Besluitenlijsten college

Het college vergadert wekelijks op dinsdagochtend. De besluiten die het college in deze vergaderingen neemt, kunt u hieronder vinden.

1485609 – Zelfevaluatie Reisdocumenten ENSIA 2023

De burgemeester heeft besloten de zelfevaluatie, het uittreksel en de managementrapportage ‘Zelfevaluatie Reisdocumenten van gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023’ vast te stellen.

1480480 – Zelfevaluatie BRP ENSIA 2023

Het college heeft besloten de zelfevaluatie, het uittreksel en de managementrapportage ‘Zelfevaluatie BRP van de gemeente Pijnacker-Nootdorp’ vast te stellen.

1485057 – Zelfevaluatie BAG, BGT, BRO 2023

Het college heeft besloten:

 1. De Verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO 2023 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vast te stellen;

1493671 – Toestemming wijziging GR GGD en VT na zienswijze procedure

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de wijziging van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

1496893 – Reactie op advies ASD inzake pilot sociaal raadslieden

Het college heeft besloten de reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen en met een
informatienota naar de raad te sturen.

1498031 – Schriftelijke vragen CDA – goede (acute) geboortezorg (in de regio)

Het college heeft besloten de beantwoording van de vragen van het CDA omtrent de goed en acute
geboortezorg in de regio vast te stellen en door te sturen naar de raad.

1498041 – Raadsvragen fractie D66 dalende vaccinatiegraad onder kinderen

Het college heeft besloten de beantwoording van vragen van D66 fractie over de vaccinatiegraad onder kinderen vast te stellen en de raad te informeren conform bijgaande informatienota.

1499454 – Toezegging Gemeenten4globalgoals

Het college heeft besloten de raad middels bijgaande brief te informeren wat het aansluiten bij het
Gemeenten4GlobalGoals netwerk van de VNG betekent voor de gemeente.

Vastgesteld in de collegevergadering van 9 april 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1483063 – Deurwaarderskantoor Flanderijn voor lokale heffingen

Het college heeft besloten vast te stellen:

 1. Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar;
 2. Volmacht Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders;
 3. Akkoord verklaring Belastingdienst Portaal Gemeenten en Waterschappen

1492601 – IKC Pijnacker Noord

Het college heeft besloten:

 1. In de Kadernota 2024 de gemeenteraad voor te stellen een aanvullend investeringsbudget ad € 706.000,- (exclusief BTW) voor inrichting van de openbare ruimte bij het onderwijscluster IKC Pijnacker Noord beschikbaar te stellen;
 2. vooruitlopend op de vaststelling van de Kadernota 2024 door de gemeenteraad de aanbestedingsprocedure en opdrachtverstrekking aan een aannemer op te starten;
 3. de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde informatienota.

1494432 – nieuwe achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het college heeft besloten:

 1. de nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan te gaan;
 2. de raad hierover in het kader van de actieve informatieplicht te informeren.

1496887 – Vaststellen wijzigingsplan ‘Oude Leedeweg 39/39, Pijnacker’

Het college heeft besloten:

 1. de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpwijzigingsplan Oude Leedeweg 39/39a, Pijnacker, en Staat van wijzigingen’ vast te stellen;
 2. het ontwerpwijzigingsplan ‘Oude Leedeweg 39/39a, Pijnacker’, met medeneming van de Staat van wijzigingen als bedoeld onder beslispunt 1, gewijzigd vast te stellen;
 3. de juridische procedure te vervolgen door het besluit omtrent vaststelling overeenkomstig te publiceren en het vastgestelde wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

1461899 – Speelvoorzieningen Raadhuisplein

Het college heeft besloten de besluitvorming over de speelvoorziening in fase 2 van de herinrichting van het Raadhuisplein te koppelen aan de besluitvorming rond het Sociaal Cultureel Centrum.

1484905 – collegeadvies keuze plandrempel actieplan geluid

Het college heeft besloten de plandrempel voor het actieplan geluid 2024-2029 en de daaropvolgende actieplannen (tot 2050) vast te stellen op 55 dB Lden.

1495774 – Stand van zaken Huis van Rie

Het college heeft besloten:

 1. De bestaande afspraken uit de overbruggingsovereenkomst met Huis van Rie te herbevestigen.
 2. De raad en Adviesraad Sociaal Domein hier actief over te informeren.

1495961 – Her-controle van de WPG-audit 2023

Het college heeft besloten de Letter of Representation met betrekking tot de hercontrole van de WPG-audit vast te stellen.

1496196 – Schriftelijke vragen CDA-fractie inzake de gemeentelijke subsidie voor isolatie

Het college heeft besloten de antwoorden op de vragen van de fractie CDA over de gemeentelijke subsidieregeling voor isolatie te versturen naar de raad.

Vastgesteld in de collegevergadering van 2 april 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1494525 – Actualisatie 2024 Dienstverleningsovereenkomst en Mandaatbesluit ten behoeve van de transformatie en doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar Beschermd Thuis en Maatschappelijk Wonen

De burgemeester heeft besloten het mandaatbesluit, horende bij de centrumregeling Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang DVO-regio 2022-2026, voor zover het zijn bevoegdheden betreft, vast te stellen.

1483532 – Regeling oplegging bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen

Het college heeft besloten:

 1. de “Regeling oplegging bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen” vast te stellen;
 2. tot mandatering van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in de Wet basisregistratie personen aan het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer.

1486308 – Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2023

Het college heeft besloten de verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit 2023 vast te stellen.

1487173 – 5e monitor omgevingswet

Het college heeft besloten de vijfde monitor Omgevingswet vast te stellen en ter informatie aan de raad aan te bieden.

1494525 – Actualisatie 2024 Dienstverleningsovereenkomst en Mandaatbesluit ten behoeve van de transformatie en doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar Beschermd Thuis en Maatschappelijk Wonen

Het college heeft besloten het mandaatbesluit, horende bij de centrumregeling Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang DVO-regio 2022-2026, voor zover het zijn bevoegdheden betreft, vast te stellen.

1494585 – 6e wijziging GR SbJH

Het college heeft besloten:

 1. de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen voor de zesde wijziging
  Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden overeenkomstig bijgaand
  ontwerpbesluit.
 2. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, de zesde wijziging GR SbJH vast te
  stellen en het bestuur van de GR SbJH hierover te informeren.

1494596 – Informatienota raad over motie padelbanen (M.2023.11)

Het college heeft besloten de informatienota aan de raad over de motie padelbanen vast te stellen en naar de raad te sturen.

1494649- Jaarlijkse vragenlijst LEA en VVE 2023

Het college heeft besloten:

 1. De ingevulde vragenlijst LEA en VVE 2023 van de Inspectie van het Onderwijs vast te stellen.
 2. De ingevulde vragenlijst LEA en VVE 2023 te versturen aan de Inspectie van het Onderwijs.

1495067 – Bouwplan schuur nabij Keulseweg 47 Pijnacker

Het college heeft besloten medewerking te willen verlenen aan de bouw van een schuur van 100 m2 op één van de twee nieuwe woonpercelen percelen bij Keulseweg 47 Pijnacker.

1495343 – Beantwoording vragen PVDD over gebruik EPS

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over toepassing van EPS als ophoogmateriaal onder de ontsluitingsweg van 64 sociale huurwoningen in Tuindershof vast te stellen en de gemeenteraad met bijgevoegde informatienota te informeren.

1494650- Opdrachtgeversrapportage Avalex jan-dec 2023

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de
Opdrachtgeversrapportage Avalex januari – december 2023.

Vastgesteld in de collegevergadering van 26 maart 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1492777 – Toestemming en overeenkomst locatie SWOP Nootdorp

De burgemeester heeft besloten eenmalig volmacht te verlenen voor ondertekening van de overeenkomst met de Laurentius Stichting en de SWOP aan het afdelingshoofd Beleid.

1493395 – Vooraankondiging congestie voor teruglevering elektriciteit in Nootdorp (spoedprocedure 5 maart 2024)

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de brief van Stedin met de vooraankondiging van netcongestievoor teruglevering van elektriciteit in Nootdorp.

1475404 – Intrekken Wvg gebied Balijade te Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. de raad voor te stellen het voorkeursrecht gevestigd bij raadsbesluit van 19 maart 2020 met kenmerk 1088305/1027321 op de percelen die zijn opgenomen op de bij dit besluit behorende
  percelenlijst, in te trekken;
 2. De uitvoering van dit besluit, waaronder maar niet uitsluitend de publicatie in het Gemeenteblad,
  de mededeling aan eigenaren c.q. rechthebbenden, en het doorhalen van het voorkeursrecht in de
  openbare registers, op te dragen aan het hoofd van de afdeling Ontwikkeling.

1475932 – Schulddienstverlening aan ondernemers en zzp’ers met financiële problemen

Het college heeft besloten:

 1. de Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te
  stellen en de Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023
  in te trekken;
 2. een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met OverRood;
 3. een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf
  (IMK.)

1490308 – Terugkoppeling overzicht lopende handhavingszaken

Het college heeft besloten de informatienota over de terugkoppeling overzicht lopende handhavingszaken vast te stellen en aan de raad te verzenden.

1490701 – Wijziging benoeming leden adviescommissie omgevingskwaliteit

Het college heeft besloten:

 1. De heer J.B. Arends te ontslaan uit zijn functie als burgerlid van de Adviescommissie
  Omgevingskwaliteit;
 2. Mevrouw A. De Roo te benoemen als burgerlid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit
 3. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over bovengenoemde besluiten middels de bijgevoegde informatienota.

1490898 – Intrekken Wvg gebied Rijskade te Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen om het voorkeursrecht gevestigd bij raadsbesluit van 19 maart 2020 met
  kenmerk 1088291/1027312 op de percelen die zijn opgenomen op de bij dit besluit behorende
  percelenlijst, in te trekken;
 2. De uitvoering van dit besluit, waaronder maar niet uitsluitend de publicatie in het Gemeenteblad, de mededeling aan eigenaren c.q. rechthebbenden, en het doorhalen van het voorkeursrecht in de
  openbare registers, op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

1492347 – Bewaakte fietsenstalling bij station Pijnacker Zuid

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van CDA over de relatie tussen het verwijderen van de bewaakte fietsenstalling bij station Pijnacker Zuid en het aantal fietsendiefstallen vast te stellen en de raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren.

1492498 – Aanpassing lokale voorrang corporatie woningen Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. het lokaal maatwerk Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te stellen
 2. de raad te informeren over dit besluit met de bijgevoegde informatienota

1492777 – Toestemming en overeenkomst locatie SWOP Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. Toestemming te verlenen aan de Laurentius Stichting voor het verhuren van een drietal lokalen aan Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) voor welzijnsactiviteiten op basis van artikel 27 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015, zoals bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs;
 2. De overeenkomst met Laurentius Stichting en de SWOP aan te gaan;

1486298 – Onderzoek aanvullende subsidie CulturA & Zo

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de aanvullende subsidie ad. €152.572 aan Stichting CulturA & Zo voor 2025
 2. De financiële gevolgen van de aanvullende subsidie voor 2025 af te wegen bij de Kadernota 2024;
 3. De structurele middelen voor de aanvullende subsidie voor 2026 en verder af te wegen bij de
  Begroting 2025 in samenhang met het traject van de toekomstbestendige gemeentefinanciën.

1487359 – Financiële verordening 2024

Het college heeft besloten de financiële verordening 2024 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

1489251 – Beslissing op aanvraag wijzigen gebruik (schapenschuur) Bieslandseweg achter 2 Delfgauw

Het college heeft besloten dit stuk aan te houden.

1492457 – Beantwoording schriftelijke vragen TROTS over Lift Willem Alexandercomplex

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van Trots Pijnacker-
Nootdorp vast te stellen.

1492931 – Intrekken Wvg gebied Dwarskade te Nootdorp

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. De raad voor te stellen het voorkeursrecht gevestigd bij raadsbesluit van 19 maart 2020 met kenmerk 1088217/1027292 op de percelen die zijn opgenomen op de bij dit besluit behorende percelenlijst, in te trekken;
 2. De raad voor te stellen de uitvoering van dit besluit, waaronder maar niet uitsluitend de publicatie in het Gemeenteblad, de mededeling aan eigenaren c.q. rechthebbenden, en het doorhalen van het
  voorkeursrecht in de openbare registers, op te dragen aan het college.
 3. de uitvoering van dit besluit, waaronder maar niet uitsluitend de publicatie in het Gemeenteblad, de mededeling aan eigenaren c.q. rechthebbenden, en het doorhalen van het voorkeursrecht in de
  openbare registers, op te dragen aan het hoofd van de afdeling Ontwikkeling.

1494836 – Raadsplanner april tot en met december 2024

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden april tot en met december 2024 vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 maart 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

Besluiten burgemeester:

1474840 – Beleidsregel evenementen Pijnacker-Nootdorp 2024

De burgemeester heeft besloten de concept Beleidsregel evenementen Pijnacker-Nootdorp 2024, voor zover het zijn bevoegdheden betreft, vrij te geven voor feedback door de gemeenteraad enevenementenorganisatoren.

Besluiten college:

1490719 – Metropolitane fietsroute Delft -Rotterdam (MFR) informatie nav Beeld- en Oordeelsvormende
vergadering (spoedprocedure 29 februari 2024)

Het college heeft besloten de nog openstaande vraag van de beeldvormende vergadering te beantwoorden en een stand van zaken te geven over twee toezegging over de MFR middels bijgevoegde informatienota raad.

1474840 – Beleidsregel evenementen Pijnacker-Nootdorp 2024

Het college heeft besloten:

 1. De concept Beleidsregel evenementen Pijnacker-Nootdorp 2024, voor zover het haar bevoegdheden betreft, vrij te geven voor feedback door de gemeenteraad en evenementenorganisatoren;
 2. De informatienota over de concept Beleidsregel evenementen Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te stellen en aan de raad te verzenden.

1482029 – Verkoop bedrijfskavel middels openbare selectieprocedure

Het college heeft besloten:

 1. tot verkoop en levering van een perceel grond gelegen aan de Stoomweg op bedrijvenpark Heron te Nootdorp, kadastraal bekend gemeente Nootdorp sectie A nummer 6553, groot circa 2.098 m2 (geheel) (hierna: de bedrijfskavel) voor een koopsom van € 660.000,00 (€ 314,59 x 2.098 m²) (prijspeil 1 januari 2024);
 2. de bijgevoegde selectieleidraad vast te stellen;
 3. de sub 1 bedoelde bedrijfskavel overeenkomstig de selectieprocedure zoals opgenomen in de vastgestelde selectieleidraad te verkopen.

1487733 – Vaststellen wijzigingsplan Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46

Het college heeft besloten:

 1. de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties ontwerpwijzigingsplan Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46, Pijnacker, en Staat van wijzigingen’ vast te stellen;
 2. het ontwerpwijzigingsplan ‘Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46, Pijnacker’, met medeneming van de Staat van wijzigingen als bedoeld onder beslispunt 1, gewijzigd vast te stellen;
 3. de juridische procedure te vervolgen door het besluit omtrent vaststelling overeenkomstig te publiceren en het vastgestelde wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

1487847 – Definitief besluit toetreding decentrale overheden als aandeelhouder in Stedin Holding N.V.

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met wijziging van Annex B (bijlage 3) bij ‘Reglement Aandeelhouderscommissie Stedin Holding N.V’. (Leden AHC en vertegenwoordiging DCO’s in AHC) om de toekomstige samenstelling van de AHC vast te leggen.
 2. Geheimhouding op te leggen voor een periode van vijf (5) jaar op de Participatieovereenkomst (bijlage 5) conform artikel 87 en 88 van Gemeentewet met inachtneming van artikel 5.1, lid 1 onder c respectievelijk artikel 5.1 lid 2, onder b, f en i, van de Wet Open Overheid.
 3. Akkoord te gaan met de aandelenuitgifte door Stedin Holding N.V. aan de provincie Utrecht, de provincie Zeeland en een aantal Zeeuwse gemeenten, en hun gezamenlijke kapitaalstorting van € 20 – 25 miljoen in de deelneming Stedin Holding N.V. goed te keuren (conform bijlage 5).
 4. Geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen ( als bedoeld in artikel 9 van de statuten van Stedin), waardoor aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp geen gewone aandelen worden uitgegeven en de participatie van de gemeente met ten hoogste 0,59% zal verwateren.
 5. De raad te informeren over de onder 3 en 4 genoemde besluiten.

