Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Besluit hogere grenswaarden, behorend bij bestemmingsplan Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021

Het besluit hogere grenswaarden, behorend bij bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021′ ligt van 8 september tot 20 oktober 2022 ter inzage.

Besluit hogere grenswaarden

Het college heeft besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden  voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’, waarmee de bouw van meerdere (compensatie)woningen op verschillende locaties in de gemeente mogelijk wordt gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse van een aantal van deze locaties overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de N470, Katwijkerlaan, Oude Leedeweg en Zuideindseweg. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt hierbij niet overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Op basis van het uitgevoerde akoestisch onderzoek is het college van mening dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet onaanvaardbaar hoog is. Bron- en overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouw-akoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer moeten aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Wilt u de stukken bekijken?

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 8 september 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker en ze zijn hieronder ook te downloaden:

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.