Beleidsplan Schuldhulpverlening

Ook binnen Pijnacker-Nootdorp hebben nog steeds veel mensen moeite om financieel rond te komen. Er zijn ook mensen die te maken krijgen met problematische schulden. De behoefte aan ondersteuning bij het op orde krijgen en houden van de financiën is daarom nog altijd groot. Het valt bovendien op dat mensen vaak niet alleen financiële problemen hebben, maar dat er in toenemende mate sprake is van complexe multiproblematiek. Dit bemoeilijkt de aanpak van de schulden.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van informatie en ondersteuning gericht op preventie van schulden. Daarnaast behoort het geven van advies én de begeleiding en bemiddeling om een minnelijke schuldregeling tot stand te brengen tot de taak van de gemeente. Bij minnelijke schuldhulpverlening wordt een schuldregeling getroffen tussen de schuldenaar en de schuldeisers. De schuldeisers moeten hierbij bereid zijn een deel van de vordering kwijt te schelden. 

Schuldhulpverlening is gericht op het voorkomen en wegnemen van drempels en belemmeringen waardoor participatie wordt bevorderd. Wij bieden tijdelijk ondersteuning wanneer iemand niet zelf in staat is zijn schuldenproblematiek op te lossen. Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op het creëren van een stabiele situatie. Niet alleen de schuld, maar juist de oorzaak waardoor de inwoner in een problematische schuldensituatie is gekomen staat centraal. Wij versterken de financiële- zelfredzaamheid van de inwoner, uitgaande van diens eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.

  • We gaan bij de schuldhulpverlening altijd uit van een integrale aanpak. Een integrale aanpak betekent dat er niet alleen oog is voor de financiële problemen, maar dat we alle sociaal-maatschappelijke problemen in beeld brengen.
  • De inzet van schuldhulpverlening is maatwerk. Welke vorm van hulp we inzetten en welke partners we daarbij betrekken is afhankelijk van de situatie waarin de schuldenaar zich bevindt en welke oorzaak aan de situatie ten grondslag ligt.
  • We verwachten dat elke schuldenaar die we ondersteunen met schuldhulpverlening zich inspant om het traject van schuldhulpverlening tot een succesvol einde te brengen.