Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Archeologie

Het ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Archeologie en de daarbij behorende stukken ligt van donderdag 15 december 2022 tot 26 januari 2023 ter inzage.

Het plan

Het ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ voorziet in een geactualiseerde regeling op het gebied van archeologie in alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente. De basis hiervoor is de door Archeologie Delft herziene archeologische beleidskaart, waarin de archeologische verwachtingen, die in 2009 op de gemeente zijn geprojecteerd, zijn heroverwogen. Alle sinds 2009 uitgevoerde archeologische onderzoeken hebben hiertoe aanleiding gegeven. Met de komst van de Omgevingswet in het vooruitzicht is het wenselijk het thema Archeologie zo up-to-date mogelijk in de bestemmingsplannen te hebben geregeld. De nieuwe regeling zorgt naar verwachting dat minder vaak archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd, wat leidt tot kostenbesparing en kortere doorlooptijden wanneer initiatieven worden aangevraagd.  

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het ontwerpbestemmingsplan liggen ook van 15 december 2022 tot 26 januari 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ indienen bij de gemeenteraad. Dat kan op verschillende manieren:

  • via het digitale zienswijzeformulier
  • door een schriftelijke zienswijze te richten aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. In de zienswijze moet u de volgende informatie vermelden: de naam van het plan waarover uw zienswijze gaat, naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze.
  • Voor een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via telefoonnummer 14015.