Terug naar de vorige pagina

Ruyven Zuidpolder 2020, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft op 22 april 2021 het bestemmingsplan ‘Ruyven-Zuidpolder 2020’ gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 13 mei tot 24 juni 2021 ter inzage.

Het plan

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat onder meer de Ackerdijkse plassen, de polder Ruyven en een groot deel van de Zuidpolder.  Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw actueel planologisch regime voor het gebruik en de toegestane bebouwing in het plangebied.

De basis voor het plan wordt gevormd door het bestemmingsplan ‘Ruyven-Zuidpolder’ uit 2010. Voor het gebied is in 2019 een visieverkenning opgesteld. De uitkomsten van de visieverkenning zijn meegenomen in het bestemmingsplan. De wijzigingen bij vaststelling betreffen kleine aanpassingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen en enkele ambtshalve aanpassingen.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het ontwerpbestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, beroep instellen. Dat kan schriftelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Als de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.