Terug naar de vorige pagina

Kerkweg Pijnacker, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerkweg Pijnacker’ ligt van 14 oktober tot 25 november 2021 ter inzage.

Plan

Het plan maakt de bouw van 8 eengezinswoningen aan de Kerkweg 42 te Pijnacker mogelijk.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Ook ligt het bestemmingsplan fysiek ter inzage bij de balie in het gemeentehuis.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.