Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ypenburg-Nieuwe Veen 2020, aangepast ontwerpbestemmingsplan

Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan ‘Ypenburg-Nieuwe Veen 2020’ ligt van 12 november tot 24 december 2020 ter inzage.

Plan

Het plan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actueel planologisch-juridisch regime, met een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied.

Vorig jaar heeft al een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De ingekomen zienswijzen gaven aanleiding om dit ontwerpbestemmingsplan op een beperkt aantal onderdelen aan te passen, o.a. de bestemminglegging ter plaatse van Veenweg 36 en 53. Verder is sprake van een aantal ambtshalve wijzigingen.

Ligging plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ypenburg Nieuwe Veen 2020’ bevindt zich in het noorden van Nootdorp, tegen de A12 aan. Het plangebied bestaat uit twee delen die op één punt verbonden wordt. Het westelijk gebied wordt begrensd door de Sportparkweg, Pr. Alexialaan (gemeente Den Haag), de woningen langs de Veenweg, de Bartholomeuslaan en de Laan van Nootdorp. Het oostelijke gebied wordt begrensd door de rijksweg A12, het Oosteinde, de Populierenlaan en het water in het verlengde van de Magnoliadreef.Het bedrijventerrein Oostambacht, welke ook binnen deze zone valt, behoort niet tot het plangebied.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het vastgestelde bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U kunt dan een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: Zienswijze aangepast ontwerpbestemmingsplan ‘Ypenburg-Nieuwe Veen 2020’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: Zienswijze aangepast ontwerpbestemmingsplan ‘Ypenburg-Nieuwe Veen 2020’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.