Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbestemmingplan Oude Polder - Dierenpension

Het ontwerpbestemmingsplan ’Oude Polder – Dierenpension’ ligt vanaf donderdag 26 oktober tot 7 december 2023 ter inzage.

Het plan

Het ontwerpbestemmingsplan geeft weer welke intentie de gemeente heeft voor de locatie in de Oude Polder. In het plan wordt het gebied opgedeeld in twee stukken. Een oostelijk deel waar een dierenpension en een dierenbegraafplaats kunnen komen, en een westelijk deel waar een groene invulling is voorzien. Dit groengebied ligt direct naast de woonwijk Tolhek.

Het definitieve bestemmingsplan vormt straks de juridische basis voor het verlenen van medewerking aan aanvragen omgevingsvergunning voor het dierenpension en aan de inrichting van het gebied. Tegelijkertijd ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ter inzage.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u reageren op het plan?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer.

Bekijk ook de projectpagina Oude Polder.