Terug naar de vorige pagina

Besluit hogere grenswaarden, behorend bij bestemmingsplan Verzamelplan Ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023

Het besluit hogere grenswaarden, behorend bij bestemmingsplan ‘Verzamelplan Ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023’, ligt vanaf 31 augustus tot 12 oktober 2023 ter inzage.

Besluit hogere grenswaarden

Het college heeft besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen 2023’, waarmee op acht verschillende locaties de bouw van woningen wordt mogelijk gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op vijf woningen groter is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder en de ambitiewaarde van 48 dB van het geluidsbeleid, en de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Wilt u de stukken bekijken?

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 31 augustus 2023 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker en ze zijn hieronder ook te downloaden:

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de genomen besluiten. Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.