1488348 – Bovenregionaal plan Jeugdhulpplus Zuidwest 2e actualisatie

Het college heeft besloten:

 1. de tweede actualisatie bovenregionaal plan Jeugdhulpplus Zuidwest vast te stellen’, waarmee de ambitie met betrekking tot de capaciteit hetzelfde is gebleven als in de eerste actualisatie, maar de streefdatum voor af- en ombouw van jeugdhulpplustaken verlegd is naar 2028;
 2. de bijgevoegde informatienota over de tweede actualisatie bovenregionaal plan Jeugdhulpplus Zuidwest vast te stellen.

1488685 – Vaststelling wijzigingsplan Ambachtsweg 26 Pijnacker

Het college heeft besloten het wijzigingsplan ‘Ambachtsweg 26 Pijnacker’ vast te stellen overeenkomstig het ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen, met inachtneming van de wijzigingen zoals vermeld in de ‘Staat van wijzigingen ontwerpwijzigingsplan ‘Ambachtsweg 26 Pijnacker”.

1491094 – start inspraak locatie NH98 Zonnebloemtuin

Het college heeft besloten:

 1. Overeenkomstig het bijgevoegde besluit als locatie voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met een (ondergrondse) inzamelvoorziening vast te stellen en vrij te geven voor zienswijze de locatie NH98 aan de Zonnebloemtuin in Pijnacker;
 2. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme openbare
  voorbereidingsprocedure).

1482078 – Gebiedsgericht omgevingsprogramma de Boezem

Het college heeft besloten het ‘Gebiedsgericht omgevingsprogramma de Boezem’ vast te stellen;

 1. De ‘Nota beantwoording zienswijzen’ vast te stellen en deze te delen met de indieners;
 2. De gemeenteraad met bijgevoegde informatienota te informeren over het vaststellen van het
  Omgevingsprogramma voor de Boezem;
 3. De bestuursopdracht “Verkenning ontwikkeling Boezemvaart en versterking Boezem-West’ vast te stellen en aan de raad in de Kadernota 2024 voor te stellen de financiële middelen (€ 90.000) voor de uitvoering beschikbaar te stellen via een investeringskrediet.

1484419 – Hogere grenswaarde geluid Gantellaan ongenummerd, Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. de hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidshinder voor de woning Gantellaan ongenummerd te Pijnacker vast te stellen overeenkomstig de ontwerpbeschikking;
 2. de zienswijze die is ingediend op dit ontwerp ongegrond te verklaren;
 3. deze zienswijze aan te merken als een zienswijze op het bestemmingsplan ‘Oude Polder – Dierenpension’.

1488179 – Gemeentelijk strooibeleid

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen over de gladheidbestrijding van de fractie van het CDA vast te stellen.

1491147 – Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Financiën en Sociaal Cultureel Centrum

Het college heeft besloten de informatienota over de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de financiën en het Sociaal Cultureel Centrum vast te stellen en de raad te informeren over de beantwoording.

1492414 – Schriftelijke vragen CDA over meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de vragen van het CDA vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 12 maart 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

Burgemeestersbesluiten

1478214 – Beleidsregels Wet Aanpak Woonoverlast

De burgemeester heeft besloten de Beleidsregel Aanpak woonoverlast Pijnacker-Nootdorp vast te stellen.

Besluiten College

1489035 – Aanpassing definitief normenkader 2023 en voorlopig normenkader 2024

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over aanpassingen in het definitief normenkader 2023 en voorlopig normenkader 2024 middels bijgevoegde informatienota raad.

1490719 – Metropolitane fietsroute Delft -Rotterdam (MFR) informatie nav Beeld- en Oordeelsvormende
vergadering

Het college heeft besloten de nog openstaande vraag van de beeldvormende vergadering te beantwoorden en een stand van zaken te geven over twee toezegging over de MFR middels bijgevoegde informatienota raad.

1466240 – Ruimtelijk-economische strategie 2050 Greenport West-Holland

Het college heeft besloten:

 1. de ruimtelijk-economische strategie 2050 van de Greenport West-Holland te betrekken bij de opstelling van het omgevingsprogramma Vitale Glastuinbouw en de kaderstellende notitie voor de raad;
 2. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatienota

1473763 – Handhavingsuitvoeringsplan 2024

Advies
Het college heeft besloten het Handhavingsuitvoeringsplan 2024 vast te stellen, waarmee richting wordt gegeven aan de inzet van toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

1474840 – Uitvoeringsbeleid evenementen Pijnacker-Nootdorp 2024

Het college heeft besloten het uitvoeringsbeleid evementen Pijnacker-Nootdorp 2024 aan te houden.

1484451 – Schriftelijke vragen PvdD over groenbeheer in Nootdorp

Het college heeft besloten de beantwoording van de schriftelijke vragen PvdD over groenbeheer in Nootdorp vast te stellen.

1485071 – ENSIA 2023 rapportage externe audit

Advies
Het college heeft besloten de ENSIA collegeverklaring 2023 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet en LOR ENSIA audit 2023 vast te stellen.

1487476 – VAWOZ, aanlanding wind op zee, informatie naar de raad

Advies
Het college heeft besloten de informatienota raad over de aankondiging concept notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) programma verbindingen aanlanding wind op zee (VAWOZ) aan de raad toe te sturen.

1487834 – Informeren uitstel beleidsstukken

Het college heeft besloten de raad door middel van de informatienota te informeren over het uitstellen van de startnotitie cultuur en de visie op het sociaal domein;

1488444 – Plan van aanpak mensenhandel

Het college heeft besloten het Plan van aanpak mensenhandel 2024 vast te stellen.

1488579 – Jeugdzorg

Het college heeft besloten de beantwoording van de vragen van het CDA over de toekomst van het GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen.

1488988 – Pijnacker Zuid – verkeerssituatie voetgangers en fietsers bij nieuwbouw Wijck

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van Progressief PijnackerNootdorp over de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers bij de nieuwbouw van Wijck vast te stellen en de raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren.

1489143 – Budget woonrijpmaken sporthal Jan Janssen

Het college heeft besloten een aanvullend investeringsbudget van €103.000 (incl. BTW en SPUK subsidie) voor inrichting van de openbare ruimte rond de sporthal Jan Janssen in Nootdorp beschikbaar te stellen;

 1. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2024;
 2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde informatienota.

Vastgesteld in de collegevergadering van 5 maart 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1479543 – Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma energietransitie 2023-2024

Het college heeft besloten de voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Energietransitie vast te stellen en deze ter informatie aan de raad toe te sturen.

1483628 – Kredietaanvraag vervangen warmtepompinstallatie bestuurscentrum

Het college heeft besloten:

 1. Een budget van € 180.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de warmtepompinstallatie van het bestuurscentrum.
 2. De financiële gevolgen van € 13.000 per jaar vanaf 2025 te verwerken in de Kadernota 2024.
 3. De raad te informeren middels bijgaande informatiebrief.

1485060 – Schriftelijke vragen EA over stankoverlast Seringenlaan en Meidoornlaan Pijnacker

Het college heeft besloten de informatienota vast te stellen met de beantwoording van de vragen van Eerlijk Alternatief over de stankoverlast in de Seringenlaan en Meidoornlaan in Pijnacker.

1485568 – Onderhandelaarsbrief Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Het college heeft besloten:

 1. De brief over het herstel van bestaanszekerheid en het voorkomen van een armoedeval vanuit
  de Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, gericht aan de landelijk formerende partijen, te
  ondertekenen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 27 februari 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1400991 – Spoedaanvraag: deuren en betonblokken MFA Het Nest

Het college heeft besloten:

 1. De spoedaanvragen op grond van de onderwijshuisvesting voor herstel van constructiefouten van respectievelijk de binnendeuren van de Keizerskroon en de verzakkende betonblokken rondom MFA Het Nest (tevens herstel schoolplein) te bekostigen.
 2. Voor herstel van de binnendeuren € 12.101 beschikbaar te stellen.
 3. Voor herstel van de betonblokken en het schoolplein € 267.773 beschikbaar te stellen.
 4. Af te zien van een procedure om de kosten voor herstel te verhalen op de architect en/of de aannemer.
 5. De kosten ten laste van het begrotingssaldo 2024 te brengen en dit te verwerken bij de Kadernota 2024
 6. De raad middels bijgevoegde informatie te informeren.

1451971 – Aanvraag onttrekkingsvergunning Hof van Wassenaer 51 Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. De aanvraag onttrekkingsvergunning voor kamerverhuur aan het Hof van Wassenaer 51 te weigeren;
 2. De aanvrager op de hoogte te stellen door middel van het toezenden van bijgevoegd weigeringsbesluit.

1461712 – Uitstel besluit realisatie Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. De informatienota inzake het uitstellen van een besluit over de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) Pijnacker vast te stellen;
 2. De raad hier middels bijgaande informatienota over te informeren.

1474543 – Plaatsingskader openbare laadpalen Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft besloten het plaatsingskader openbare laadpalen Pijnacker-Nootdorp vast te stellen.

1475218 – Veilingstraat 17 I Besluit reeds gebouwde dakkapel voorzijde woning

Het college heeft besloten:

 1. Gebruik te maken van het adviesrecht en de rechtbank hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen met bijgevoegde brief.
 2. De bevoegdheid om advies uit te brengen als bedoeld in artikel 1:432a van het Burgerlijk Wetboek te mandateren aan de regisseur schuldhulpverlening binnen de afdeling Sociaal domein.

1476218 – Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Het college heeft besloten:

 1. Gebruik te maken van het adviesrecht en de rechtbank hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen met bijgevoegde brief.
 2. De bevoegdheid om advies uit te brengen als bedoeld in artikel 1:432a van het Burgerlijk Wetboek te mandateren aan de regisseur schuldhulpverlening binnen de afdeling Sociaal domein.

1477212 – Beheerplan baggeren 2024-2027

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. het beheerplan Baggeren 2024-2027 vast te stellen;
 2. de financiële gevolgen af te wegen bij de Kadernota 2024.

1477177 – Beheerplan Sportvelden 2024-2027

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. Het Beheerplan sportvelden 2024-2027 vast te stellen;
 2. Het exploitatietekort dat oploopt van € 157.000 in 2024 tot € 245.000 in 2027 ten laste te brengen van het begrotingssaldo;
 3. De voorziening ‘groot onderhoud sportvelden’ per 1 januari 2024 aan te vullen vanuit de algemene reserve tot € 150.000;
 4. De jaarlijkse storting in de voorziening ‘groot onderhoud sportvelden’ met € 9.000 te verhogen tot € 50.000;
 5. De in het beheerplan opgenomen vervangingsinvesteringen vast te stellen;
 6. De opgenomen maatregelen naar aanleiding van de motie ‘toekomstbestendige sportverenigingen’ vast te stellen;
 7. De in de bestemmingsreserve ‘toekomstbestendige sportverenigingen’ opgenomen € 1.000.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’;
 8. Een aanvullende storting in bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’ te doen van € 235.000 ten laste van de algemene reserve;
 9. De restant boekwaarde ad € 125.000 van onderlagen van de hockeyvelden 1, 2 en 3 versneld af te schrijven ten laste van de bestemmingsreserve ‘afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden’;
 10. De onder beslispunt 2 tot en met 9 genoemde financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2024.

1479460 – Actieagenda economie 2024

Het college heeft besloten:

 1. De actieagenda 2024 vast te stellen;
 2. Het jaarverslag economie 2023 vast te stellen;
 3. De raad conform bijgevoegde informatienota te informeren.

1480968 – Nota grondbeleid 2024- 2028

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. De Nota grondbeleid, gemeente Pijnacker-Nootdorp, 2024-2028 vast te stellen;
 2. De ‘’Notitie over mogelijkheden voor de uitgifte openbaar (snipper)groen ofwel de notitie Snippergroenbeleid’’ d.d. 23 december 2004 in te trekken.

1480402 – Nota Grondprijzen 2024-2025

Het college heeft besloten:
De raad voorstellen de Nota Grondprijzen 2024-2025 vast te stellen

1480581 – Nota Kostenverhaal

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Nota Kostenverhaal 2024 vast te stellen.

1482170 – Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Ruimtelijke kwaliteit

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. De kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Ruimtelijke kwaliteit vast te stellen;
 2. Voor het opstellen van dit Omgevingsprogramma een budget van €75.000 beschikbaar te stellen;
 3. De financiële gevolgen te dekken uit het begrotingssaldo en te verwerken in Kadernota 2024.

1485817 – Definitief normen- en toetsingskader 2023 en voorlopig normen- en toetsingskader 2024

Het college heeft besloten:

 1. Het definitief normenkader 2023 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
 2. Vooruitlopend aan de vaststelling van het definitieve normenkader 2023 door de raad het definitief
  toetsingskader 2023 vast te stellen en deze ter informatie aan de raad te sturen.
 3. Het voorlopig normenkader 2024 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
 4. Vooruitlopend aan de vaststelling van het voorlopige normenkader 2023 door de raad het voorlopige toetsingskader 2023 vast te stellen en deze ter informatie aan de raad te sturen.
 5. Wethouder financiën te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de desbetreffende normen- en toetsingskaders die naar de raad toegestuurd worden.

1485993 – Raadsplanner maart t/m december 2024

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden maart tot en met december 2024 vast te stellen.

1480520 – Informatienota raad inzake stand van zaken mbt investeringen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het aanbieden van de informatienota en de bijbehorende presentatie aan de raad
 2. Akkoord te gaan met het aanbieden en presenteren van de presentatie van de draaiknoppen aan de auditcommissie

Vastgesteld in de collegevergadering van 13 februari 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1464360 – Benoeming ambtenaar burgerlijke stand

Het college heeft besloten mevrouw C. S. de Oliveiro Monteiro, mevrouw M. A. van Stolk, mevrouw M. Vermeulen, mevrouw W. M. Lenssen en de mevrouw R. M. E. Heemskerk met ingang van heden te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wel voor de duur dat zij bij de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer dan wel de afdeling Interne Dienstverlening werkzaam zullen zijn.

1473004 – Netcongestie

Het college heeft besloten de bestuursopdracht netcongestie vast te stellen en de ambtelijke organisatie opdracht te geven hier uitvoering aan te geven;

 • Het benodigd budget van € 30.000 voorlopig te dekken uit de reserve energieneutrale gemeenten en bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst het kostenverhaal met Stedin uit te werken;
 • De informatienota netcongestie aan de raad toe te sturen.

1477691 – uitkomst decembercirculaire 2023

Het college heeft besloten:

 1. De mutaties in de inkomsten algemene uitkering als gevolg van de decembercirculaire 2023 te verwerken zoals is voorgesteld onder de punten 1 t/m 8;
 2. de raad te informeren over de uitkomsten van de decembercirculaire

1477710 – Slopen van de bestaande woning en een deel van de achterbebouwing(berging) en realiseren van een appartementengebouw

Het college heeft besloten onder voorwaarden medewerking te willen verlenen voor het bouwen van een appartementengebouw op het perceel Kruisweg 10 te Nootdorp en de initiatiefnemer via bijgaande brief te informeren.

1480968 – Nota grondbeleid 2024- 2028

Het college heeft besloten de zaak aan te houden.

1480402 – Nota Grondprijzen 2024-2025

Het college heeft besloten de zaak aan te houden.

1480581 – Nota Kostenverhaal

Het college heeft besloten de zaak aan te houden.

1481163 – Ontwerpomgevingsplan ‘Herziening bruidsschat’

Het college heeft besloten:
a. in te stemmen met het ontwerpomgevingsplan ‘Herziening bruidsschat’;
b. het ontwerpomgevingsplan vrij te geven voor zienswijzen; en
c. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatienota

1481622 – Vaststellen tweede wijziging GR Avalex 2018

Het college heeft besloten:

 1. De tweede wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vast te stellen;
 2. Het bestuur van Avalex op de hoogte te stellen van de vaststelling middels bijgevoegde brief.

1481910 – Evaluatierapport Aardgasvrij Klapwijk

Het college heeft besloten:

 1. Op basis van de evaluatie te besluiten om onder de huidige voorwaarden geen warmtenet aan te leggen, en een nieuw plan van aanpak op te stellen voor de inzet van de PAW-gelden;
 2. De informatienota raad vast te stellen en aan de raad te verzenden

1482581 – Beantwoording raadsvragen CDA over terugkeer bejaardentehuis

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van het CDA over de ’terugkeer van het bejaardentehuis’ vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande informatienota.

