Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Door de coronacrisis hebben sommige huishoudens te maken met een plotselinge terugval in hun inkomen. In enkele gevallen is deze terugval zo groot, dat mensen moeite hebben om hun vaste lasten te betalen. Voor de huishoudens voor wie de huidige steunmaatregelen onvoldoende uitkomst bieden, is het vanaf 3 maart mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de TONK.

De TONK is geen regeling die inkomensondersteuning biedt. Het gaat om een bijdrage voor daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten (huur of hypotheekrente). De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De regeling komt te vervallen per 1 juli 2021.

U kunt gebruikmaken van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten wanneer u:

 • door corona te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen;
 • waardoor u noodzakelijke woonkosten (huur of hypotheekrente) niet meer kunt betalen;
 • en de huidige steunmaatregelen voor u niet voldoende zijn.

Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u uw baan verliest en geen recht (meer) heeft op een uitkering. Of wanneer u als zelfstandige vanwege de coronamaatregelen uw opdrachten ziet verdwijnen, maar geen aanspraak kunt maken op de Tozo. Ook mensen die door de coronacrisis al in 2020 zijn ingestroomd in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) kunnen de TONK aanvragen wanneer de hoogte van deze uitkering onvoldoende is om de vaste woonlasten te betalen.

 • Kosten van huur, meer dan € 752,33. Hieronder wordt verstaan: de huidige huurprijs per maand, zoals vermeld staat op de huurovereenkomst en/of de laatste huurwijziging.
 • Kosten van de hypotheekrente voor uw hoofdverblijf. Hieronder verstaan we het maandelijkse (hypotheek) rentebedrag.

Niet tot de noodzakelijke kosten wordt gerekend: het deel van uw inkomen dat u geacht wordt ten minste te besteden aan de woonkosten. Dit is: 

 • € 304,40 voor een 1 of 2 persoonshuishouden.
 • € 320,29 voor een 3 of meerpersoonshuishouden.

Huishoudens met een huur onder de € 752,33 komen mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst.

De maximale bijdrage bedraagt € 500,00 per huishouden per maand, afhankelijk van uw draagkracht. De draagkracht wordt berekend aan de hand van het beschikbare inkomen. De bijdrage is een gift en hoeft niet terug te worden betaald. Hier wordt vanaf geweken wanneer er sprake is van verwijtbare terugval in inkomen. In dat geval kan de TONK als geldlening worden verstrekt.

Voor uw aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs).
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling).
 • Kopie huurovereenkomst of laatste huurwijziging per 1 juli 2020 of kopie hoogte rentebetaling.
 • Kopieën van de specificaties van uw inkomsten (en indien van toepassing van uw partner) van de maand januari 2021 waaruit de hoogte van uw inkomsten blijken.
 • Kopieën van de bewijzen van uw vermogen (en indien van toepassing van uw partner) in de maand januari 2021. Bijv. saldo betaal-/spaarrekening, cryptovaluta, beleggingsrekening.
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft.

U kunt de TONK aanvragen via het digitale loket Iparticipatie: iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. Heeft u vragen over het formulier of komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Let op: Wij controleren uw gegevens. Blijkt uit controle dat u te veel heeft ontvangen of dat u geen recht heeft op de TONK, dan vorderen wij de uitkering terug en kan daar bovenop een boete worden opgelegd. Zorg er daarom voor dat de door u verstrekte gegevens volledig en juist zijn. 

Nadat wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, bekijken we uw gegevens en nemen wij een besluit over uw aanvraag. Het kan zijn dat wij u om extra informatie vragen. We streven ernaar om u uiterlijk binnen vier weken te laten weten waar u aan toe bent.