Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt samen met andere gemeenten (en in één geval met de provincie Zuid-Holland) op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt deel aan de onderstaande gemeenschappelijke regelingen met een openbaar lichaam*:

Gemeenschappelijke regelingen met bedrijfsvoeringsorganisatie

Daarnaast participeert het college van burgemeester en wethouders in twee gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsvoeringsorganisatie:

Aan deze bedrijfsvoeringsorganisaties zijn alleen uitvoerende bevoegdheden van het college overgedragen. Ook bedrijfsvoeringsorganisaties beschikken over rechtspersoonlijkheid. Ze kennen echter een ongeleed bestuur, er is dan ook geen algemeen of dagelijks bestuur. In de besturen hebben leden van de colleges van burgemeester en wethouders zitting.

Samenwerking gemeente Delft

Tot slot werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met de gemeente Delft op basis van de volgende (lichte) gemeenschappelijke regelingen zonder openbaar lichaam:

Samenwerking gemeenten Delft en Leidschendam

Ontwerpbegrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen ter inzage

De gemeenteraad heeft de volgende ontwerpbegrotingen om zienswijze ontvangen:

  • Ontwerpbegroting 2022 van GGD en Veilig Thuis (raad kan zienswijze indienen tot 10 juni 2021)
  • Ontwerpbegrotingswijziging 2021 van GGD en Veilig Thuis (raad kan zienswijze indienen tot 10 juni 2021)
  • Ontwerpbegroting 2022 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (raad kan zienswijze indienen tot 25 mei 2021)
  • Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Haaglanden (raad kan zienswijze indienen tot 10 juni 2021)
  • Ontwerpbegroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (raad kan zienswijze indienen tot
    1 juli 2021)  
  • Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Haaglanden (raad kan zienswijze indienen tot 11 juni 2021)
  • Ontwerpbegroting Avalex 2022 (raad kan zienswijze indienen tot 10 juni 2021)

* Wat is een openbaar lichaam?

Het openbaar lichaam is de meest gebruikte én de zwaarste vorm van samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Een openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kan het zelfstandig in het maatschappelijk verkeer optreden en bijvoorbeeld eigen personeel in dienst nemen en fondsen beheren.

Bestuursorganen (gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders of burgemeesters) die deelnemen, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur overdragen aan het openbaar lichaam. In principe mogen alle taken worden overgedragen. Het openbaar lichaam kent een algemeen en dagelijks bestuur.

Raadsleden kunnen alleen zitting nemen in het algemeen bestuur van een openbaar lichaam wanneer er door de gemeenteraad bevoegdheden zijn overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. In Pijnacker-Nootdorp is van dat laatste slechts sprake bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Er is echter voor gekozen om het algemeen en dagelijks bestuur van die gemeenschappelijke regeling uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders te laten bestaan.