Terug naar de vorige pagina

Reesloot 10, gewijzigde vaststelling wijzigingsplan

Het wijzigingsplan Reesloot 10 in Pijnacker is gewijzigd vastgesteld en ligt digitaal ter inzage van 10 december 2020 tot 21 januari 2021. Tegelijkertijd ligt ook het besluit hogere grenswaarden ter inzage.

Plan

Het wijzigingsplan maakt de bouw van maximaal 3 vrijstaande woningen op het perceel van het voormalige tuincentrum – plaatselijk bekend Reesloot 10 te Pijnacker – mogelijk.

Wilt u het plan bekijken? 

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het wijzigingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het wijzigingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.