Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbestemmingplan wijzigingsplan Keijzershof 2022

Het ontwerpbestemmingsplan ’Wijzigingsplan Keijzershof 2022’ ligt vanaf donderdag 9 februari tot 23 maart 2023 ter inzage.

Het plan

Op dit moment is er voor een deel van Keijzershof een globaal bestemmingsplan uit 2018. In het ‘Wijzigingsplan Keijzershof 2022’ wordt deze globale bestemming uitgewerkt in gedetailleerde bestemmingen. Een uitgewerkt bestemmingsplan geeft meer duidelijkheid over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden dan het globale plan dat nu nog van kracht is. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een uitgewerkte bestemming voor alle ontwikkelde en alle vergunde delen van de wijk. Basis voor deze nieuwe bestemmingen zijn de verleende omgevingsvergunningen, de kavelpaspoorten voor de vrije kavels en de openbare ruimte zoals deze is c.q. zal worden gerealiseerd.

Het plangebied van het wijzigingsplan omvat de laatste fases van het plan Park van Buijsen. Dit zijn de vrije kavels aan de Waterhoen en  de projectmatige woningbouw aan de Van Buijsenlaan, Brilduiker, Krooneend, Aalscholver (nummers 30-50) en Pijlstaart (nummers 36-60 en 23-41).

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het ontwerpbestemmingsplan liggen ook van 9 februari tot 23 maart 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u reageren op het plan?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer.