Jaarplannen en -verslagen Rekenkamer

Jaarplan

Jaarlijks stelt de Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp een jaarplan op. Hierin vertelt de rekenkamer welke onderzoeken zij wil uitvoeren, welke activiteiten en bijeenkomsten zij organiseert en hoeveel alles mag kosten.

Het jaarplan is een plan op hoofdlijnen. Dat betekent dat de rekenkamer gedurende het jaar de planning verder invult en onderzoeksvragen bij de onderzoeken opstelt.

Jaarverslag

Volgens de Gemeentewet moet de rekenkamer jaarlijks vóór 1 april een verslag van haar werkzaamheden opstellen. Wat hierin staat, is niet verder vastgelegd.

In Pijnacker-Nootdorp beschrijft de rekenkamer welke onderzoeken zij heeft uitgevoerd, welke activiteiten zijn georganiseerd en welke ideeën en contacten zijn uitgewisseld. Ook volgt de rekenkamer in haar verslag hoe het staat met de uitvoering van haar aanbevelingen. Gaat dit voorspoedig of juist niet? Is extra actie nodig, bijvoorbeeld een brief aan de gemeenteraad of het college van B&W.

In 2023 doet de rekenkamer onderzoek naar drie onderwerpen:

  • Afvalbeleid (start in 2022)
  • De invoering van de Wet open overheid
  • Het beleid rond de energietransitie

Verder moet de rekenkamer van samenstelling wijzigen als gevolg van een wetswijziging. In 2023 wordt een voorstel voor nieuwe regels voor de rekenkamer gemaakt. Ook werft de rekenkamer een nieuw lid vanwege het verdwijnen van raadsleden uit de rekenkamer.

Voor 2023 is een bedrag voor de rekenkamer begroot van ruim €56.000. Hiervan is ruim €43.000 beschikbaar voor onderzoeken, wordt ongeveer €11.000 besteed aan vergoedingen voor de leden. Het restbedrag is voor overige kosten, waaronder het lidmaatschap van de vereniging van rekenkamers.

Lees het hele document.

In 2022 heeft de rekenkamer (toen nog rekenkamercommissie genoemd) onderzoek gedaan naar:

  • De invoering van de Omgevingswet
  • Digitale dienstverlening door de gemeente
  • Het afvalbeleid

Verder heeft de rekenkamercommissie na de gemeenteraadsverkiezingen kennis gemaakt met alle fracties in de gemeenteraad. Ook is gesproken met de gemeentesecretaris.

Ook is in het jaarverslag gekeken naar de uitvoering van de aanbevelingen. Opviel is dat diverse aanbevelingen, bijvoorbeeld uit het onderzoek privacy en informatieveiligheid, na zo’n twee jaar nog niet voldoende zijn opgevolgd.

Lees het hele document