Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Tuindershof 2023

Het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan Tuindershof 2023 ligt met ingang van 13 juni tot 25 juli 2024 ter inzage. De wijziging betreft de uitwerking van de verbeelding en de bijbehorende aanpassing van de regels.

Het plan

In het geldende bestemmingsplan ‘Tuindershof’ hebben de woongebieden een globale bestemming. In het ‘Wijzigingsplan Tuindershof 2023’ wordt voor de woongebieden gelegen tussen de Tuindersweg en de Europalaan deze globale bestemming uitgewerkt in gedetailleerde bestemmingen. Een uitgewerkt bestemmingsplan geeft meer duidelijkheid over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden dan het globale plan dat nu nog van kracht is. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een uitgewerkte bestemming voor alle ontwikkelde en alle vergunde delen van de wijk. Basis voor deze nieuwe bestemmingen zijn de verleende omgevingsvergunningen en de openbare ruimte zoals deze is c.q. zal worden gerealiseerd.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.