Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Besluit hogere grenswaarden 3 woningen Geerweg, behorend bij voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023

Het besluit hogere grenswaarden, behorend bij voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023, ligt met de bijbehorende stukken vanaf 27 oktober tot 8 december 2022 ter inzage.

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten hogere grenswaarden ingevolge de Wet Geluidhinder ten behoeve van drie nieuwe woningen aan de Geerweg in Nootdorp vast te stellen. Het besluit houdt verband met het (voor)ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ en de nog te verlenen omgevingsvergunningen voor deze woningen.

Toelichting

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen als gevolg van wegverkeerslawaai niet hoger dan 48 dB. Deze waarden worden ook wel aangeduid als zogenaamde voorkeursgrenswaarden. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, hogere waarden toestaan dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij nieuwe woningen en geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Conclusie van het akoestisch onderzoek is dat de voorkeursgrenswaarde bij een drietal woningen wordt overschreden, maar de maximaal toegestane geluidsbelasting niet te boven gaat. Deze hogere geluidsbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces, waarbij ook de mogelijke maatregelen worden aangegeven om de geluidbelasting op de gevels van de verschillende woningen terug te brengen. Dit afwegingsproces heeft vorm gekregen in het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek. Deze documenten hebben in het kader van de voorbereiding van het besluit ter inzage gelegen. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het definitieve besluit ongewijzigd vastgesteld.

Wilt u de stukken bekijken?

Het besluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 27 oktober 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor in Pijnacker. Ze zijn hieronder ook te downloaden:

De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tegen dit besluit staat gedurende zes weken (27 oktober tot 8 december 2022) beroep open voor:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepsschrift richt u aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.