Terug naar de vorige pagina

Ontwerpwijzigingsplan Meloenstraat 9

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Meloenstraat 9, Pijnacker’ ligt van 29 oktober tot 10 december 2020 ter inzage.

Plan

Dit wijzigingsplan beoogt in de bestemming op het perceel achter Meloenstraat 9 te Pijnacker een wijziging aan te brengen. In het bestemmingsplan ‘Duurzame glastuinbouwgebieden’ is namelijk een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee de te bebouwen gronden met de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ kunnen worden uitgebreid. De wijzigingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om op een kortere afstand dan voorheen van de erfgrens te bouwen. Door middel van een wijzigingsplan kan deze verschuiving juridisch-planologisch mogelijk gemaakt worden.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Meloenstraat 9’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Meloenstraat 9’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.