Terug naar de vorige pagina

Hart van Nootdorp, ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Nootdorp’ ligt van 19 augustus tot 30 september 2021 ter inzage.

Plan

Het plangebied is gelegen naast het centrum van Nootdorp. De beoogde ontwikkelingen liggen rond de wegen Sportparkweg en de Koningin Julianastraat met de Meidoornlaan als de grens aan de oostzijde. Het Mercato-complex vormt aan drie zijden de grens van het plangebied.

In het hart van Nootdorp is sprake van meerdere ontwikkelingen waarvan het wenselijk gevonden wordt dat deze plaatsvinden. Deze ontwikkelingen zijn de sloop en nieuwbouw van de Jan Janssenhal (sporthal) en het Kindcentrum De Regenboog, de herontwikkeling van de locatie van de brandweerkazerne en de herontwikkeling van de kinderopvang De Klauterbeer. Ter voorbereiding op het ontwerpbestemmingsplan is de Gebiedsvisie Hart van Nootdorp opgesteld. Na het doorlopen van een intensief participatietraject met belanghebbenden uit de omgeving is de gebiedsvisie in april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De gebiedsvisie vormt de basis voor het onderhavige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft als doel de (her)ontwikkelingen mogelijk te maken.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken (in de rechter kolom). De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. In overleg kan dan een passende oplossing worden gevonden.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp’.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.