Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Ambachtsweg 26 te Pijnacker

Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 21 maart tot 2 mei 2024 ter inzage.

Het plan

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ”Boezem en boezemvaart” en voorziet in het verwijderen van de functieaanduiding ‘’bedrijfswoning’’. 

Wilt u het plan bekijken?

De bekendmaking van het gewijzigde wijzigingsplan is digitaal beschikbaar op www.overheid.nl. De stukken vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wilt u reageren op het plan?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college een wijziging bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijziging. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.