1482799 – uitvoering motie mobiele milieustraat in Delfgauw

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de inzet van de mobiele milieustraat in Delfgauw.

1483813 – proces midterm review 2024

Het college heeft besloten het procesvoorstel Midtem review 2024 met twee inhoudelijke wijzigingen in het procesvoorstel vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 6 februari 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1472751 – Advies voor het plaatsen van een tuinhuis in het voorerfgebied

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het plaatsen van een tuinhuis in het voorerfgebied van de (toekomstige) woning Zuideindseweg 37E te Delfgauw.

1474833 – Invoering landelijk tarief Jeugdbescherming

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met invoering van het landelijk tarief voor jeugdbescherming en jeugdreclassering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 inclusief een risico opslag van 2%, conform de “Handreiking Landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering” (zie bijlage).
 2. In de volgende gevallen eenmalig af te wijken van het landelijk tarief:
  – JB west wordt in 2024 gekort met 1,95% op het landelijk tarief;
  – William Schrikker Stichting wordt in 2024 gekort met 2,7% op het landelijk tarief;
 3. de raadsinformatienota over het hanteren van het landelijke tarief voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, plan van aanpak van de jeugdbeschermingsregio ZW (Holland Rijnland, Holland Midden, Zuid Holland zuid en Haaglanden) en overige ontwikkelingen in de sector vast te stellen;
 4. De middelen voor het hanteren van een landelijk tarief voor jeugdbescherming en
  jeugdreclassering structureel ten laste te brengen van de budgetten voor Jeugdzorg binnen de bestaande begroting.

1475838 – Voorzetten Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2025-2028

Het college heeft besloten:

 1. Intentieverklaring af te geven voor Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2025-2028;
 2. De wethouder cultuur mandaat te verlenen voor het vaststellen van het projectplan binnen de inhoudelijke kaders zoals toegelicht in het document ’Samenvatting contouren CmK 2025-2028‘ en de genoemde financiële kaders;
 3. Op basis van het definitieve projectplan de adhesieverklaring af te geven en door de wethouder cultuur te laten ondertekenen.

1477267 – Addendum concessieovereenkomst EQUANS verlenging concessie

Het college heeft besloten het vierde addendum bij de Concessieovereenkomst openbare laaddiensten
elektrisch vervoer Pijnacker-Nootdorp voor het verlengen van de concessie vast te stellen.

1477852 – Sociaal jaarverslag 2022

Het college heeft besloten het sociaal jaarverslag 2022 vast te stellen

1481299 – Nadere regels jeugdhulp

Het college heeft besloten de derde wijziging Nadere regels jeugdhulp gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020 vast te stellen en daarmee de pgb tarieven voor jeugdhulp met ingang van 1 januari 2024 te bepalen.

1481519 – Toetreding decentrale overheden als aandeelhouder in Stedin Holding N.V.

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met wijziging van Annex B (bijlage 3) bij ‘Reglement Aandeelhouderscommissie Stedin Holding N.V’. (Leden AHC en vertegenwoordiging DCO’s in AHC) om de toekomstige samenstelling van de AHC vast te leggen.
 2. Geheimhouding op te leggen voor een periode van vijf (5) jaar op de Participatieovereenkomst (bijlage 5) conform artikel 87 en 88 van Gemeentewet met inachtneming van artikel 5.1, lid 1 onder c respectievelijk artikel 5.1 lid 2, onder b, f en i, van de Wet Open Overheid.
 3. Vast te stellen het ontwerpbesluit om de aandelenuitgifte door Stedin Holding N.V. aan de provincie Utrecht, de provincie Zeeland en een aantal Zeeuwse gemeenten, en hun
  gezamenlijke kapitaalstorting van € 20 – 25 miljoen in de deelneming Stedin Holding N.V. goed te keuren (conform bijlage 5).
 4. Vast te stellen het ontwerpbesluit om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als bedoeld in artikel 9 van de statuten van Stedin), waardoor aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp geen gewone aandelen worden uitgegeven en de participatie van de gemeente met ten hoogste 0,59% zal verwateren.
 5. de raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de onder 3 en 4 genoemde ontwerpbesluiten.

1481998 – Reactie op aanbiedingsnota raad Rekenkameronderzoek Wet open overheid

Het college heeft besloten:

 1. De informatienota over de reactie op de aanbiedingsnota raad Rekenkameronderzoek Wet open overheid vast te stellen

1482335 – Uitkomsten vragenlijst participatie asielopvang

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad het participatieverslag met de uitkomsten van de vragenlijst als onderdeel van de verkenning asielopvang aan te bieden.
 2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief als oplegger van het participatieverslag aan de raad mee te sturen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 30 januari 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1480608 – Informatienota dienstverlening (via spoedprocedure 11 januari 2024)

Het college heeft besloten:

 • de raad te informeren over de wijze waarop uw college uitvoering gaat geven aan de aanbevelingen Rekenkamerrapport over (digitale)dienstverlening (A.2023.04). Informatienota is bijgevoegd als bijlage.

1461488 – Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022

Het college heeft besloten:

 1. De informatienota raad over het jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2022 vast te stellen

1466089 – Regeling briefadres 2024

Het college heeft besloten:

 1. vast te stellen de Beleidsregels briefadres gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024.

1475786 – Beantwoording raadsvragen CDA, EA, CU/SGP en Trots vestiging SWOP

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van fracties van de CDA, Eerlijk Alternatief, ChristenUnie / SGP en Trots over SWOP Nootdorp vast te stellen.

1476251 – Winkeltijdenverordening Pijnacker-Nootdorp 2024

Het college heeft besloten de ‘Verordening winkeltijden Pijnacker-Nootdorp 2024’ ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

1481105 – Raadsplanner februari t/m juli 2024

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden februari tot en met juli 2024 vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 23 januari 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1477303 – Overbrugging Huis van Rie

Het college heeft besloten de informatienota aan de raad vast te stellen.

1448504 – Wmo tarieven 2024

Het college heeft besloten:

 1. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te stellen;
 2. De gemeenteraad te informeren over de meerkosten voor de extra verhoging van het tarief voor hulp bij het huishouden naar aanleiding van het kostprijsonderzoek middels een informatienota.

1460658 – Bestuursopdracht organisatieontwikkeling

Het college heeft besloten:

 1. de bestuursopdracht voor het organisatie ontwikkeltraject en de herijking visie op de (digitale)
  dienstverlening vast te stellen;
 2. voor de uitvoering van het meerjarig programma een eenmalig budget van € 500.000 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve ’bedrijfsvoering’ FCL:799107 en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de Kadernota 2024.

1463530 – Beleidsregels re-integratie Participatiewet 2024

Het college heeft besloten:

 1. de Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te stellen;
 2. de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) vast te stellen;
 3. de gemeenteraad hierover te informeren middels een informatienota.

1470098 – Indexering 2024 normering onderwijshuisvesting

Het college heeft besloten:

 1. De normen voor de bouwkosten van onderwijshuisvesting, conform het advies van de VNG, en
  investeringen voor welzijnsaccommodaties voor 2024, te indexeren met 12,72%;
 2. De normen voor eerste inrichting van meubilair en onderwijsleerpakket met 2,2% te indexeren;
 3. De financiële gevolgen te verwerken bij Kadernota 2024.

1474290 – Actieprogramma en Uitvoeringsplan Eenzaamheid

Het college heeft besloten:

 1. Het actieprogramma en bijbehorende uitvoeringsplan eenzaamheid 2024-2027 vast te stellen,
 2. De raad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren met bijgaande informatienota.

Vastgesteld in de collegevergadering van 16 januari 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1424419 – Beleidsregel keuze procedure BOPA

Het college heeft besloten:

 1. De “Beleidsregel keuze procedure BOPA Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023′ vast te stellen;
 2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatienota.

1440255 – Bezwaar buiten behandeling OLO 7613325, aanleg waterpartij Oude Leedeweg 16 B

Het college heeft besloten:

 1. De conclusie van het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen en het besluit buiten behandeling te laten te herroepen.
 2. De overwegingen van de commissie genoemd in het advies van de commissie onder 4.10 t/m 4.28 niet over te nemen.
 3. De beslissing op bezwaar te nemen en deze toe te zenden aan bezwaarmaker

1467782 – Energie- en CO2-monitoring 2021

Het college heeft besloten de raad te informeren over de uitkomsten van de Energie- en CO2-monitoring 2021

1470262 – Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet goed verhuurderschap

Het college heeft besloten het aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet goed verhuurderschap vast te stellen.

1470399 – Advies van de initiatieventafel voor het herontwikkelen van een voormalige boerderij aan de Hoogseweg 2 te Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. Onder voorwaarden medewerking te willen verlenen aan het initiatief voor het herontwikkelen van een voormalige boerderij aan de Hoogseweg 2 te Pijnacker
 2. De initiatiefnemer met bijgaande brief te informeren over het besluit

1470484 – Planning omgevingsplan Tolhek

Het college heeft besloten de bijgevoegde informatienota vast te stellen met betrekking tot de planning van het ontwerpomgevingsplan Tolhek.

1472948 – Centrumlijn Noord programma aanpassing

Het college heeft besloten:

 1. In het woonprogramma van Centrumlijn Noord een verschuiving door te voeren van duurdere naar een groter aantal betaalbare koopappartementen van ca. 50 m2. Het programma groeit daarmee binnen het oorspronkelijke bouwvolume van 330 naar 349 woningen.
 2. Vast te stellen dat met het realiseren van 308 autoparkeerplaatsen + 3 parkeerplaatsen voor deelauto’s in de mobilityhub onveranderd wordt voldaan aan de door de raad op 13 december 2022 voor deze locatie vastgestelde parkeernorm.
 3. De programmawijziging vast te leggen in een met de ontwikkelaar te sluiten allonge en het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren (bevoegdheid burgemeester) voor de verdere afwikkeling van de allonge.
 4. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatienota

1472974 – Regioplan RIGA en aanvraag SPUK IZA

Het college heeft besloten:
1) Kennis te nemen van het Regioplan van de WSD1
-regio, t.b.v. de aanvraag van SPUK-IZA door gemeente Delft.
2) Aan de gemeente Delft volmacht te verlenen om de SPUK IZA aan te vragen en tevens de gemeenten te kunnen vertegenwoordigen bij het opstellen van het regioplan, afspraken te maken en besluiten te nemen binnen de governance van de regionale samenwerking voor het IZA en waar nodig overeenkomsten af te sluiten conform de Samenwerkingsovereenkomst H5.

1473577 – Benoeming leden adviescommissie omgevingskwaliteit

Het college heeft besloten:

 1. Per 1 januari 2024, voor een periode van vier jaar, te benoemen als leden van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Pijnacker-Nootdorp:
  Vakinhoudelijke leden:
 • Dhr. Ir. T. (Twan) Jütte
  Als Adviseur Omgevingskwaliteit met deskundigheid: architectuur, stedenbouw en erfgoed.
 • Mw. Ir. J.M. (Joke) van Egmond
  Als adviseur omgevingskwaliteit met deskundigheid: architectuur, herbestemming en erfgoed.
 • Dhr. ir. M.A.C. van Dijk
  Als adviseur Omgevingskwaliteit met deskundigheid: architectuur en erfgoed Burgerleden
 • Dhr. J.B. Arends;
 • Dhr. R.R.H. Schoemaker.
 1. Conform de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Pijnacker-Nootdorp, de gemeenteraad schriftelijk te informeren over bovengenoemde besluit middels de bijgevoegde informatienota

1473774 – Monitor sociaal domein 2022

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) te informeren over de Monitor sociaal domein 2022 middels een informatienota

1473928 – Eerste wijzigingen tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

Het college heeft besloten:

 1. Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2024;
 2. Vast te stellen de informatienota aan de raad inzake de eerste wijziging van de Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2024

1474145 – raadsvragen communicatie bewoners Parade

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de vragen van de fractie van EA over communicatie naar de bewoners rond De Parade.

1474697 – Lokaal Educatieve Agenda 2024

Het college heeft besloten:

 1. De Lokaal Educatieve Agenda 2024 vast te stellen.
 2. De raad actief te informeren over de Lokaal Educatieve Agenda 2024 en de uitkomst van de risicoanalyse van de Inspectie van het Onderwijs

1474773 – Areaal gladheidsbestrijding 2023-2024

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde routes op de kaart “Areaal Gladheidsbestrijding 2023-2024”

1474776 – Monitor wonen 2023

Het college heeft besloten de raad via bijgevoegde informatienota en infographic te informeren over de ontwikkelingen van de woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp

1474780 – Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet

Het college heeft besloten het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet en andere wet- en regelgeving vast te stellen.

1475044 – instrumentenkoffer betaalbare woningvoorraad 1.0

Het college heeft besloten de instrumentenkoffer Wonen 1.0 vast te stellen en deze via de actieve informatieplicht aan de raad aan te bieden.

1475124 – plan van aanpak Flexwoningen Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft besloten het plan van aanpak Flexwoningen vast te stellen en deze via de actieve informatieplicht aan de raad aan te bieden.

1475326 – Uitgangspunten grondexploitaties per 1-1-2024

Het college heeft besloten:

 1. De volgende uitgangspunten voor de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2024 vast te stellen:
   Rente 0,89%;
   Disconteringsvoet van 2,0%;
   Kostenstijging woningbouw en bedrijventerrein 3,0% in 2024 en daarna 2,0%;
   Opbrengstenstijging woningbouw 1% in 2024, daarna 2,0%;
   Opbrengstenstijging bedrijventerrein 2% in 2024, daarna 2,0%;
 2. De raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren over de hierboven genoemde
  punten.

1475406 – Verlengen pilot HogeNood app

Het college heeft besloten:

 1. De pilotperiode met de HogeNood-app met een jaar verlengen om te blijven voldoen aan de eisen van de motie betreffende openbare toiletvoorzieningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 2. De raad conform bijgaand informatienota informeren.

1475525 – Informatienota stand van zaken crisisnoodopvang

Het college heeft besloten de raad te informeren middels bijgevoegde informatienota.

1475575 – Motie mobiele milieustraat

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de motie van de fracties van EA, VVD, CDA, Trots en de PvdD over de mobiele milieustraat;

1475983 – Concept Management Letter 2023

Het college heeft besloten:

 1. De managementletter 2023 WG aan de auditcommissie aan te bieden.
 2. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de opvolging van de adviezen uit de managementletter.

1476222 – Voortgang verkenning asielopvang

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rondom de verkenning van mogelijke asielopvang middels bijgevoegde informatienota raad.
 2. De gemeenteraad op korte termijn uit te nodigen voor een raadsbijeenkomst waarin het college de uitkomsten van participatiefase één presenteert.

Vastgesteld in de collegevergadering van 9 januari 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1447708 – Informatiebeveiliging jaarrapport 2022

Het college heeft besloten de Informatiebeveiliging jaarrapportage 2022 vast te stellen en daarmee de maatregelen over te nemen.

1463156 – Ontwerpwijzigingsplan ‘Laakweg 1, Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Laakweg 1, Nootdorp’;
 2. het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van de Wet ruimtelijke ordening te starten;
 3. het ontwerpwijzigingsplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage te leggen en vrij te geven voor zienswijzen.

1464803 – Nadere regels voor graven Sint Janshof 2023

Het college heeft besloten de “Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de algemene begraafplaats Sint Janshof 2023” vast te stellen.

1466235 – ontwerpwijzigingsplan Tuindershof 2023

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan “Tuindershof 2023”;
 2. het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van de Wet ruimtelijke ordening te starten;
 3. het ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen en vrij te geven voor zienswijzen

1470780 – Ontwerp wijzigingsplan Koningin Julianastraat 15 Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan “Koningin Julianastraat 15 Nootdorp”;
 2. het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijk ordening voor het
  ontwerpwijzigingsplan te starten;
 3. het ontwerpwijzigingsplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage te leggen op het moment dat de planschadeverhaalsovereenkomst is ondertekend.

1472386 – Mandaatbesluit 2024

Het college heeft besloten het Mandaatbesluit 2024 vast te stellen.

