Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbestemmingsplan Kruispunt Katwijkerlaan/ Nieuwkoopseweg / Vlielandseweg

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg’ ligt ter inzage van donderdag 19 mei tot met woensdag 29 juni 2022.

Het plan

Het bestemmingsplan maakt de reconstructie van het kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg en Vlielandseweg mogelijk. Met deze reconstructie wordt het kruispunt technisch verbeterd en verkeersveiliger gemaakt. De reconstructie maakt gebruik van een deel van de door de gemeente aangekochte woonpercelen Katwijkerlaan 1 en 3, op de hoek. Het beoogde gebruik van deze gronden voor verkeersdoeleinden en inrichting als openbaar groen is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ook de voorgenomen verbreding van het wegprofiel van de Vlielandseweg is in strijd met de nu ter plaatse geldende waterbestemming. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan voorziet in een passende regeling.

Het gebied

Het plangebied ligt aan de noordzijde van de kern van Pijnacker en omvat het kruispunt Nieuwkoopseweg, Vlielandseweg en de Katwijkerlaan, een deel van de Vlielandseweg, een deel van de gronden van Nieuwkoopseweg 2A en de gronden van Katwijkerlaan 1 en 3 te Pijnacker.

Wilt u het plan bekijken?

Van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en gedurende openingstijden in te zien bij de informatiebalie van het gemeentehuis. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg’ indienen bij de gemeenteraad. Dat kan op verschillende manieren:

  • via het digitale zienswijzeformulier
  • door een schriftelijke zienswijze te richten aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. In de zienswijze moet u de volgende informatie vermelden: de naam van het plan waarover uw zienswijze gaat, naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze.
  • Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via telefoonnummer 14015.

Inloopavond 30 mei 2022

Gedurende de periode van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt op maandag 30 mei 2022 tussen 19:00 uur en 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker een inloopavond georganiseerd. Deze avond betreft het project “herinrichting Katwijkerlaan en omgeving”. Tijdens deze avond bestaat onder andere gelegenheid om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de verdere procedure van het bestemmingsplan.