Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerp beeldkwaliteitsparagraaf Ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingen 2023

Vanaf 9 februari tot 23 maart 2023 ligt het ontwerp van de beeldkwaliteitsparagraaf Ruimte-voor-ruimte-ontwikkeling 2023 ter inzage.

Het plan

Het ontwerp voorziet beeldkwaliteitseisen voor de acht locaties die zijn opgenomen in he bestemmingsplan ‘Verzamelplan ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingen 2023’. Over dit bestemmingsplan is op 26 januari 2023 besloten door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt op acht locaties een zogenoemde ruimte-voor-ruimte -ontwikkeling mogelijk. Na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden – de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit staat hierbij centraal. De beeldkwaliteitsparagraaf is straks van toepassing op deze ontwikkelingen.

Het voornemen is de beeldkwaliteitsparagraaf vast te gaan stellen als een onderdeel van de welstandsnota.

Wilt u het plan bekijken?

De beeldkwaliteitsparagraaf kunt u hieronder digitaal bekijken. Het stuk ligt ook van 9 februari tot 23 maart 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekenmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer.