Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kruispunt Katwijkerlaan/ Nieuwkoopseweg / Vlielandseweg

Het vastgestelde bestemmingsplan Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopeweg/Vlielandseweg, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 20 april tot 1 juni 2023.

Het plan

Het bestemmingsplan maakt de reconstructie van het kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg en Vlielandseweg mogelijk. Met deze reconstructie wordt het kruispunt technisch verbeterd en verkeersveiliger gemaakt.

Wilt u het plan bekijken?

Van donderdag 20 april tot 1 juni 2023 is het vastgestelde bestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en gedurende openingstijden in te zien bij de informatiebalie van het gemeentehuis. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.