Terug naar de vorige pagina

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46 te Pijnacker

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46 te Pijnacker’ ligt ter inzage van 21 maart tot 2 mei 2024. De wijziging betreft voornamelijk aanvulling van de toelichting van het wijzigingsplan.

Het plan

Het wijzigingsplan maakt op de drie locaties Nieuwkoopseweg 21, 44a en 46 in Pijnacker een zogenoemde ruimte-voor-ruimte -ontwikkeling mogelijk. Na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden wordt de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit staat hierbij centraal.

Wilt u het plan bekijken?

De bekendmaking van het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar op www.overheid.nl. De stukken vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Wilt u reageren op het plan?

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.