Beleidsplan Schuldhulpverlening

Vragenlijst schuldhulpverlening

Binnenkort maakt de gemeente Pijnacker-Nootdorp een nieuw beleidsplan over schuldhulpverlening. We zijn benieuwd naar de ervaringen en ideeën van onze inwoners. Daarom willen we graag weten hoe u denkt over problemen met geld of schulden. Vult u de vragenlijst in?

Ook binnen Pijnacker-Nootdorp hebben mensen moeite om rond te komen met geld en zijn er mensen die te maken krijgen met problematische schulden. De behoefte aan hulp bij het op orde krijgen en houden van de financiën is daarom nog altijd groot. Het valt ook op dat mensen vaak niet alleen geldproblemen hebben, maar dat er vaker sprake is van problemen op meerdere leefgebieden. Dit maakt de aanpak van de schulden moeilijker.

De aanpak van geldzorgen – het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente – is gebaseerd op inzichten uit de hersenwetenschap. Vanuit die inzichten weten we dat schulden – en de stress om die schulden – het brein negatief beïnvloeden. In onze dienstverlening gaan we daarom uit van een stress-sensitieve benadering. Dit houdt in dat de hulpverlening gericht is op het verminderen van stress, laagdrempelig is en rekening houdt met de mate van zelfredzaamheid en de (mentale) draagkracht van een inwoner.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van informatie en ondersteuning gericht op preventie van schulden. Daarnaast behoort het geven van advies én de begeleiding en bemiddeling om een minnelijke schuldregeling tot stand te brengen tot de taak van de gemeente. Bij minnelijke schuldhulpverlening wordt een schuldregeling getroffen tussen de schuldenaar en de schuldeisers. De schuldeisers moeten hierbij bereid zijn een deel van de vordering kwijt te schelden. 

Schuldhulpverlening is gericht op

  • het voorkomen en wegnemen van drempels en belemmeringen waardoor participatie wordt bevorderd;
  • het oplossen van (problematische) schulden;
  • het verminderen van stress door zorgen om schulden en;
  • het creëren van ruimte om ook problemen op andere levensgebieden aan te pakken.

Wij bieden tijdelijk ondersteuning wanneer iemand niet zelf in staat is zijn of haar schuldenproblematiek op te lossen. Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op het creëren van een stabiele situatie. Niet alleen de schuld, maar juist de oorzaak waardoor de inwoner in een problematische schuldensituatie is gekomen, staat centraal. Wij versterken de -financiële- zelfredzaamheid van de inwoner, uitgaande van diens eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.

  • We gaan bij de schuldhulpverlening altijd uit van een integrale aanpak. Een integrale aanpak betekent dat er niet alleen oog is voor de financiële problemen, maar dat we alle sociaal-maatschappelijke problemen in beeld brengen. In onze integrale aanpak werken we domein overstijgend: we werken samen met verschillende afdelingen binnen de gemeente en externe partijen om te komen tot een duurzaam resultaat.
  • De inzet van schuldhulpverlening is maatwerk. Welke vorm van hulp we inzetten en welke partners we daarbij betrekken is afhankelijk van de situatie waarin de cliënt zich bevindt en welke oorzaken aan de situatie ten grondslag liggen.
  • We zetten in op het behouden, versterken en vergroten van iemands motivatie. We werken, waar mogelijk, aan het bestendigen en het uitbreiden van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, zodat zij op een goede manier in staat zijn zelf toe te werken naar oplossingen. De mentale draagkracht van iemand speelt hierin een belangrijke rol. In onze aanpak houden we hier rekening mee en proberen we de draagkracht te vergroten. We verwachten dat elke cliënt die we ondersteunen met schuldhulpverlening zich inspant om het traject van schuldhulpverlening tot een succesvol einde te brengen.

Jazeker. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. team Maatschappelijk beleid. Wij sturen het beleidsplan Schuldhulpverlening vervolgens naar u toe.