Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden, bouw 1 woning Veenweg 10-12

Het college is van plan om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden  voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de omgevingsvergunning waarmee de bouw van een woning aan de Veenweg 10 – 12 te Nootdorp wordt mogelijk gemaakt. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de toekomstige woning overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Laan van Nootdorp.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het akoestisch rapport is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Wilt u het besluit bekijken?

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 23 september 2021 tot 4 november 2021 ter inzage in het gemeentehuis in Pijnacker. Hieronder vindt u de digitale stukken.

Documenten

Wilt u reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden bouw 1 woning Veenweg 10-12’.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, Team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.