Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022

Vanaf 15 december 2022 tot 26 januari 2023 ligt het gewijzigd vastgestelde ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022’ ter inzage.

Het plan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende locaties:

  • Veenweg 10-12 te Nootdorp: bouwen van een woning op het achterterrein;
  • Oudeweg 62 te Nootdorp: uitbreiding van het hippisch centrum;
  • Oude Leedeweg 75 te Pijnacker: vergroten van een woonbestemming i.v.m. mantelzorgwonen;
  • Laan van ‘s-Gravenhout (naast nr. 15) te Nootdorp: nieuwbouw van twee woningen;
  • Eeldedreef 8 te Nootdorp: correctie van een bouwvlak van de bestaande woning; en
  • Dorpsstraat 24-26 te Nootdorp: herstellen mogelijkheid woonfunctie op de begane grond.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het ontwerpbestemmingsplan liggen ook van 15 december tot 26 januari 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.