Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Verzamelplan Ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023

Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen 2023’ is gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 1 februari tot 14 maart ter inzage.

Het plan

Het bestemmingsplan maakt op acht locaties een zogenoemde ruimte-voor-ruimte -ontwikkeling mogelijk. Na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden wordt de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit staat hierbij centraal.

Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de volgende locaties:

  • Onderweg 3 (Pijnacker)
  • Onderweg 5 (Pijnacker)
  • Molendijk 3 (Pijnacker)
  • Oude Leedeweg 159 (Pijnacker)
  • Zuideindseweg achter 66 (Delfgauw)
  • Bovenmolenweg 6 (Pijnacker)
  • Keulseweg 47 (Pijnacker)
  • Onderweg 0 (Pijnacker)

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.omgevingswet.overheid.nl kunt u de stukken digitaal bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.