Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Katwijkerlaan 15, gewijzigde vaststelling wijzigingsplan

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft het wijzigingsplan ‘Katwijkerlaan 15, Pijnacker’ gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 21 januari tot 4 maart 2021 ter inzage.

Plan

In het bestemmingsplan ‘Katwijk en Nieuwkoop’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de gronden, waar de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ op rust, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ gewijzigd kunnen worden in de bestemming ‘Wonen’. Er is gevraagd medewerking te verlenen aan het omzetten van deze bedrijfswoning naar een burgerwoning. Door middel van dit wijzigingsplan worden deze wijzigingen, juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie de wijzigingsplannen niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.