Terug naar de vorige pagina

Ruyven Zuidpolder 2020, ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Ruyven Zuidpolder 2020 ligt van 10 december 2020 tot 21 januari 2021 ter inzage.

Aanleiding

Het geldende bestemmingsplan ‘Ruyven-Zuidpolder’ is in 2010 vastgesteld en toe aan actualisatie. Onderhavig plan voorziet in het geactualiseerde bestemmingsplan. Sinds de vaststelling van het geldende plan hebben in het plangebied een aantal (planologische) ontwikkelingen plaatsgevonden. De planologische ontwikkelingen, voorzover deze geen deel uitmaken van het bestemmingsplan ‘Lint Oude Leede 2’, zijn in dit bestemmingsplan meegenomen. Tevens is voor het gebied een visieverkenning opgesteld (september 2019). Deze visieverkenning was de eerste stap in het maken van een nieuw bestemmingsplan voor Ruyven-Zuidpolder. De visieverkenning heeft ter inzage gelegen waarbij bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden de gelegenheid hebben gekregen om op de visie te reageren en ideeën of initiatieven aan te dragen. Een aantal ideeën en initiatieven is meegenomen in het bestemmingsplan. Daarnaast is het voornemen om in het gebied een weidevogelkerngebied te realiseren. De reeds planologisch mogelijk gemaakte ontwikkelingen, de uitkomsten uit de visieverkenning en het te realiseren weidevogelkerngebied zijn in dit bestemmingsplan meegenomen.

Plan

Het gebied Ruyven-Zuidpolder is gelegen ten zuidwesten van Pijnacker en ten oosten van Delft. Het plangebied wordt globaal begrensd door de A13, het tracé van de N470, de bovenzijde van de bebouwing langs de Oude Leedeweg en Wilgenweg en de Berkelse Zweth in het zuiden.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het ontwerpbestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ruyven Zuidpolder 2020’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ruyven Zuidpolder 2020’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.