1472570 – Raadsvragen PvdD over ontheffing vleermuizen

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie van Partij voor de Dieren over een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het project Hart van Nootdorp vast te stellen en de gemeenteraad met de informatienota te informeren.

1474693 – Raadsplanner januari t/m juli 2024

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden januari tot en met juli 2024 vast te stellen.

1473037 – Vaststelling regionale kaderbrief verbonden partijen

Het college heeft besloten:
1 In te stemmen met de regionaal opgestelde kaderbrief voor de Gemeenschappelijke Regelingen regio Haaglanden
2 De meerkosten ad € 70.000 te verwerken in de Kadernota 2024.

Vastgesteld in de collegevergadering van 9 januari 2024.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1472694 – Hertelling Tweede Kamerverkiezingen 2023 (via spoedprocedure 28 november 2023)

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over het hertellen van de uitgebrachte stemmen op twee stembureaus in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

1468442 – Reactie advies Cultuurplatform realisatie SCC Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. De reactie op het advies van het Cultuurplatform vast te stellen;
 2. Het Cultuurplatform te informeren over de reactie;
 3. De raad te informeren over het advies van het Cultuurplatform en de reactie van het college op het advies

1469201 – Participatieverslag omgevingsprogramma groen in en om de kernen

Het college heeft besloten de raad te informeren over het eerste participatieverslag bij het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen via de bijgevoegde informatienota.

1469657 – Voortgangsrapportage actieplan bestaanszekerheid 2023-2024

Het college heeft besloten:

 1. de informatienota vast te stellen waarmee de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein worden geïnformeerd over de Voortgangsrapportage Actieplan Bestaanszekerheid 2023-2024.

1469884 – Subsidiebedragen VVE-Peuteropvang 2024 en besluit op aanvragen subsidie 2024

Het college heeft besloten:

 1. de Bijlage Subsidiebedragen VVE-peuteropvang 2024 Pijnacker-Nootdorp vast te stellen;
 2. de aanbieders van VVE-Peuteropvang in 2024 te subsidiëren overeenkomstig bijgaande conceptbeschikkingen.

1470490 – Informatienota vrijwilligersbeleid

Het college heeft besloten:
1.de informatienota raad vast te stellen, waarmee de raad wordt geïnformeerd over de afhandeling van toezegging T.2023.30 Vrijwilligersbeleid.

1472525 – Prestatieafspraken 2021-2024 en Prestatieagenda 2024

Het college heeft besloten de informatienota over de Prestatieafspraken 2021-2024 met de corporaties Staedion en Rondom Wonen over de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid en de bijbehorende prestatieagenda 2024 vast te stellen.

1473600 – Aanvulling op beschikking gemeentegarantie Hospice Koningshove

Het college heeft besloten de aanvulling op de beschikking gemeentegarantie Hospice Koningshove vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 12 december 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1452834 – Realiseren woonvoorziening voor 14 verstandelijk gehandicapten Vlielandseweg 34/36

Het college heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het initiatief voor het realiseren van een woonvoorziening met 14 eenheden aan de Vlielandseweg 34 en 36 in Pijnacker en met bijgaande brief de initiatiefnemer te informeren over de wenselijkheid van dit initiatief.

1453011 – Wijzigingsplannen Oude Leedeweg 39/39a, Pijnacker en Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46a, Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan “Nieuwkoopsweg 21, 44a, 46, Pijnacker” en het
  ontwerp-wijzigingsplan “Oude Leedeweg 39/39a, Pijnacker”
 2. het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van de Wet ruimtelijke ordening te starten;
 3. de ontwerpplannen gedurende zes weken ter inzage te leggen en vrij te geven voor
  zienswijzen.

1458328 – Verkeersbesluit tijdelijke openstelling Hoogseweg

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met de tijdelijke openstelling van de Hoogseweg alsmede het tijdelijk instellen van éénrichtingsverkeer op de Anne Franklaan (tussen Hoogseweg en Belle van Zuylenlaan)
 2. het hiervoor benodigde verkeersbesluit vast te stellen

1463529 – Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2024

Het college heeft besloten:

 1. de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te stellen;
 2. de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.

1466024 – Ontwerp wijzigingsplan Ambachtsweg 26 Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan “Ambachtsweg 26 Pijnacker”;
 2. het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijk ordening voor het
  ontwerpwijzigingsplan te starten;
 3. het ontwerpwijzigingsplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter
  inzage te leggen op het moment dat de anterieure overeenkomst door beide partijen is
  ondertekend.

1469742 – Beantwoording schriftelijke vragen fractie Graafland over weesfietsen/fietsdepot Haaglanden

Het college heeft besloten de informatienota met daarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Graafland over weesfietsen/fietsdepot Haaglanden vast te stellen.

1470856 – Opdrachtgeversrapportage Avalex T2 mei-aug 2023

Het college heeft besloten de gemeenteraad over de opdrachtgeversrapportage van Avalex T2 januari –augustus 2023 te informeren met de bijgaande informatienota.

1470927 – ALV VNG 1 december 2023

De burgemeester heeft besloten:

 1. Wethouder F.J.M. van Kuppeveld eenmalig te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG op 1 december 2023.

Het college heeft besloten:

 1. De stemadviezen aan de vertegenwoordiger over de gevraagde besluiten bij de ALV vast te stellen.
 2. De vertegenwoordiger van de gemeente Pijnacker-Nootdorp mandaat te verlenen om bij nieuw ingediende,
  dan wel gewijzigde moties/amendementen na 27 november 2023 naar bevind van zaken te stemmen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 5 december 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1459235 – Uitbreiding locatie SWOP Nootdorp

 • in te stemmen met het realiseren van een brede welzijnslocatie van de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) in Nootdorp;
 • de structurele kosten voor de welzijnslocatie in Nootdorp, die tot van 2024 tot 2027 €90.974 en vanaf 2027 en verder € 114.450 bedragen, ten laste te brengen van het begrotingssaldo en deze te verwerken bij de Kadernota 2024.

1460119 – Geluidsscherm Spui tussen woningen en houtzagerij

Het college heeft besloten in te stemmen met:

 1. Het plaatsen van een geluidsscherm aan het Spui te Delfgauw;
 2. Hiervoor een investeringsbudget van € 49.000 beschikbaar te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2024.

1462028 – Verlengen Samenwerking Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het college heeft besloten:

 1. De samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur met drie jaar te verlengen van 1-1-2024 tot en met 31-12-2026.
 2. Akkoord te gaan met het wijzigen van de maximale tarieven voor sport van €225 naar €250 en de zwemregeling van € 450 naar €530.
 3. De informatienota betreffende het verlengen van de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur vast te stellen

1462721 – Aanpak citymarketing n.a.v. rekenkameronderzoek 2021

Het college heeft besloten de informatienota aan de raad met betrekking tot de aanpak citymarketing vast te stellen.

1463328 – Beantwoording schriftelijke vragen CDA – Bomenkap Nootdorp

Het college heeft besloten de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA en de Partij voor de Dieren over de bomenkap in Nootdorp vast te stellen.

1468578 – Dunea drinkwatertarieven 2024

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. d.d. 22 juni 2023;
 2. Niet in te stemmen met de Begroting 2024 & Meerjarenbegroting 2024-2028;
 3. Niet in te stemmen met de tarievenregeling 2024 en daarbij de Directie van Dunea geen mandaat te verlenen om wijzigingen door te kunnen voeren die na vergaderdatum nog van overheidswege bekend worden gemaakt en die van invloed zijn op de tarieven;
 4. De vertegenwoordiger van de gemeente Pijnacker-Nootdorp tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 november 2023, mandaat te verlenen om bij een eventueel door de directie van Dunea gewijzigd voorstel en/of op grond van aanvullende informatie, te handelen naar bevinden.

Besluit
Conform besloten.

1469286 – De Scheg – Addendum bij anterieure overeenkomst d.d. 4 november 2020

Advies
een aanvullende overeenkomst (addendum) op de anterieure overeenkomst De Scheg Pijnacker d.d. 4 november 2020 te sluiten met Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. en Stichting Stadion.

Besluit
Conform besloten.

1469378 – Samenwerkingsafspraken Stichting Bibliotheek Oostland en Stichting CulturA & Zo SCC Pijnacker

Advies

 1. De samenwerkingsafspraken voor het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) met Stichting Bibliotheek Oostland (SBO) en met Stichting CulturA & Zo (SCZ) vast te stellen;
 2. De projectwethouder Sociaal Cultureel Centrum te mandateren om de samenwerkingsafspraken met SBO en SCZ te ondertekenen;
 3. De projectwethouder Sociaal Cultureel Centrum te mandateren voor het doen van technische aanpassingen in de samenwerkingsafspraken met SBO en SCZ.

Besluit
Conform besloten.

1469480 – Bestemmingsplan Verzamelplan ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023

Advies
De bijgevoegde informatienota over het bestemmingsplan “Verzamelplan ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023” aan de gemeenteraad te zenden.

Besluit
Conform besloten.

1469501 – Pijnacker Zuid – opheffen bewaakte fietsenstalling

Advies
De beantwoording van de raadsvragen van de fractie van het CDA over de sluiting van de bewaakte fietsenstalling bij metrostation Pijnacker-Zuid vast te stellen en de raad door middel van bijgevoegde informatienota te informeren.

Besluit
Conform besloten.

1470509 – Bouwen woning Onderweg achter nr. 3

Advies
In reactie op het principeverzoek voor de woning Onderweg achter nr.3 te Pijnacker medewerking verlenen aan een bouwplan met een goothoogte van maximaal 5,5 meter.

Besluit
Conform besloten.

Vastgesteld in de collegevergadering van 28 november 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1436443 – Onderzoek lokale ombudsfunctie

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad het onderzoek lokale ombudsfunctie aan te bieden, te samen met het alternatieve voorstel over sociaal raadslieden, voor behandeling in de raadscyclus. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan motie M.2022.18A;
 2. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. Aangesloten te blijven bij de Nationale ombudsman
  b. Aanvullend dienstverlening van Sociaal Raadslieden in te kopen.
 3. Over het inkopen van de dienstverlening van sociaal raadslieden vragen we een advies van de ASD over hoe we dat vorm kunnen geven.

1448837 – Actualisering APV aanpassing 2024

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen de Verordening tot vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke
  Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017 vast te stellen.
 2. De toelichtingen op de nieuwe en inhoudelijk gewijzigde APV-artikelen vast te stellen

1457938 – Opzegging huurcontract Emmapark 96 en 100 per 5 januari 2024

Het college heeft besloten:

 1. De huurovereenkomst met V.O.F. Pera & Pasha per 5 januari 2024 te ontbinden;
 2. Af te zien van de opzegtermijn van één jaar die in de huurovereenkomst met V.O.F. Pera &
  Pasha voor Emmapark 96 en 100 te Pijnacker is overeengekomen;
 3. De panden aan Emmapark 96 en 100 te Pijnacker te verkopen na afloop van het eerste kwartaal
  2024 voor een marktconforme prijs, indien en voor zover er geen nieuwe ontwikkelingen zijn
  voor een nieuwe huurovereenkomst met een nieuwe huurder voor een maatschappelijke
  voorziening voor een periode van 5 + 5 jaar;
 4. Het hoofd van de afdeling Ontwikkeling te mandateren tot (i) het aangaan van een nieuwe
  huurovereenkomst of (ii) de verkoop en levering van de panden aan Emmapark 96 en 100
  onder de voorwaarde als bedoeld in sub 3.

1460243 – 5de wijziging GR SbJH

Het college heeft besloten:

 1. de raad voor te stellen het college toestemming te verlenen voor de vijfde wijziging
  Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden overeenkomstig bijgaand
  ontwerpbesluit.
 2. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, de vijfde wijziging GR SbJH vast te
  stellen en het bestuur van de GR SbJH hierover te informeren.

1460506 – Welstandjaarverslag 2022

Het college heeft besloten de raad via bijgevoegde informatienota het jaarverslag inzake uitvoering welstandsbeleid 2022 en het jaarverslag 2022 van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ‘Dorp, Stad & Land’ ter kennisneming aan te bieden.

1464583 – Subsidielijst 2024

Het college heeft besloten:

 1. De Subsidielijst maatschappelijke voorzieningen 2024 vast te stellen en een bedrag van in totaal € 6.794.907 toe te kennen;
 2. In te stemmen met een aanvullende toekenning van € 50.000 voor Team4Talent;
 3. Het tekort op basis van de Subsidielijst maatschappelijke voorzieningen en de aanvullende toekenning voor Team4Talent van € 284.942 structureel ten laste te brengen van de stelpost indexaties 2022 en te verwerken bij de Kadernota 2024;
 4. De gemeenteraad -met de bijgaande informatienota- actief te informeren over de Subsidielijst 2024.

1465823 – Vaststelling Wijzigingsplan Klapwijkseweg 1a Pijnacker

Het college heeft besloten het wijzigingsplan ‘Klapwijkseweg 1a, Pijnacker’ gewijzigd vast te stellen, conform bijgevoegd documenten met de IMRO-code NL.IMRO.1926.wp000220050-3001.

1466043 – Haags Toekomstperspectief en impactanalyse

Het college heeft besloten de informatienota over het Haags Toekomstperspectief en de impactanalyse vast te stellen.

1467218 – Ambitienotitie Dwarskade

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. de Ambitienotitie Dwarskade vast te stellen;
 2. een investeringsbudget van EUR 275.000,- ter beschikking te stellen voor het opstellen van een
  gebiedsvisie en de kosten hiervan te dekken uit de algemene reserve.

1467694 – Raadsplanner december 2023 t/m februari 2024

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden november 2023 tot en met maart 2024 vast te stellen.

1467800 – Doelgroepenverordening Pijnacker-Nootdorp 2024

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om de Doelgroepenverordening Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te stellen.

1468295 – Ondersteuning motie Algemene Leden Vergadering VNG

Het college heeft besloten:

 1. Mede-indiener te worden van de motie Ondersteuning VNG bij normenkader financiële
  rechtmatigheid voor de ledenvergadering van de VNG op 1 december 2023.

Vastgesteld in de collegevergadering van 21 november 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1456491 – Addendum concessieovereenkomst EQUANS tussentijdse verhoging laadtarief openbare laaddiensten

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het derde addendum bij de Concessieovereenkomst openbare laaddiensten
  elektrisch vervoer Pijnacker-Nootdorp over verhoging van het laadtarief.
 2. Het addendum te laten ondertekenen door de wethouder duurzame mobiliteit B.J.P. van
  Straten.

1461040 – Advies van de initiatieventafel voor het realiseren van een woning voor zorg op de locatie Delftsestraatweg 42 te Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. Geen medewerking te verlenen aan het toevoegen van een extra woning voor zorg op de locatie
  Delftsestraatweg 42 te Delfgauw
 2. Alleen vergunningsvrije mogelijkheden voor een mantelzorgwoning toe te staan
 3. Vanwege de bestaande strijdigheden op het perceel met initiatiefnemer in overleg te gaan over de strijdigheden en de voorwaarden voor vergunningsvrije mogelijkheden voor mantelzorg te bespreken.

1463009 – brief Milieuplatform Kwaliteitsimpuls

Het college heeft besloten het Milieuplatform met de bijgaande brief te informeren over de vragen over de Kwaliteitsimpuls Buytenhout.

1464589 – Najaarsnota 2023

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen en daarmee de bedragen per programma, de mutaties in de
  reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringsbudgetten.
 2. De volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen:
  a) Bouwweg Hoogseweg 8 (€ 30.000);
  b) Strategische grondvoorraad (aankoop perceel grond) (€ 495.000);
  c) BHP Wegen 22-25, Laakweg (€ 225.000);
  d) Brug nieuwbouw Hospice Koningshove (€ 160.000);
  e) Vervanging Nissan E-NV200 Electric (€ 47.000);
  f) Werkplekken en telefoons (€ 215.000);
  g) Aanschaf audiovisuele middelen (€ 270.000 en € 60.000).
 3. De volgende bestemmingsreserve af te sluiten:
  a) Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden;
  b) Bestemmingsreserve Financiële gevolgen Corona af te sluiten bij de jaarrekening 2023.
 4. De naam van de bestemmingsreserve ‘Huisvesting statushouders’ te wijzigen in
  bestemmingsreserve ‘Vluchtelingen en asielopvang’.

