvisie of het nieuwe gezondheidsbeleid.

Participatie is voor de gemeente belangrijk om een beeld te krijgen van de verschillende belangen van inwoners bij nieuwe plannen of nieuw beleid. Participatie maakt het mogelijk om wensen of ideeën naar voren te brengen. Door deze te verzamelen, kan de gemeente de best mogelijke plannen maken of het best mogelijke besluit nemen.

 • Het participatiebeleid legt de basis vast van waaruit we samen met inwoners de participatie kunnen verbeteren.
 • Het participatiebeleid helpt inwoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren om beter samen te werken. Het moet voor iedereen vanaf het begin af duidelijk zijn of, wanneer, waarover en hoe je kunt meedenken, meepraten of meedoen bij een plan van de gemeente.
 • Ook komt de nieuwe Omgevingswet eraan. Als gemeente moeten we dan een participatiebeleid hebben.

Het participatiebeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit een Denkwijzer, Werkwijzer en een Handreiking voor initiatiefnemers.

 • In de Denkwijzer staat de visie van de gemeente op participatie en de zeven principes die gelden voor ieder participatieproces.
 • In de Werkwijzer staat een stappenplan voor de organisatie en uitvoering van de participatie. Ook zit hierin een gereedschapskist met hulpmiddelen.
 • De Handreiking voor initiatiefnemers is voor ontwikkelaars, inwoners en ondernemers die iets willen ontwikkelen en hiervoor een (omgevings)vergunning moeten aanvragen. In de Handreiking staat hoe deze initiatiefnemers participatie kunnen organiseren en op een goede manier in gesprek kunnen gaan met de omgeving.

Voor de participatie volgen we twee sporen: we doen participatie en officiële inspraak. Dit voorjaar hebben we al vertegenwoordigers van bewonersverenigingen gesproken. In september benaderen we alle inwoners via de krant, Facebook en op straat in de winkelcentra van de drie kernen. Daar vragen we iedereen een aantal vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Inwoners die dat willen, kunnen nader in gesprek met de gemeente. Ook kunnen inwoners tot 10 november reageren op de stukken met een inspraakreactie.

 • In september heeft de gemeenteraad dit onderwerp besproken.
 • De raad heeft besloten om de concept Denkwijzer, Werkwijzer en de Handreiking van het participatiebeleid open te stellen voor reacties van iedereen.
 • Ook heeft de raad besloten extra budget vrij te stellen, zodat we straks goed aan de slag kunnen met ons nieuwe beleid.
 • Tot 10 november 2022 kunt u reageren op de concept participatiestukken via een officiële zienswijze.
 • De flitspeiling kunt u invullen tot en met 26 oktober 2022.
 • In november bekijkt de gemeente alle reacties en officiële inspraak. Er komt een participatieverslag en een nota van beantwoording.
 • De gemeente past het participatiebeleid aan
 • De gemeenteraad bespreekt het aangepaste beleid begin 2023 en stelt dit naar verwachting vast.

Stuurt u dan een email naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. team Participatie.

Concept stukken Participatiebeleid