Terug naar de vorige pagina

Verkeersbesluit oplaadplaatsen elektrische voertuigen Pijnacker-Nootdorp 2021-2025

Het “Verkeersbesluit oplaadplaatsen elektrische voertuigen Pijnacker-Nootdorp 20121-2025” is vastgesteld en ligt van 17 december 2020 tot 28 januari 2021 ter inzage.

Verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op 250 locaties in de gemeente twee parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend gebruikt mogen gaan worden voor het opladen van elektrische voertuigen. Het besluit voor een locatie wordt pas uitgevoerd als de door de gemeente aangewezen exploitant er een openbare laadpaal plaatst. Dit gebeurt op aanvraag van een gebruiker zonder eigen parkeerplaats of op verzoek van de gemeente zelf. Het verkeersbesluit vervalt op 31 december 2025 voor locaties waar op dat moment het besluit nog niet is uitgevoerd.

Wilt u het verkeersbesluit bekijken?

Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u het besluit bekijken.

Wilt u op het verkeersbesluit reageren?

Vanaf 17 september 2020 tot 28 oktober 2020 heeft het ontwerpverkeersbesluit ter inzage gelegen, waarbij belanghebbenden een zienswijze kenbaar konden maken.

Tegen het definitieve verkeersbesluit kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Tegen het verkeersbesluit kan nog wel beroep ingesteld worden bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 088-3622200. Instellen van beroep is alleen mogelijk door belanghebbenden die op het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen kenbaar hebben gemaakt. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken, gerekend vanaf de dag na publicatie van dit besluit in de digitale Staatcourant (17 december 2020 tot 28 januari 2021).

Ook kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd. De rechter zal het verzoek om een voorlopige voorziening alleen inwilligen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/elektrischvervoer
en op www.pijnacker-nootdorp.nl/laadpaalaanvragen