Terug naar de vorige pagina

Vastgestelde beeldkwaliteitsparagraaf Ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingen 2023

De vastgestelde beeldkwaliteitsparagraaf Ruimte-voor-ruimte-ontwikkeling 2023 ligt met ingang van donderdag 1 februari tot 14 maart 2024 ter inzage.

Het plan

Deze paragraaf voorziet in beeldkwaliteitseisen voor de acht locaties die zijn opgenomen in het bestemmingsplan ‘Verzamelplan ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingen 2023’. Dit bestemmingsplan is op 23 november 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt op acht locaties een zogenoemde ruimte-voor-ruimte -ontwikkeling mogelijk. Na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden – de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit staat hierbij centraal. De beeldkwaliteitsparagraaf is van toepassing op deze ontwikkelingen.

Wilt u het plan bekijken?

De beeldkwaliteitsparagraaf kunt u hieronder digitaal bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Tegen het besluit tot vaststelling kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.