1464881 – Vaststelling bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023′, inclusief de staat van wijzigingen vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ gewijzigd vast te stellen; en
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

1465051 – Schriftelijke vragen CDA – Zonneveld Roeleveenseweg gemeente Zoetermeer

Het college heeft besloten:

 1. De beantwoording op de vragen van het CDA over het zonneveld Roeleveenseweg (gemeente
  Zoetermeer) vast te stellen.
 2. De raad te informeren met bijgaande informatienota.

1465757 – Vervolgvragen SROI

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over de vervolgraadsvragen van Fractie Graafland over SROI (Social Return on Investment).

1466300 – Beantwoording brieven Rolleman

Het college heeft besloten bijgevoegde brieven als antwoord te versturen naar Woonwagen Vereniging De Rolleman.

1467707 – Voortgang verkenning asielopvang

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de start van het
  participatieproces met een vragenlijst.
 2. Geen medewerking te verlenen aan het gebruik van een locatie, op een bedrijventerrein, voor de opvang van vluchtelingen. Daar vervolgens het COA over te informeren.

Vastgesteld in de collegevergadering van 14 november 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1438463 – Handhavingsarrangement 2023

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te hebben genomen van het Handhavingsarrangement 2023;
 2. Akkoord te gaan met ondertekening van het Handhavingsarrangement 2023 door de burgemeester.

1452088 – uitbreiden parkeren Balije tuin Nieuwkoopseweg 59 zaak 1433684

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan extra parkeerruimte ten behoeve van de Balije Tuin mits:

 • Parkeren wordt opgelost op eigen terrein;
 • Parkeren verkeersveilig wordt uitgevoerd.

1457846 – Convenant dHT belastingdienst

Het college heeft besloten:

 1. Het individueel convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst aan te gaan per december 2023.
 2. De gemeentesecretaris te machtigen voor het doen van redactionele wijzigingen.

1460833 – Advies van de initiatieventafel voor het realiseren van volkstuinen aan de Laakweg in Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. Niet in te stemmen met het voorstel van Volkstuin Vereniging Nootdorp in oprichting (i.o.) (hierna: initiatiefnemer) voor het realiseren van circa 40 volkstuinen en educatief centrum op de locatie Laakweg achter 4 Nootdorp;
 2. Onder voorwaarden maximaal 15-20 volkstuintjes toe te staan, mits passend in gemeentelijk en provinciaal beleid;
 3. De initiatiefnemer met bijgaande brief te informeren over de uitkomst;
 4. De teamleider Ruimte te mandateren om de indieners van de zienswijze te informeren over het besluit.

1461306 – Beantwoorden schriftelijke vragen Partij voor de Dieren

Het college heeft besloten de beantwoording vast te stellen van de vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren over maatregelen dierlijke verkeersslachtoffers.

1462082 – Energietoeslag voor minimahuishoudens 2023

Het college heeft besloten:

 1. De beleidsregels energietoeslag 2023 Pijnacker-Nootdorp vast te stellen;
 2. De verwachte inkomsten algemene uitkering à €1.414.034,- voor de uitvoering van de
  energietoeslag 2023 toe te voegen aan de budgetten bijzondere bijstand en dit te verwerken in de Kadernota 2024;
 3. De toekenning van de energietoeslag 2023 aan huishoudens die geen energietoeslag 2022 hebben ontvangen vast te stellen op een bedrag van €800;
 4. De energietoeslag uit te reiken aan huishoudens tot 130% van het sociaal minimum;
 5. De raad door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren over de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Pijnacker-Nootdorp.

1462779 – Controlplan 2023

Het college heeft besloten het controlplan 2023 vast te stellen.

1462820 – Vitaliteitsscan sportverenigingen

Het college heeft besloten de raad te informeren over de uitkomsten van de vitaliteitsscan sportverenigingen door middel van bijgaande informatienota.

1463211 – Definitief programma onderwijshuisvesting 2024

Het college heeft besloten het programma onderwijshuisvesting 2024 en de huisvestingsaanvragen voor 2024 op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015 vast te stellen.

1464377 – Uitkomst Aardgasvrij Klapwijk 31 oktober 2023

Het college heeft besloten:

 1. De informatienota raad vast te stellen en aan de raad te verzenden.
 2. Het persbericht vast te stellen.
 3. Mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder Energietransitie voor het doen van technische tekstuele aanpassingen aan het persbericht.

1453597 – bouwen 19 appartementen Oostlaan 39 te Pijnacker

Het college heeft besloten onder voorwaarde positief te staan tegenover het bouwen van 19 appartementen aan de Oostlaan 39 in Pijnacker en de initiatiefnemer via bijgaande brief te informeren.

Vastgesteld in de collegevergadering van 7 november 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1462109 – Bomenkap Julianastraat 15 Nootdorp (via spoedprocedure 12 oktober 2023)

Het college heeft besloten de raad te informeren over illegale bomenkap aan de Julianastraat 15 in Nootdorp.

1410342 – Verleende omgevingsvergunning – Zwolse Anjer

Het college heeft besloten:

 1. de conclusie van het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen, en derhalve de
  van rechtswege verleende vergunning in stand te laten;
 2. de beslissing op bezwaar te nemen en toe te zenden aan bezwaarmakers en vergunninghouder.

1454581 – Bestuursopdracht omgevingsprogramma Vitale Glastuinbouw

Het college heeft besloten:

 1. De bestuursopdracht omgevingsprogramma vitale glastuinbouw vast te stellen;
 2. De raad via bijgevoegde informatienota te informeren over de opdracht en de planning;
 3. Budget beschikbaar te stellen van € 125.500 ten laste van het begrotingssaldo en deze te verwerken bij de Kadernota 2024.

1457122 – Besluit extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen

Het college heeft besloten:

 1. de inzet voor de crisisnoodopvang te verlengen tot 4 maart 2025;
 2. 10 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren per 1 februari 2024;
 3. de opdracht aan afdeling Ontwikkeling voor tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen uit te
  breiden met de extra opgave;
 4. het besluit van 11 juli 2023 (1436534) gedeeltelijk te herzien en 8 van de 16 vrijkomende
  opvangplaatsen vanuit de HAR-regeling beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense
  vluchtelingen per 1 november 2023;
 5. de gemeenteraad te informeren over het verlengen van de crisisnoodopvang en de realisatie van 10 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, middels bijgaande informatienota.

1457891 – Beantwoording raadsvragen Fractie Graafland (FG) LHBTQI

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie Graafland over de
aangekondigde activiteiten uit de informatienota met nummer 15INT02540 dd. 07-04-2015 (motie LHBT-beleid van 15 oktober 2014).

1458359 – proces tijdelijke ontheffing

Het college heeft besloten de informatienota over het proces tijdelijke ontheffingen vast te stellen en toe te zenden aan de gemeenteraad.

1458990 – WOZ bezwaren en voortgang in de afhandeling

Het college heeft besloten de informatienota met de antwoorden op de vragen van de VVD fractie inzake de WOZ-bezwaren en de voortgang in de afhandeling naar de raad te sturen.

1460884 – maatwerkvoorschriften brijnlozing glastuinbouw

Het college heeft besloten in te stemmen met de voorgestelde beleidslijn van de ODH ten aanzien van maatwerkbeschikkingen brijnlozing glastuinbouw.

1461042 – Toekomstbestendige gemeentefinanciën Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. De bestuursopdracht toekomstbestendige gemeentefinanciën vast te stellen en daarmee
  instemmen met de genoemde uitgangspunten en het geschetste proces.
 2. Raadsinformatiebrief hierover vast te stellen en aan de raad aan te bieden, hiermee de
  toezegging T.2023.28 af te handelen.

1461173 – toegankelijkheid ondergrondse afvalcontainers

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatiebrief te informeren over de toegankelijkheid van de ondergrondse afvalcontainers naar aanleiding van het verzoek van de fractie Graafland.

1461381 – Adhesiebetuiging aan OCAP voor aanleg CO2 distributienetwerk Noukoop

Het college heeft besloten een adhesiebetuiging af te geven aan OCAP CO2 B.V. voor de aanleg van een CO2 distributienetwerk in Noukoop.

1461702 – Beantwoording raadsvragen CDA en VVD Plan van aanpak CulturA & Zo

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de CDA-fractie en de VVD-fractie over het plan van aanpak CulturA & Zo vast te stellen.

1462197 – Uitkomsten Septembercirculaire 2023

Het college heeft besloten:

 1. de mutaties in de inkomsten algemene uitkeringen vanuit het Gemeentefonds als gevolg van de
  Septembercirculaire 2023 te verwerken zoals is voorgesteld onder de punten 1 tot en met 10
  waarbij de mutaties 2023 in de Najaarsnota 2023 worden verwerkt en de mutaties 2024 en latere jaren in de Kadernota 2024 worden verwerkt;
 2. de raad te informeren over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 middels een
  raadsinformatie nota.

1462610 – Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2024

Het college heeft besloten de beantwoording van de technische vragen over de Programmabegroting 2024 vast te stellen.

1462796 – Ondermandaat subsidieregeling isolatie

Het college heeft besloten ondermandaat toe te staan aan het afdelingshoofd voor besluiten op een aanvraag om subsidie zoals bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023 aan de programmamanager energietransitie.

Vastgesteld in de collegevergadering van 31 oktober 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1394421 – Leefbaarheidsmonitor 2023

Het college heeft besloten de raad via een informatienota te informeren over de leefbaarheidsmonitor 2023.

1447763 – hittestresstest

Het college heeft besloten:

 1. Het ambitieniveau voor het onderwerp hittestress vast te leggen in het nog op te stellen
  omgevingsprogramma klimaatbestendige gemeente
 2. de raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief

1448769 – Positief advies van de initiatieventafel voor het vestigen van een BSO in een kinderspeeltuin, Rijksstraatweg 39 Delfgauw

Het college heeft besloten onder voorwaarde positief te staan tegenover het vestigen van een BSO aan de Rijksstraatweg 39 te Delfgauw en de initiatiefnemer via bijgaande brief te informeren.

1448815 – Positief advies van de initiatieventafel voor het realiseren van woningen aan de ’s Gravenweg nabij 18b te Nootdorp

Het college heeft besloten onder voorwaarde positief te staan tegenover het bouwen van woningen aan de ’s-Gravenweg nabij 18b te Nootdorp en de initiatiefnemer via bijgaande brief te informeren.

1450771 – MFR fietsroute Delft-Rotterdam

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de aanleg van de Metropolitane Fietsroute tussen Delft en Rotterdam-Alexander op basis van geactualiseerde inzichten en eerdere besluitvorming (raadsbesluit 25 maart 2021/ samenwerkingsovereenkomst juli 2022);
 2. De raad voor te stellen:
  a. Voor deel 9 fietsecoduct een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 1.845.000 en voor deel 10,11 en 12 een investeringsbudget van in totaal netto € 657.000;
  b. De extra benodigde middelen van € 1.240.000 (bestaande uit € 825.000 voor deel 9 en € 415.000 voor delen 10, 11 en 12) ter dekking van de kapitaallasten van bovengenoemde investeringsbudgetten beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve en te storten in de
  bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute;
  c. De reeds geautoriseerde investeringen van € 582.000 eveneens te dekken vanuit de algemene reserve in plaats van de exploitatiebegroting;
  d. De financiële gevolgen van besluitpunten 2a. 2b. en 2c. te verwerken in de Kadernota 2024;
 3. Onder de voorwaarden van akkoord door alle vijf betrokken entiteiten:
  a. de maatwerkafspraak Complexe Schakel Fietsecoduct A13 aan te gaan;
  b. Voor deze opgave het participatieniveau “meeweten” vast te stellen.

1454127 – Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021, 2022 en Armoedemonitor 2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 en 2022 en de Armoedemonitor 2022.
 2. De raad en de Adviesraad Sociaal Domein actief over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 en 2022 en de Armoedemonitor 2022 te informeren.

1456528 – Organisatie verkiezingen voor de leden 2e kamerverkiezingen 2023

 1. een aantal medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te benoemen tot voorzitter en lid van het gemeentelijk stembureau (GSB) voor de komende Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023.)
 2. De uitgebrachte stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 centraal te tellen in de Raadszaal van het gemeentehuis op donderdag 23 november 2023;
 3. De uitvoeringskosten voor de verkiezingen van in totaal € 125.000 deels te dekken vanuit de post onvoorzien ad € 20.000 en het restant van € 105.000 ten laste van het begrotingssaldo 2023 en de financiële gevolgen te verwerken in de Najaarsnota 2023

1458079 – Eindrapportage interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’ Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. De eindrapportage interventieplan ‘Grip op het sociaal domein Pijnacker-Nootdorp’ 2020 – 2022 vast te stellen;
 2. De raad hierover door middel van de bijgevoegde informatienota te informeren

Vastgesteld in de collegevergadering van 10 oktober 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1431190 – Kosten woningsluiting en vervangende huisvesting

Het college heeft besloten de kosten ter hoogte van € 24.825 die zijn gemaakt door de woningsluitingen in Pijnacker en Nootdorp te dekken uit de post onvoorzien en te verwerken in de Najaarsnota 2023.

1445249 – sluiten fietsenstalling Pijnacker zuid

Het college heeft besloten in het kader van de ontwikkeling van de locatie Centrumlijn Noord en het eerdere besluit tot het bouwen van een mobilityhub met auto-, fiets- en scooterparkeerplaatsen voor reizigers:
a. per 4 december 2023 over te gaan tot het sluiten van de bewaakte fietsenstalling Biesieklette bij de halte Pijnacker-zuid.
b. de raad te informeren via een informatienota

1449314 – Memo voortgang Lokaal Preventieakkoord en vooruitblik nieuw Lokaal Gezondheidsbeleid

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het Lokaal Preventieakkoord en het nieuwe Lokaal Gezondheidsbeleid 2024, conform bijgaande informatienota.

1450810 – Begroting 2024

Het college heeft besloten in te stemmen met:

 1. a. de teksten van de programma’s en paragrafen van de Programmabegroting 2024;
  b. het financieel meerjarenperspectief 2024-2027;
  c. de meerjaren investeringsplanning;
 2. de portefeuillehouder Financiën in overleg met de gemeentesecretaris te machtigen tekstuele en redactionele wijzigingen door te voeren in de aanbiedingsnota raad inzake de Programmabegroting 2024;
 3. de raad voor te stellen de Programmabegroting 2024 vast te stellen

1453348 – Zonneveld Roeleveenseweg gemeente Zoetermeer

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het voornemen van de gemeente Zoetermeer om een omgevingsvergunning te verlenen voor een zonneveld bij Roeleveen.
 2. De raad te informeren met een korte informatienota

1453395 – Avalex: Koers 2023-2030, Begroting 2024 en Begrotingswijziging 2023

Het college heeft besloten:

 1. de gemeenteraad te informeren over de vastgestelde Koers Avalex 2023-2030, de begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 van Avalex middels bijgevoegde concept informatienota raad;
 2. Het nadelig effect van de Begrotingswijziging 2023 van Avalex, ad. € 330.480, te verwerken in de Najaarsnota 2023.

1454920 – Kostenontwikkeling jeugdhulp en Wmo

Het college heeft besloten de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein actief over de kostenontwikkeling in de jeugdhulp en Wmo te informeren.

1454958 – Verzoek uitstel bestuurlijke reactie RKC onderzoek WOO

Het college heeft besloten de brief vast te stellen met daarin het verzoek om uitstel van de bestuurlijke reactie op het onderzoek van de Rekenkamercommissie over de Wet open overheid.

Vastgesteld in de collegevergadering van 26 september 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1440896 – Grondophoging deel perceel achter Hoogseweg 8

Het college heeft besloten in te stemmen met:

 1. Het ophogen van een gedeelte van het weilandperceel achter Hoogseweg 8 met vrijkomende grond uit diverse infrastructurele en nieuwbouwprojecten;
 2. De kapitaallasten van de investering voor de aanleg van de toegangsweg en het plaatsen van een
  sluithek te dekken uit het budget beheer en strategisch vastgoed.
 3. De kosten om de grond te verwerken te dekken uit de investeringsbudgetten van de projecten waar de grond vandaan komt.

1444076 – Integraal plan van aanpak brede SPUK GALA/IZA

Het college heeft besloten het plan van aanpak voor de Brede SPUK Regeling 2024-2026 PN vast te stellen en de hiervoor door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde financiële middelen in te zetten voor de uitvoering van de in het plan van aanpak genoemde interventies, activiteiten en programma’s, die een gezonde leefstijl van onze inwoners bevorderen.

1443248 – Vaststellen openbare ruimten (straatnamen) Centrumlijn Noord / WIJCK

Het college heeft besloten overeenkomstig het besluit en de daarbij behorende tekening voor de openbare ruimten in de bouwlocatie Centrumlijn Noord/WIJCK te Pijnacker de volgende straatnamen vast te stellen:

 1. Mannagras
 2. Vingergras
 3. Schapengras
 4. Struisgras

1446825 – Herzieningen contracten jeugdzorg 2024

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met de voorgenomen herzieningen van de inkoopovereenkomsten jeugdzorg 2024 en daarmee:
  • de tarieven te indexeren conform de landelijk geadviseerde standaard van de VNG, bij voorkeur per 01-01-2024 en indien niet haalbaar per 01-01-2025;
  • de tarieven van de volgende producten aan te passen:
   • VF4 Behandelgroep gezinshuis zwaar (43A31);
   • VF6 Behandelgroep (43C02);
   • VF7 Behandelgroep zwaar (43C04);
  • de productbeschrijvingen van de volgende producten aan te passen:
   • Pleegzorg (43A09);
   • Pleegzorg bijzondere kosten (43C06);
   • JH3-C Therapeutische groepsjeugdhulp (45A54);
   • Kindergeneeskunde (53WON);
   • JeugdhulpPlus;
   • Dyslexie diagnostiek (54C02) en Dyslexie behandeling (Ernstige dyslexie) (54C03);
  • de teksten met betrekking tot inkoop juridische zaken aan te passen.
 2. De gemeenteraad te informeren over de voorgenomen herzieningen van de inkoopovereenkomsten jeugdzorg 2024.

1448007 – voortgangsrapportage projecten per 1-7-2023

Het college heeft besloten de informatienota over de voortgangsrapportage projecten per 1 juli 2023 vast te stellen.

1450810 – Conceptbegroting 2024

Het college heeft besloten in te stemmen met:

 1. .
  • de teksten van de programma’s en paragrafen van de Programmabegroting 2024;
  • het financieel meerjarenperspectief 2024-2027;
  • de meerjaren investeringsplanning;
 2. De portefeuillehouder Financiën in overleg met de gemeentesecretaris te machtigen tekstuele en redactionele wijzigingen door te voeren in de aanbiedingsnota raad inzake de Programmabegroting 2024;
 3. de raad voor te stellen de Programmabegroting 2024 vast te stellen.

1451183 – Geheimhouding anterieure overeenkomst met betrekking tot een Woo verzoek

Het college heeft besloten de eerder opgelegde geheimhouding met betrekking tot een collegeadvies met bijbehorende bijlagen van een in 2020 gesloten anterieure overeenkomst met als kenmerk 1179642 niet op te heffen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 september 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1452139 – Mededeling van Stedin (via spoedprocedure 1 september 2023)

Het college heeft besloten de informatienota raad, met bijbehorende bijlagen betreffende netcongestie aan de raad toe te sturen.

1397073 – Evaluatie Beleidsregels hardheidsclausule KOT

Het college heeft besloten:

 1. Vast te stellen de evaluatie van de beleidsregels op de hardheidsclausule bij de huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019 voor gedupeerden van de toeslagenaffaire en de steunpuntmedewerkers, toetsingscommissie en woningcorporaties hierover informeren en verzoeken de aanbevelingen op te volgen;
 2. De definitie in de beleidsregels aan te passen, zodat deze ook passend is voor nieuwe doelgroepen.

1429861 – Locatiebesluit diverse locaties DT9, CB55, NT98, RX42, RH02, RB33, RA4

Het college heeft besloten:

 1. de bijgaande “Nota van beantwoording zienswijzen locatiebesluit DT9 Zuster Gerarduslaan”
  vast te stellen;
 2. overeenkomstig het bijgaande besluit “locatiebesluit DT9, CB55, NH02, NT98, RX42, RH02,
  RB33, RA41” en de daarin opgenomen locatietekeningen de locaties DT9, CB55, RX42, NT98,
  RA41, RB33 en RH02 vast te stellen als locatie voor een ondergrondse verzamelcontainer voor
  afvalstoffen;
 3. de procedure voor het aanwijzen van locatie NH02 Zonnebloemtuin te beëindigen.

1448042 – Vaststelling Woonzorgvisie Pijnacker-Nootdorp 2023-2030

Raad oktober 2023

Het college heeft besloten: de raad voor te stellen:

 1. het Participatieverslag Woonzorgvisie Pijnacker-Nootdorp 2023-2030 vast te stellen;
 2. de Woonzorgvisie Pijnacker-Nootdorp 2023-2030 (gewijzigd) vast te stellen;
 3. €60.000 per jaar ter beschikking te stellen voor het inzetten van een doorstroommakelaar en
  de resultaten daarvan na drie jaar te evalueren, de kosten te dekken uit de stelpost
  Enecogelden en te verwerken in de Kadernota 2024;
 4. de indieners van zienswijzen schriftelijk te informeren over de beantwoording van de
  zienswijzen en het vaststellingsbesluit.

1449646 – behoud sociale woningen

Het college heeft besloten de informatienota ‘behoud sociale woningen ouderenhuisvester Habion’ vast te stellen.

1449705 – Opheffen geheimhouding 2023

Raad oktober 2023

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. ten aanzien van de volgende documenten de geheimhouding op te heffen:
  a) Aanbiedingsnota met bijlagen over actualisatie grondexploitatie, d.d. 26 mei 2011, kenmerk
  2011.106.571;
  b) Bijlage 2 bij aanbiedingsnota over woningbouwlocaties van gemeente en Rondom Wonen in Pijnacker-Noord, d.d. 27 oktober 2011, kenmerk 11INT00165,;
  c) Halfjaarlijkse financiële rapportage projecten 2011, d.d. 27 oktober 2011, kenmerk 11INT00211;
  d) Bijlage Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2012, d.d. 26 april 2012, kenmerk 12INT00720;
  e) Halfjaarlijkse voortgangsrapportage en financiële rapportage projecten 2012, d.d. 29 augustus 2012, kenmerk 12INT04441;
  f) Halfjaarlijkse financiële rapportage projecten per 1 juli 2012, d.d. 27 september 2012, onderdeel van kenmerk 12INT04441;
  g) Bijlage f bij aanbiedingsnota 12INT06287 logboeken minnelijke verwerving bestemmingsplan
  Duurzame Glastuinbouwgebieden en voor aanleg en realisatie Verlengde Komkommerweg, d.d 31 januari 2013, kenmerk 12INT06287a;
  h) Aanbiedingsnota en bijbehorende Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2013, notitie Scenario’s bij Actualisatie van de Grondexploitaties 2013 en het raadsbesluit, d.d. 18 apil 2013, kenmerk 13INT01553;
  i) Aanbiedingsnota en bijlage halfjaarlijkse financiële rapportage projecten, d.d. 3 oktober 2013,
  kenmerken 13INT05273, 13BIJ01076, 13BIJ01078;
  j) Bijlagen bij 13INT09324 Overzicht minnelijke verwervingen (logboeken) en Lijst belanghebbenden Oostelijke Randweg, d.d. 20 februari 2014, kenmerken 13BIJ02399, 13BIJ02406;
  k) Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2014, d.d. 10 april 2014, kenmerken 14INT01977,
  14BIJ00571;
  l) Actualisatie grondexploitaties per 1 juli 2014, d.d. 30 oktober 2014, kenmerken 14INT06997,
  14BIJ03033, 14INT07028;
  m) Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2015, d.d. 28 mei 2015, kenmerk 15INT04617;
  n) Informatienota en bijlage Analyse Deloitte grondtransacties, d.d. 2 juli 2015, kenmerk 15INT05111;
  o) Halfjaarlijkse rapportage Projecten, d.d. 24 september 2015, kenmerken 15INT07829, 15BIJ02866;
  p) Aanbiedingsnota logboeken onteigening Oostelijke Randweg, d.d. 18 februari 2016, kenmerk
  16BIJ00546;
  q) Informatienota stavaza verwervingen Oostelijke Randweg, d.d. 8 september 2016, kenmerk
  16INT06002;
  r) Actualisatie/voortgangsrapportage Grexen, d.d. 29 september 2016, kenmerk 16BIJ04223;
  s) Aanbiedingsnota resultaten uitvoering motie Slingerland, d.d. 27 oktober 2016, kenmerken
  16INT10025, 16BIJ04870, 16BIJ04871, 16BIJ04872, 16BIJ04873, 16BIJ04888, 16INT10026;
  t) Raadssessie 32-2016, d.d. 24 november 2016, kenmerk ????;
  u) Aanbiedingsnota en bijlagen / Exploitatieovereenkomst / Huurovereenkomst Zwembad, d.d. 15 december 2016, kenmerken 16INT11574, 16BIJ05635;
  v) Raadsessie 01a-2017, d.d. 26 januari 2017, kenmerk 17INT00180;
  w) Informatienota stavaza verwervingen Oostelijke Randweg, d.d. 26 januari 2017, kenmerk 16INT12267;
  x) Raadsessie 021-2017, d.d. 16 februari 2017, kenmerk 17INT00744;
  y) Bijlage 1 taxatie tankstation Emerald, d.d. 20 april 2017, kenmerken 17INT03243, 17EMA06047;
  z) Informatienota d.d. 11 april 2017 (03511) met drie bijlagen: 1. presentatie raad 16 maart 2017
  Rabobanklocatie (03773) 2. voorkeursvariant (03774) 3. bezonningsstudie (03775), d.d. 20 april 2017, kenmerken 17INT03511, 17INT03773, 17INT03774, 17INT03775;
  aa) Actualisatie grexen, d.d. 26 mei 2018, kenmerk 17BIJ01749;
  bb) Financiële voortgangsrapportage projecten, d.d. 28 september 2017, kenmerk 17BIJ04489;
  cc) Beantwoording vraag GBPN vertrouwelijk collegebesluit, d.d. 26 oktober 2017, kenmerk 17INT11409;
  dd) Besloten raadsgesprek Avalex d.d. 4 oktober 2017, d.d. 26 oktober 2017;
  ee) Benchmark grondprijzen sociale huurwoningen en Businesscase, d.d. 14 december 2017, kenmerken 17BIJ06050, 17BIJ06051;
  ff) Besluitenlijst raadsessie 44 7 december 2017, d.d. 25 januari 2018, kenmerk 17INT14060;
  gg) Vragen EA Pijnacker-Centrum (Diamant), d.d. 22 februari 2018, kenmerk 18BIJ00709;
  hh) Grexen per 1 jan 2016, d.d. 26 mei 2016, kenmerken 16INT02249, 16BIJ01555;
  ii) Ammerlaan Geothermie B.V. – tijdelijk financieringsvoorstel, d.d. 31 mei 2018, kenmerk 18INT07232;
  jj) Informatienota n.a.v. vragen GBPN over Grondexploitaties, d.d. 28 juni 2018, kenmerk 18INT09136;
  kk) Actualisatie grondexploitaties per 1-1-18, d.d. 28 juni 2018, kenmerken 18INT06793, 18BIJ02945;
  ll) Informatienota concessie warmtelevering Tuindershof en Keijzershof, voornemen tot gunning, d.d. 18 oktober 2018, kenmerk 18INT16113;
  mm) Aanvullende vragen Gemeentebelangen over Schouten, d.d. 26 september 2019, kenmerk
  1026192/ai 1007637;
  nn) Beantwoording vragen m.b.t. betalingsregeling tussen gemeente en Schouten in Ackerswoude, d.d. 26 september 2019, kenmerk 1016384/ai 1004451;
  oo) Beantwoording vervolgvragen Schouten in Ackerswoude, d.d. 26 september 2019, kenmerk 1023340/ai 1006709;
  pp) Beantwoording raadsvragen Schouten september/oktober 2019, d.d. 5 november 2019, kenmerk 1017209;
  qq) Aankoop onteigening gronden voor de Groenzoom, d.d. 23 januari 2020, kenmerk 1020287;
  rr) Raadsvraag Schouten, d.d. 20 februari 2020, kenmerk 1091305/ai 1029591;
  ss) Betalingsregeling Schouten en De Jong, d.d. 25 juni 2020, kenmerk 1088436/ai 1027448;
  tt) Raadsvragen Schouten mei 2020, d.d. 28 mei 2020, kenmerk 1137161/ai 1050267;
  uu) Beantwoording raadsvragen Schouten, d.d. 25 juni 2020, kenmerk 1147086/1056953;
  vv) Raadsvragen Schouten/ABB september 2020, d.d. 29 oktober 2020, kenmerk 1189251/1072672;
  ww)Beantwoording raadsvragen CDA over ondermijning, d.d. 22 april 2021, kenmerk 1237983/1116556;
  xx) Vordering Schouten, d.d. 23 september 2021, kenmerk 1260688/1133733;
  yy) Bijlage bij aanbiedingsnota Beantwoording vraag GB Klapwijk, d.d. 25 november 2021, kenmerk 1295820/1159127;
  zz) Notitie cameratoezicht, bijlage | van de ‘Notitie cameratoezicht’, d.d. 23 december 2021, kenmerk 1286432/1152800;
 2. ’de geheimhouding niet op te heffen ten aanzien van de overige in het ‘2023-08-29 Overzicht documenten waarop geheimhouding rust tot en met 31 maart 2023’ en ‘2023-08-29 Overzicht documenten waarop geheimhouding rust vanaf 1 april 2023’ opgenomen documenten.

1452156 – Raadsplanner oktober tot en met december 2023

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden oktober tot en met december 2023 vast te stellen.

1452390 – Controleverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023

Het college heeft besloten de controleverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023 ter vaststelling aan de raad aan te bieden evenals het besluit om de controleverordening 2004 per 1 januari 2023 in te trekken.

Vastgesteld in de collegevergadering van 12 september 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Hanneke van de Gevel, burgemeester (plv.)

1398008 – Gewijzigde vaststelling ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’, inclusief de staat van wijzigingen vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ gewijzigd vast te stellen; en
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

1436752 – verkenning regionaal werkcentrum (RWC)

Het college heeft besloten:

 1. Met de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, UWV, de vakbonden FNV en CNV, VNO-NCW, SBB, mbo Rijnland en De Binnenbaan ‘de intentieverklaring Regionaal Werkcentrum Zuid-Holland Centraal’ aan te gaan, met als doel het realiseren van een Regionaal Werkcentrum in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal;
 2. De raad hier door middel van de bijgevoegde informatienota over te informeren.

1447916 – Avalex DVO 2024

Het college heeft besloten de Met Avalex de Dienstverleningsovereenkomst Pijnacker-Nootdorp en Avalex 2024 (DVO 2024) aan te gaan en de raad hierover te informeren met de bijgaande informatienota.

1449586 – raadsvragen hekken bij metrostation Pijnacker-Zuid

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van raadsvragen van de fractie van Progressief PijnackerNootdorp vast te stellen.

1450023 – reactie college op aanbevelingen rekenkamer afvalbeleid juni 2023

Het college heeft besloten de raad met de bijgaande informatienota te informeren over het standpunt van het college over de aanbevelingen van 19 juni 2023 over het rekenkameronderzoek naar het afvalbeleid.

1450521 – Herverdeling aandelen Dunea 2023

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met de herverdeling van aandelen Dunea N.V. op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2022 en de levering te aanvaarden van 4.460 aandelen Dunea N.V., zonder tegenprestatie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
 2. de raad te informeren over de herverdeling van aandelen met bijgaande informatienota.

De Burgemeester besluit:

 1. een éénmalige volmacht te verlenen aan iedere medewerker werkzaam bij Buren N.V. voor het effectueren van de herverdeling aandelen Dunea N.V in 2023

1450838 – Garantstelling gemeente ten behoeve van nieuwbouw Hospice Koningshove

Het college heeft besloten:

 1. De opschortende voorwaarde met betrekking tot de geldlening ten opzichte van het besluit van 11 juli 2023 (zaaknummer: 1440978) te wijzigen waardoor de nieuwe opschortende voorwaarde in zijn geheel luidt: ‘De lening start op 1 januari 2025, of zoveel eerder, onder de opschortende voorwaarde dat er vóór 31 december 2023 een offerte en afschrift van de voorwaarden van de te sluiten geldlening tegen een maximumrente van 6,0% en het ontwerp van de opgestelde overeenkomst van geldlening door de Stichting wordt overlegd aan het college van burgemeester en wethouders. De einddatum van de garantiestelling verloopt per 1 januari 2055;
 2. In te stemmen met de concept beschikking gemeentegarantie Hospice Koningshove.

