Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Archeologie

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van donderdag 9 november tot 21 december 2023 ter inzage.

Het plan

Het ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie’ voorziet in een geactualiseerde regeling op het gebied van archeologie in alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente. De basis hiervoor is de door Archeologie Delft herziene archeologische beleidskaart, waarin de archeologische verwachtingen, die in 2009 op de gemeente zijn geprojecteerd, zijn heroverwogen. Alle sinds 2009 uitgevoerde archeologische onderzoeken hebben hiertoe aanleiding gegeven. Met de komst van de Omgevingswet in het vooruitzicht is het wenselijk het thema Archeologie zo up-to-date mogelijk in de bestemmingsplannen te hebben geregeld. De nieuwe regeling zorgt naar verwachting dat minder vaak archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd, wat leidt tot kostenbesparing en kortere doorlooptijden wanneer initiatieven worden aangevraagd.    

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan liggen ook van 9 november tot 21 december 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.