Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Kruispunt Katwijkerlaan / Nieuwkoopseweg / Vlielandseweg, besluit vaststelling hogere grenswaarden Wgh

Het vastgestelde besluit hogere grenswaarden ingevolge de Wet Geluidhinder ten behoeve van de woning Nieuwkoopseweg 2 ligt van donderdag 16 maart tot 27 april 2023 ter inzage.

Het besluit

Het besluit houdt verband met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Kruispunt Katwijkerlaan / Nieuwkoopseweg / Vlielandseweg’. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van één woning overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de beoogde reconstructie van het Kruispunt Katwijkerlaan / Nieuwkoopseweg / Vlielandseweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Het college heeft besloten van die mogelijkheid gebruik te maken.

Wilt het besluit bekijken?

De volledige, juridisch geldende publicatie staat op www.overheid.nl

Wilt u reageren op het besluit?

Met ingang van 16 maart tot 27 april 2023 ligt het besluit ter inzage. Binnen die termijn kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.