Vastgesteld in de collegevergadering van 6 september 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Hanneke van de Gevel, burgemeester (plv.)

1435876 – Instellen geslotenverklaring vrachtauto’s en landbouwvoertuigen – Monnikenweg, Pijnacker

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het verkeersbesluit tot het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s en landbouwvoertuigen op de Monnikenweg in Pijnacker.

1438708 – Instellen geslotenverklaring vrachtauto’s en landbouwvoertuigen – Lange Campen, Pijnacker

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het verkeersbesluit tot het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s en landbouwvoertuigen op de Lange Campen in Pijnacker.

1440510 – verlengen samenwerking Greenport West-Holland

Het college heeft besloten:

 1. De samenwerking met de Greenport West-Holland te verlengen tot en met 2025;
 2. De Greenport West-Holland conform bijgevoegde conceptbrief te informeren over het
  continueren van de samenwerking tot en met 2025

1447875 – Veilige mail via NTA 7516 beleid

Het college heeft besloten het veilig mail beleid binnen het sociaal domein vast te stellen.

1447909 – maatregelen ivm sluiting milieustraat Nootdorp

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met het inkopen van de extra dienst “mobiele milieustraat” bij Avalex, voor één dag per maand voor een locatie in Nootdorp en voor één dag per maand voor een locatie in Pijnacker;
 2. de gemeenteraad bij de begroting 2024 voor te stellen het tarief voor het ophalen van grofvuil aan huis in 2024 te verlagen van € 30,00 naar € 20,00;
 3. de opbrengsten van de verhuur van € 50.000 van de locatie milieustraat vanaf 2024 in de begroting te laten vervallen;
 4. de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2024 in het product Afvalinzameling;
 5. de raad hierover met de bijgaande informatienota te informeren.

1448289 – Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022

Het college heeft besloten vast te stellen dat geen verrekening van inkomsten over verrekenjaar 2022 behoeft plaats te vinden voor:

 • burgemeester B.D. Lugthart
 • wethouder M. van Bijnen
 • wethouder J.C.O. van de Gevel
 • wethouder P.C. Hennevanger
 • wethouder F.J.M. van Kuppeveld
 • wethouder B.J.P. van Straten
 • voormalig burgemeester F. Ravestein
 • voormalig wethouder I.M.M. Jense-van Haarst

1448626 – Vragen Partij voor de Dieren over woningisolatie en bescherming vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen

Het college heeft besloten de antwoorden op de vragen van de fractie Partij voor de Dieren over woningisolatie en bescherming vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen te versturen naar de raad.

1448995 – Aangepaste Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

Het college heeft besloten:

 1. de ‘Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023’ gewijzigd vast te stellen;
 2. het formulier ‘Aanvraag subsidie isolatie’ en het formulier ‘Vaststelling subsidie isolatie’ vast te stellen.

Vastgesteld in de collegevergadering van 29 augustus 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1410720 – Concept programma 2024 onderwijshuisvesting

Het college heeft besloten:

 1. Het concept programma en overzicht onderwijshuisvesting 2024 vast te stellen;
 2. Het bekostigingsplafond voor het programma onderwijshuisvesting voor 2024 vast te stellen op
  € 11.094;
 3. Het concept programma en overzicht onderwijshuisvesting 2024 voor te leggen aan de
  schoolbesturen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).

1424053 – Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2023 vast te stellen;
 2. Structurele uitbreiding van 1 fte voor de inzet van de jobcoach (€ 85.000) en de uitstroom- en/of
  doorstroompremie (€ 27.000) en dit voor € 62.863 binnen de bestaande re-integratie middelen per 1 oktober 2023 meerjarig te verwerken en de komende jaren te monitoren of dit budget toereikend
  is (FCL: 622530) en;
 3. Hiervoor meerjarig per 1 oktober 2023 een bedrag van € 49.137 (zijnde de vrije ruimte) uit het SWbudget (FCL: 623010) toe te voegen aan het re-integratiebudget (FCL 622530):
 4. De punten 2 en 3 te verwerken in de Programmabegroting 2024 en Najaarsnota 2023;
 5. Bijgevoegde brief vast te stellen met de reactie op het advies van de adviesraad Sociaal Domein
  over de Re-integratieverordening Participatiewet Pijnacker-Nootdorp 2023.

1434558 – Voorlopig normen- en toetsingskader 2023

Het college heeft besloten:

 1. het voorlopig normenkader ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
 2. Vooruitlopend aan de vaststelling van het voorlopig normenkader door de raad het voorlopig
  toetsingskader 2023 vast te stellen en deze ter informatie aan de raad te sturen.

1436630 – Verordening nadeelcompensatie Pijnacker-Nootdorp 2024

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de bijgaande Verordening nadeelcompensatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024 vast te stellen.

1445135 – Raadsvragen voorgenomen grondophoging Oude Polder

Het college heeft besloten de beantwoording van de raadsvragen van de fractie Partij voor de Dieren over de voorgenomen grondophoging in de Oude Polder vast te stellen en de gemeenteraad met de informatienota te informeren.

1446961 – Gebiedsgericht omgevingsprogramma De Boezem

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. het ontwerp van het ‘Gebiedsgerichte Omgevingsprogramma de Boezem’ vast te stellen en;
 2. het ontwerp van het ‘Gebiedsgerichte Omgevingsprogramma de Boezem’ vrij te geven voor
  zienswijzen en ter inzage te leggen.

1447028 – Samenwerkingsovereenkomst Inclusief sport en bewegen Haaglanden 2023 – 2024

Het college heeft besloten:

 1. Deelname aan het samenwerkingsverband Inclusief sport en bewegen Haaglanden te continueren en hiervoor een overeenkomst aan te gaan voor de periode 2023-2026.
 2. Wethouder P.C. Hennevanger, ter uitvoering van dit besluit, conform artikel 160 Gemeentewet, te mandateren, om namens het college de overeenkomst te ondertekenen.
 3. De jaarlijkse kosten ad € 2.000 voor deelname aan het samenwerkingsverband voor de periode 2023-2026 te betalen uit de ontvangen rijksmiddelen voor het Lokaal Sportakkoord PN 2023-2026.

1447253 – Beantwoording schriftelijke vragen EA over onderzoek online oplichting en identiteitsfraude

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Eerlijk Alternatief over online oplichting en identiteitsfraude vast te stellen en aan de raad te verzenden.

1447278 – Participatieaanpak Oude Polder

Het college heeft besloten:

 1. het participatieplan Oude Polder vast te stellen;
 2. de bestuursopdracht (d.d. 11 juli 2023) inrichting groengebied Oude Polder gewijzigd vast te
  stellen;
 3. Het raadsvoorstel en -besluit (d.d. 11 juli 2023) aan te vullen met voorstel om in te stemmen
  met het participatieplan Oude Polder als onderdeel van de uitvoering motie inrichting Oude
  Polder.

1447934 – Beantwoording schriftelijke vragen FG over leegstand binnen de gemeente

Het college heeft besloten de informatienota met de beantwoording van de schriftelijke vragen (S.2023.28) van de fractie Graafland vast te stellen.

1447941 – Verhoging subsidieplafond voor Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een subsidieplafond voor de ‘Subsidieregeling isolatie
PijnackerNootdorp 2023’ vast te stellen:
a) voor 2023: € 683.960,-
b) voor 2024: € 745.280,-

1448091 – Raadsplanner september tot en met december 2023

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden september tot en met december 2023 vast te stellen.

1448126 – Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS)

Het college heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan de Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen en hiervoor een aanvraag in te dienen bij de Rijksoverheid.
 2. Voor de uitvoering van de onder beslispunt 1 genoemde regeling € 20.000 te reserveren en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en dit te verwerken bij de Najaarsnota 2023.

1448806 – Dashboard Werk en Inkomen Q2 2023

Het college heeft besloten:

 1. Voor de uitvoering van de Participatie 2023 een tekort van € 1.018.300 te verwerken in de
  Najaarsnota 2023 en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo;
 2. De raad hier door middel van de bijgevoegde informatienota over te informeren.

Vastgesteld in de collegevergadering van 22 augustus 2023

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1429336 – Bestuursopdracht inrichting groengebied Oude Polder

Het college heeft besloten:

 1. De bestuursopdracht inrichting groengebied Oude Polder vast te stellen;
 2. Te starten met de uitvoering van de bestuursopdracht door de daarin opgenomen
  voorbereidingsfase af te ronden en voor 15 augustus 2023 een participatieplan op te stellen;
 3. Een bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de voorbereidingsfase
  door het opstellen van een participatieplan;
 4. De financiële gevolgen van de voorbereidingsfase (€10.000) te dekken uit het budget 620020
  (groenonderhoud);
 5. De raad voor te stellen om in te stemmen met de voorgenomen uitvoering van de motie
  inrichting groengebied Oude Polder (M.2022.19) en daarbij in het bijzonder aandacht te
  hebben voor het participatieplan;
 6. De raad voor te stellen een bedrag van €130.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van
  het participatieplan en het extern inhuren van een projectmanager en de financiële gevolgen te
  dekken uit de stelpost Enecogelden en te verwerken in de Najaarsnota 2023 (€ 34.000) en
  Begroting 2024 (€ 96.000);
 7. De uitvoering van de bestuursopdracht niet eerder te vervolgen dan nadat de raad in
  september 2023 heeft ingestemd met de voorgenomen uitvoering van de motie, het
  participatieplan en de daarvoor noodzakelijke financiële middelen van minimaal €130.000 voor
  het extern inhuren van een projectmanager.

1429543 – Uitvoeringsprogramma Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland 2023-2027

Het college heeft besloten:

 1. Het Uitvoeringsprogramma Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland 2023-2027 als input
  mee te nemen bij het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen;
 2. De raad hierover te informeren via de bijgevoegde informatienota.

1430171 – Voorzetten dagbesteding SWOP

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het voortzetten van de dagbesteding bij SWOP waardoor het onderdeel uit gaat maken van het structurele aanbod;
 2. een bedrag van € 75.000 structureel te verwerken in de Programmabegroting 2024;
 3. de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren over het besluit.

1432369 – Eerste wijziging beleidsregels Wmo 2023

Het college heeft besloten:

 1. De Eerste wijziging beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 vast te stellen;
 2. De reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen;
 3. De raad te informeren over deze wijziging van de beleidsregels en het advies van de ASD middels
  een informatienota.

1433309 – Ronde(bar)tafelgesprek Vitale Dorpscentra, Pijnacker Centrum

Advies:

 1. Kennis nemen van het verslag van het rondetafelgesprek vitale dorpskern, Pijnacker Centrum;
 2. Kennis nemen van het passanten- en marktonderzoek Strabo;
 3. Kennis te nemen van de vervolgacties na aanleiding van het rondetafelgesprek;
 4. De raad met een informatienota te informeren.

1435235 – Financiering taalklas in Nootdorp en Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. Het tekort in rijksfinanciering voor de taalklas op bassischool Omnia in Nootdorp en de taalklas op de Josephschool in Pijnacker te dekken voor schooljaar 2023-2024.
 2. Voor de taalklassen voor het schooljaar 2023-2024 in totaal een bedrag van € 113.000 beschikbaar te stellen, en de kosten hiervan te dekken ten laste van de reguliere budgetten Onderwijsachterstandenbeleid (€30.000 in 2023 en 2024) en Lokaal onderwijsbeleid (€26.500 in 2023 en 2024).

1436534 – Vluchtelingenopvang, HAR-regeling en inzet sociaal domein

Het college heeft besloten:

 1. Vanaf 1 juli 2023 de inzet HAR-regeling af te bouwen en 16 vrijkomende opvangplaatsen aan het COA aan te bieden voor de Crisisnoodopvang. De kosten hiervoor kunnen bij het COA worden gedeclareerd.
 2. in te stemmen met tijdelijke formatie-uitbreiding van 1 fte (schaal 11) voor coördinatie en extra inzet uitvoering Sociaal Domein voor vluchtelingen voor de periode juli 2023 tot en met juli 2025. De kosten hiervan ad € 206.000 te dekken uit de bestemmingsreserve huisvesting statushouders (Fcl 799250).
 3. in te stemmen met extra externe inzet voor de periode juli 2023 tot en met juli 2025 voor extra taken bedrijfsbureau SD (applicatiebeheer, kwaliteit, juridisch) t.b.v. inzet vluchtelingen. De kosten van € 30.000 te boeken ten lasten van het budget Noodopvang vluchtelingen (Fcl 624950).
 4. in te stemmen met tijdelijke formatie-uitbreiding van 0,5 fte (schaal 10) voor afdeling Beleid ten
  behoeve van coördinatie opvanglocaties voor de periode 1 mei 2023 tot en met juli 2025. De kosten van € 91.000 te boeken ten laste van het budget Noodopvang vluchtelingen (Fcl 624590).
 5. In te stemmen met externe inzet voor een projectleider van 24 uren per week ad €230.000 (op basis van uurtarief €100) voor de afdeling Ontwikkeling voor de periode juli 2023 tot en met juli 2025. De inzet is ten behoeve van onderzoek, realisatie beschikbaarheidsbeheer van de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Deze kosten te boeken ten laste van het budget Noodopvang vluchtelingen (Fcl 624590). Een deel van deze kosten kan worden gedeclareerd als transitiekosten bij het Ministerie van J&V. Het deel wat niet declarabel is via transitiekosten te dekken uit de bestemmingsreserve huisvesting statushouders (Fcl 799250).
 6. in te stemmen met het leveren van een financiële bijdrage aan de realisatie van maximaal twee
  vakantieweken in de zomer van 2023 te behoeve van vluchtelingen kinderen. De bijdrage is maximaal € 20.000 en wordt gedekt voor € 10.000 uit de bestemmingsreserve statushouders (Fcl 799250) en € 10.000 uit het budget Lokaal onderwijsbeleid (Fcl 615510).
 7. Van bovenstaande besluitpunten 1 t/m 6 de financiële gevolgen te verwerken in de najaarsnota 2023 en de begroting 2024.
 8. De raad middels een brief te informeren over de stand van zaken vluchtelingenopvang.

1436965 – Snippergroenbeleid verlening datum

Het college heeft besloten:

 1. in afwachting van de vaststelling van het ‘Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen’
  gedurende de periode tot aan de vaststelling, geen snippergroen te verkopen en verzoeken tot
  aankoop van snippergroen niet in behandeling te nemen, met dien verstande dat het college
  hier in (bijzondere) uitzonderingsgevallen van kan afwijken;
 2. dit besluit bekend te maken op de website van de gemeente en in de Telstar;
 3. de raad over het besluit te informeren door middel van een informatienota raad.

1437203 – aanbesteding begeleiding bij re-integratie

Advies

 1. De inkoopbehoeften zoals opgenomen in het rapport ‘inkoopbehoeften begeleiding bij reintegratie’ vast te stellen;
 2. Kennis te nemen van de inkoopstrategie zoals opgenomen in het rapport ‘inkoopstrategie reintegratie instrumenten’.

1438662 – Beleidsregels schuldhulpverlening Pijnacker-Nootdorp 2023

Advies:

 1. de Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2023 vast te stellen en de Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 in te trekken.
 2. de gemeenteraad te informeren middels een informatienota.
 3. de Adviesraad Sociaal Domein te informeren over de nieuwe Beleidsregels schuldhulpverlening.

1438860 – Wmo woningaanpassing

Advies:

 1. Tot het toekennen van een woonunit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
  2015;
 2. De raad te laten in te stemmen met de investering van de woonunit ad € 100.000 en dit te verwerken bij de Najaarsnota 2023 en de jaarlijkse kapitaallasten van € 15.285 met ingang van 2024 te verwerken in de Kadernota 2024;
 3. De raad hierover te informeren middels een informatienota.

