Terug naar de vorige pagina

Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp

De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp’ ligt vanaf 7 januari tot en met 24 februari 2021 ter inzage.

Waarom doen we dit?

De gemeente werkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Wellicht heeft u hier al meer over gelezen en meegedaan aan het Panorama Pijnacker-Nootdorp in oktober en november van 2020? In de Omgevingsvisie wordt beschreven hoe de fysieke leefomgeving zich op de lange termijn (tot 2050) gaat ontwikkelen. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op de invoering van de Omgevingswet, die (naar verwachting) in werking zal treden op 1 januari 2022.

Bij het opstellen van een Omgevingsvisie is het op grond van artikel 7.2, lid 2 van de Wet milieubeheer verplicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen als de Omgevingsvisie het kader vormt voor toekomstige projecten of besluiten die mogelijk m.e.r.(beoordelings)-plichtig zijn op grond van het Besluit m.e.r. Ook kan de mogelijke noodzaak om een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming uit te voeren, aanleiding zijn voor een plan-m.e.r. (artikel 7.2.a van de Wet milieubeheer). De verwachting is dat de Omgevingsvisie inderdaad kaderstellend zal zijn voor dergelijke activiteiten en dat deze activiteiten gevolgen (kunnen) hebben voor het milieu.

Wat is het doel?

De m.e.r. brengt de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van beleidskeuzen en alternatieven in beeld. Daarmee willen we de verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving in samenhang bekijken zodat het milieu een volwaardige plek krijgt in zowel de besluitvorming als de uitvoering.

Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

De eerste stap in de procedure van een planMER is de voorliggende kennisgeving van het voornemen en de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft globaal een beschrijving voor welke activiteiten de planMER wordt opgesteld. Hierbij wordt aangegeven op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp zullen worden beschouwd. De volgende stap is het opstellen van (het ontwerp van) de planMER. De planMER is het feitelijke milieueffectrapport. Dit wordt later samen met het ontwerp van de Omgevingsvisie ter inzage gelegd.

Waar kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien?

De notitie kunt u hieronder downloaden:

Vanwege de landelijke richtlijnen tegen de verspreiding van het Coronavirus zijn de openingstijden gewijzigd. U kunt alleen op afspraak langskomen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de stukken beschikbaar zijn, uw vragen beantwoord kunnen worden en u niet hoeft te wachten.

Hoe kunt u uw mening kenbaar maken?

Inspraak en overleg over deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau vindt op verschillende manieren plaats. Door middel van deze kennisgeving wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van zes weken (van 7 januari tot en met 24 februari 2021) schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze over het voornemen en de notitie naar voren te brengen.

  • U kunt een zienswijze indienen door het digitale zienswijzeformulier in te vullen.
  • U kunt uw zienswijze ook schriftelijk sturen naar het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld in uw zienswijze dat het gaat om de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp’ uw naam en adres, datum.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Beleid, team Ruimtelijk Beleid via 14015. In verband met de richtlijnen tegen de verspreiding van het Coronavirus vragen we u nadrukkelijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van de schriftelijke en digitale mogelijkheden. De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties ontvangen een aparte kennisgeving. De Commissie voor de m.e.r. wordt in deze fase niet vrijwillig om advies gevraagd.

Wat gebeurt er hierna?

Na afloop van de periode van zes weken worden alle zienswijzen en adviezen verwerkt in een Nota van Beantwoording. Daarin staat hoe uw reactie wordt meegenomen in het uit te voeren milieueffectonderzoek. Het planMER wordt ter zijner tijd tegelijk met de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. U krijgt dan opnieuw de gelegenheid om uw zienswijze in te dienen. Op dat moment zal ook een toetsing van het planMER door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage plaatsvinden.