Participatiebeleid

Participatie is voor Pijnacker-Nootdorp belangrijk. Meepraten, meedenken of meedoen zorgt voor verbinding tussen gemeente en samenleving. Met de kennis, kunde en kracht van de samenleving kan de gemeente beter beleid maken en betere besluiten nemen. Ook zijn inwoners, ondernemers en organisaties meer betrokken bij elkaar en hun gemeente.

Toegankelijke versie van de video met audiodescriptie

‘Pijnacker-Nootdorp denkt mee!’

Wil jij ook meedenken over plannen en projecten in de gemeente? Meld je dan aan op het platform. Dé plek waar je meedenkt, ideeën deelt en stemt over onderwerpen die jij belangrijk vindt.

Participatiebeleid ‘Pijnacker-Nootdorp denkt mee!’

In het participatiebeleid van Pijnacker-Nootdorp staat hoe bewoners, ondernemers en organisaties mee kunnen doen en denken over plannen en beleid voor de gemeente, kern of buurt. Het participatiebeleid bestaat uit een Denkwijzer, een Werkwijzer en een Stappenplan participatie voor initiatiefnemers.

Denkwijzer participatiebeleid

De denkwijzer geeft antwoord op de vraag waarom de gemeente haar inwoners laat meedoen en meedenken. Wat we daarin belangrijk vinden. En wie hierin welke rol heeft.

Werkwijzer participatiebeleid

De werkwijzer beschrijft de stappen om te komen tot de aanpak van de participatie. Er staan hulpmiddelen in voor verschillende soorten participatieopgaven.

Stappenplan participatie voor initiatiefnemers

Als u een plan heeft dat effect heeft op bewoners, ondernemers en/of organisaties in uw omgeving, dan is er sprake van privaat georganiseerde participatie. Daarvoor is er een Stappenplan participatie voor initiatiefnemers. Participatie organiseert u om uw plan te verbeteren, begrip te creëren in de buurt, en om alle voor- en nadelen in beeld te brengen. U start de participatie zo vroeg mogelijk en levert de gevraagde informatie aan bij de gemeente.

Vraag en antwoord

Participatie gaat erover dat inwoners of belanghebbenden al vroeg worden betrokken bij plannen voor hun buurt, kern of de hele gemeente. Dat zij kunnen meedenken en praten over bijvoorbeeld bouwplannen of plannen voor het opknappen van een straat of wijk. Maar ook plannen voor de toekomst van de gemeente, zoals de omgevingsvisie of het nieuwe gezondheidsbeleid.

Participatie is voor de gemeente belangrijk om een beeld te krijgen van de verschillende belangen van inwoners bij nieuwe plannen of nieuw beleid. Participatie maakt het mogelijk om wensen of ideeën naar voren te brengen. Door deze te verzamelen, kan de gemeente de best mogelijke plannen maken of het best mogelijke besluit nemen.

Het participatiebeleid legt de basis vast van waaruit we samen met inwoners de participatie kunnen verbeteren. Het helpt inwoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren om beter samen te werken. Het moet voor iedereen vanaf het begin af duidelijk zijn of, wanneer, waarover en hoe je kunt meedenken, meepraten of meedoen bij een plan van de gemeente. Per plan of beleid is het nog wel nodig een eigen participatieplan te maken, want elk plan verschilt.

Participatie gebeurt vóór de formele procedure van zienswijzen en beroep. Participatie is dus geen vervanging voor de officiële inspraak, het is een aanvulling in het voortraject. Bij participatie kunnen belanghebbenden vooraf invloed uitoefenen op (beleids)ontwikkelingen en is er meer ruimte voor dialoog.

Ja, in het participatiebeleid is vastgelegd hoe participatie wordt vormgegeven en welke eisen daarbij gelden. Met de komst van de Omgevingswet zijn gemeenten dat verplicht. De ambitie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp met het participatiebeleid gaat wel verder dan wat de Omgevingswet voorschrijft. De gemeente kiest ervoor om het participatiebeleid breder in te zetten dan alleen voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Namelijk ook voor maatschappelijk-economische en sociale (beleids)ontwikkelingen

Een initiatiefnemer zoals een inwoner, ondernemer of projectontwikkelaar moet aandacht besteden aan participatie. Voor initiatieven die met een omgevingsvergunning mogelijk zijn, is participatie onderdeel van de aanvraag voor een vergunning. Een initiatiefnemer moet dan in de aanvraag aangeven of – en op welke manier – participatie heeft plaatsgevonden. Er geldt geen participatieverplichting. De gemeente weegt alle belangen af om tot een besluit te komen. Participatie draagt bij aan een goede afweging. Als er geen participatie heeft plaatsgevonden, is dat echter geen reden om een vergunningaanvraag te weigeren. Het Stappenplan is een handreiking aan initiatiefnemers om de participatie op een juiste manier te organiseren.

Wanneer een omgevingsplan wordt opgesteld vanwege een private ontwikkeling, is het college verantwoordelijk voor de participatie. Het college kan de initiatiefnemer instrueren over het te volgen participatieproces, gezamenlijk een participatieproces doorlopen of het proces overnemen. Welke werkwijze wordt gevolgd is maatwerk en hangt af van de omstandigheden rondom de ontwikkeling.

Ja, bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, geldt een participatieplicht.
Het gaat hier over activiteiten die niet in het Omgevingsplan zijn opgenomen en waarvoor het college van burgermeester en wethouders bevoegd gezag is. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om aan te geven in welke gevallen een participatieplicht geldt. In onze gemeente is bepaald dat de participatieplicht geldt bij alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

Stuurt u dan een email naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. Participatie-adviseur.