1438927 – inzameling oud papier door SV Nootdorp

Advies:

de raad met een informatienota te informeren over de vragen van de fractie van Trots over het
besluit van het bestuur van SV Nootdorp om voorlopig te stoppen met de inzameling van oud papier.

1439067 – Vestigen erfdienstbaarheid/recht van overpad tbv Viergang Vastgoed BV

Het college heeft besloten:

 • tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg/overpad ten behoeve van de eigenaar van
  de horeca- en sportvoorziening en de squashhal van De Viergang, kadastraal bekend gemeente
  Pijnacker, sectie C, nummers 9404 en 8541, om te komen en te gaan naar de openbare weg via
  de centrale hal van De Viergang, kadastraal bekend gemeente Pijnacker, sectie C, nummer
  10671 gedeeltelijk.
 • de uitwerking van de erfdienstbaarheid van weg/overpad en de daarbij behorende
  voorwaarden en vestiging te mandateren aan het hoofd van de afdeling Ontwikkeling

1439936 – Beëindiging pilotproject Boeren voor Natuur

Het college heeft besloten:

 1. akkoord te gaan met beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst Pilot Boeren voor Natuur
  Hoeve Biesland;
 2. de Provincie Zuid-Holland hierover te berichten via de reactiebrief.

1440978 – Verstrekken garantstelling Hospice Koningshove

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de onherroepelijke garantiestelling voor dertig jaar voor de financiering van een hoofdsom van € 1.817.000, – aan Stichting Hospice Koningshove (verder te noemen “de stichting”). De lening start op 1 januari 2025, of zoveel eerder, onder de opschortende voorwaarde dat er vóór 1 oktober 2023 een offerte en afschrift van de voorwaarden van de te sluiten geldlening tegen een maximumrente van 5,2% en het ontwerp van de opgestelde overeenkomst van geldlening door de Stichting wordt overgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. De einddatum van de garantiestelling verloopt per 1 januari 2055.
 2. Met een geldverstrekker (verder te noemen “geldgeefster”) onder afstanddoening van alle rechten, bevoegdheden en verweermiddelen bij de wet aan borgen toegekend of nog te kennen, in het bijzonder van die welke de borg te zijner bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in artikel 6:139, 6:154, 7:852, 7:853 en 7:856, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, een overeenkomst aan te gaan waarbij de gemeente Pijnacker-Nootdorp (verder te noemen ”de gemeente”) zich ten behoeve van geldgeefster onherroepelijk borg stelt voor de juiste nakoming van de verplichting tot betaling van al hetgeen de geldgeefster van de stichting dan haar rechtsopvolgster onder algemene titel, uit hoofde van de overeenkomst van geldlening te vorderen heeft of zal hebben.
 3. Te bepalen dat de onder I bedoelde borgstelling eerst van kracht zal zijn nadat de stichting schriftelijk heeft verklaard zich te verbinden tegenover de gemeente Pijnacker-Nootdorp tot nakoming van de alle voorwaarden en bepalingen.

1439208 – structurele voortzetting praktijkondersteuners jeugd (POJ)

Het college heeft besloten:

 1. De inzet van de praktijkondersteuners jeugd (POJ) structureel te maken met ingang van 2024;
 2. Hiervoor een bedrag van € 115.000 structureel te verwerken in de Programmabegroting 2024.

1441357 – Reactie Avalex op zienswijze Pijnacker-Nootdorp op ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Avalex

Het college heeft besloten d0e raad middels een informatienota te informeren over de reactie van het bestuur van Avalex op de zienswijze van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Avalex.

Vastgesteld in de collegevergadering van 15 augustus 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1358757 – Adviescommissie omgevingskwaliteit

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. de verordening op de Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Pijnacker-Nootdorp 2023 vast te stellen;
 2. de benoeming van de leden van de adviescommissie omgevingskwaliteit te delegeren aan het college.

1407727 – Benoeming abs

Het college heeft besloten een aantal medewerkers van de afdeling Interne Dienstverlening Klantcontactcentrum met ingang van heden te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wel voor de duur dat zij bij de afdeling Interne Dienstverlening Klantcontactcentrum werkzaam zijn.

1413121 – Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

Het college heeft besloten:

 1. de ‘Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023’ vast te stellen;
 2. het formulier ‘Aanvraag subsidie isolatie’ en het formulier ‘Vaststelling subsidie isolatie’ vast te stellen;
 3. de raad voor te stellen een subsidieplafond voor de ‘Subsidieregeling isolatie PijnackerNootdorp 2023’ vast te stellen:
  • voor 2023: €683.960
  • voor 2024: €605.120

1420579 – Ontwerp wijzigingsplan Klapwijkseweg 1a

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan “Klapwijkseweg 1a, Pijnacker”;
 2. het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van de Wet ruimtelijke ordening te starten;
 3. het ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen en vrij te geven voor zienswijzen.

1422184 – Inkoop- en aanbstedingsbeleid 2023

Het college heeft besloten:

 1. het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 in te trekken;
 2. het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023 vast te stellen.

1423769 – Bewoning Europalaan 34

Het college heeft besloten:

 1. In afwachting van concreet zicht op transformatie van Overgauw geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een woonbestemming en de (ver)bouw van een burgerwoning op het perceel Europalaan 34 te Pijnacker.
 2. De initiatiefnemer als grondeigenaar in de komende periode te betrekken bij het opstellen van het omgevingsprogramma voor het transformatiegebied.

1432153 – Mandaatbesluit 2023

Het college heeft besloten het Mandaatbesluit 2023 vast te stellen

1433034 – besluit op aanvraag verlengen termijn plaatsen chalet

Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning voor het verlengen van de termijn voor het plaatsen van een chalet aan de Sportlaan 7a te Pijnacker te verlenen.

1435401 – Intentieverklaring samenwerking Buytenhout

Het college heeft besloten:

 1. de bijgevoegde “Intentieovereenkomst samenwerking regiopark Buytenhout 2023-2028” aan te gaan met Staatsbosbeheer, de Gemeente Delft en de Gemeente Zoetermeer;
 2. de raad hierover met de bijgaande informatienota te informeren.

1437507 – Ontwikkelingen Jeugdbescherming

Het college heeft besloten bijgevoegde informatienota over de ontwikkelingen van Jeugdbescherming vast te stellen.

1437586 – Beantwoording vragen bewonersgroep Gasloos Pijnacker-Nootdorp

Het college heeft besloten de antwoorden op de vragen van bewonersgroep ‘Gasloos Pijnacker-Nootdorp’ vast te stellen en te versturen naar de indieners.

1437973 – Statuutwijziging Stichting Klank en Beeld Pijnacker

Het college heeft besloten:

 1. af te zien van het voordragen van een kandidaat-lid voor het bestuur van de Stichting Klank en Beeld Pijnacker;
 2. bij de herziening van de statuten van de Stichting Klank en Beeld aan het stichtingsbestuur te verzoeken om de mogelijkheid tot het voordragen van een kandidaat-lid namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te schrappen;
 3. het stichtingsbestuur op de hoogte te stellen van deze besluiten middels bijgevoegd concept brief.

1438693 – benoeming lid toetsingscommissie huisvesting

Het college heeft besloten : 1.Een persoon voor de periode 4 juli 2023 tot 1 april 2026 te benoemen tot lid van de toetsingscommissie Huisvesting van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; 2.Deze persoon middels bijgaande brief te informeren over haar benoeming.

1438740 – Accountantsverslag boekjaar 2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het accountantsverslag boekjaar 2022;
 2. Kennis te nemen van de memo van toelichting gericht aan de raad naar aanleiding van vragen van de Audit Commissie;
 3. Bijgaande informatienota vast te stellen en hiermee het accountantsverslag over boekjaar 2022 en de memo van toelichting op de concept jaarrekeningcontrole 2022 als informatiebrief aan de raad aan te bieden.

1438851 – Beantwoording Brief Woonwagen vereniging De Rolleman

Het college heeft besloten de brief Beantwoording Brief Woonwagen vereniging De Rolleman als antwoord te versturen naar Woonwagen Vereniging De Rolleman.

Vastgesteld in de collegevergadering van 11 juli 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1425743 – Afhandeling motie M.2022.16 Ontmoetingsruimte Nootdorp

Het college heeft besloten de informatienota raad vast te stellen, waarmee de raad wordt geïnformeerd over de afhandeling van motie M.2022.16 Ontmoetingsruimte Nootdorp.

1429855 – Locatiebesluit EE149 Markt

Het college heeft besloten:

 1. de “Nota van beantwoording zienswijzen locatiebesluit EE149 Markt te Nootdorp, juni 2023” vast te stellen;
 2. overeenkomstig het bijgaande besluit “locatiebesluit EE149 Markt” en de daarin opgenomen locatietekening de locatie vast te stellen als locatie voor een ondergrondse verzamelcontainer voor afvalstoffen.

1430127 – Instellen Kinderburgemeester per schooljaar 2023-2024

Het college heeft besloten:

 1. een Kinderburgemeester per schooljaar 2023-2024 in te stellen en daarbij te kiezen voor de rol van kinderburgemeester met adviesrol, zonder de kindergemeenteraad en hiermee definitief de motie (M.2022.04) af te handelen;
 2. Voor de ondersteuning van de Kinderburgemeester een formatie-uitbreiding van 0,2 Fte (schaal 10) bij afdeling CST ad € 19.500 en ter dekking van de uitvoeringskosten een aanvulling op het budget Participatiebeleid (fcl 632095) van € 2.500. De totale structurele kosten van € 22.000 te dekken uit de stelpost Enecogelden (uitvoeringsagenda college) en de financiële gevolgen te verwerken in de najaarsnota 2023 en begroting 2024;
 3. Uitvoering geven aan raadsmotie Child Friendly Cities (M.2022.10) en daarbij te kiezen voor optie twee;
 4. De raad middels bijgaande brief te informeren over de wijze waarop uw college de moties M.2022.04 en M.2022.10 afhandelt;
 5. Het stimuleren en structureren van kinder- en jeugdparticipatie te agenderen in de uitvoeringsagenda, behorend bij de Visie op het Sociaal Domein.

1434729 – Beantwoording schriftelijke vragen CDA en EA over Delfgauw

Het college heeft besloten de informatienota met daarin de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties CDA en EA over ‘Delfgauw’ vast te stellen en aan de raad te verzenden.

1436370 – Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Het college heeft besloten de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 aan te beiden aan de gemeenteraad ter informatie.

1436419 – Handreiking ruimtelijke puzzel Zuid-Holland

Het college heeft besloten: 1. In te stemmen met het aanbieden van bijgevoegde Handreiking Haagse regio aan de Provincie Zuid-Holland via de bijgevoegde aanbiedingsbrief; 2. de raad hierover na het bestuurlijk overleg van 12 juli met de bijgaande informatienota te informeren.

1438375 – Uitkomst meicirculaire 2023

Het college heeft besloten:

 1. de mutaties in de inkomsten algemene uitkeringen vanuit het Gemeentefonds als gevolg van de Meicirculaire 2023 te verwerken zoals is voorgesteld onder de punten 1 tot en met 16 waarbij de mutaties 2023 in de Najaarsnota 2023 worden verwerkt en de mutaties 2024 en latere jaren in de Begroting 2024 worden verwerkt;
 2. de raad te informeren over de uitkomsten van de Meicirculaire 2023 middels een raadsinformatie nota.

Vastgesteld in de collegevergadering van 4 juli 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1420634 – Subsidie verstrekking Ondernemersfonds 2023

Het college heeft besloten:

 1. De bijdragen voor het belastingjaar 2020 definitief vaststellen.
 2. Het te veel afgedragen bedrag over belastingjaar 2020 verrekenen met de tussentijdse afdracht voor belastingjaar 2021 en het resterende bedrag overmaken aan de Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp.
 3. Het bedrag van de tussentijdse afdracht voor belastingjaar 2022 overmaken aan de Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp.
 4. Een voorlopige begrotingssubsidie verlenen voor het belastingjaar 2023.
 5. De openstaande bedragen via een subsidiebeschikking rechtmatig overmaken aan de Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp.

1428542 – Aangaan samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Haaglanden

Het college heeft besloten bijgaande samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Haaglanden aan te gaan met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

1429863 – Kwaliteitsimpuls Buytenhout

Actieve informatieplicht

Het college heeft besloten:

 1. de benodigde financiële bijdragen ter grootte van € 114.000 voor:
  a. het realiseren van de maatregelen die onderdeel zijn van de Kwaliteitsimpuls Buytenhout;
  b. het vernieuwen van het toiletgebouw bij de Dobbeplas;
  c. het opstellen van een “ontwikkelplan” voor Buytenhout;
  te dekken uit de bestemmingsreserve ‘beheer Dobbeplas’ en te verwerken bij de najaarsnota 2023.
 2. De gemeenteraad hierover met de bijgaande informatienota te informeren.

1429884 – Fiscale strategie

Het college heeft besloten de Fiscale strategie (juni 2023) vast te stellen.

1430918 – Controlplan 2023

Het college heeft besloten het concept controlplan 2023 ter consultatie aan de auditcommissie voor te leggen.

1431254 – Tweede wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen tbv de leges rijbewijzen

Het college heeft besloten:

 1. vast te stellen de verordening tot tweede wijziging van de Tarieventabel gemeentelijke
  belastingen en heffingen 2023;
 2. vast te stellen de informatienota aan de raad inzake de tweede wijziging van de Tarieventabel
  gemeentelijke belastingen en heffingen 2023.

1432951 – Sportakkoord PN 2023-2026

Het college heeft besloten:

 1. Het Sportakkoord PN 2023-2026 vast te stellen en de hiervoor door de rijksoverheid beschikbaar
  gestelde financiële middelen in te zetten voor de uitvoering van de in het Sportakkoord genoemde
  interventies, activiteiten en programma’s;
 2. De raad over het Sportakkoord te informeren door middel van bijgaande informatienota.

Vastgesteld in de collegevergadering van 20 juni 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

1426522 – Regiomonitor 2022 en lokale voortgangsrapportage jeugdzorg 2018-2022

Het college heeft besloten de informatienota over de Regiomonitor 2022 en de lokale voortgangsrapportage jeugdzorg 2018-2022 aan te bieden aan de raad.

1426944 – Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

Het college heeft besloten de Jaarverantwoording Kinderopvang Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.

1429867 – Start inspraak diverse locaties (CB55, NH02, NT98, RX42, RH02, RB33, RA41)

Het college heeft besloten:

 1. overeenkomstig de bijgevoegde besluiten als locatie voor de inzameling van huishoudelijke
  afvalstoffen met een (ondergrondse) inzamelvoorziening vast te stellen en vrij te geven voor
  zienswijze:
  a. een locatie aan de Meidoornlaan in Pijnacker;
  b. drie locaties in de bouwlocatie Tuindershof in Pijnacker;
  c. drie locaties in de bouwlocatie De Scheg in Pijnacker;
 2. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren (uniforme openbare
  voorbereidingsprocedure).

1430647 – Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 – 2024

Het college heeft besloten:

 1. het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 – 2024, onder voorbehoud van vaststelling van het IVP door de gemeenteraad, vast te stellen;
 2. het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 – 2024 met bijgaande informatienota ter informatie aan de raad te verzenden;

1431661 – Hervormingsagenda jeugd

Het college heeft besloten de informatienota over de Hervormingsagenda Jeugd vast te stellen.

1433094 – Raadsplanner juli tot en met december 2023

Het college heeft besloten de brief aan de agendacommissie en de raadsplanner voor de maanden juli tot en met december 2023 vast te stellen.

1416153 – Aanvullende subsidie Z-route Bibliotheek Oostland

Het college heeft besloten met terugwerkende kracht een budgetsubsidie voor 2023 van € 98.325 te verlenen aan BibliotheekOostland voor het uitvoeren van de zelfstandigheidsroute in 2023.

Vastgesteld in de collegevergadering van 12 juni 2023.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp, secretaris
Björn Lugthart, burgemeester

Oudere besluitenlijsten

Oudere besluitenlijsten vindt u onder Politiek en Organisatie > College op de archiefwebsite.

Bezwaar tegen besluit?

Wilt u een zienswijze of bezwaarschrift tegen een collegebesluit indienen? Dan kan pas als de officiële bekendmaking over dat besluit op Overheid.nl is gepubliceerd.

Bekendmakingen kunt u volgen via Overheid.nl Aanvragers ontvangen altijd schriftelijk bericht.