Ontwikkeling weidevogelgebied Zuidpolder

Overheden, natuurbeheerders en boeren zetten zich in voor een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder bij Delfgauw. In 2021 en 2022 worden maatregelen doorgevoerd om het karakteristieke open polderlandschap te behouden en ruimte te bieden aan weidevogels en andere vormen van natuur. De polder blijft ook in gebruik voor de landbouw.

Behoud open polderlandschap

Door 110 hectare eigen grond in te zetten, kunnen de gezamenlijke overheden de polder aantrekkelijker maken voor weidevogels. Ook blijft hierdoor het karakteristieke open polderlandschap behouden. Het hoogheemraadschap ziet kansen om via het juiste waterpeil bij te dragen aan ecologie en biodiversiteit. 

Natuurnetwerk Nederland

Op dit moment doen de boeren in de Zuidpolder al veel voor weidevogels door agrarisch natuurbeheer. Die inspanningen worden waar mogelijk uitgebreid en ondersteund. Het weidevogelkerngebied wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Hierdoor zijn de natuurwaarden in het gebied optimaal beschermd. 

In het weidevogelkerngebied komen extra greppels en poelen waar weidevogels voedsel kunnen vinden. Een gedeelte van het gebied krijgt een hoger waterpeil. Op andere plekken worden akkers aangelegd waar vogels zoals kievit, patrijs, wilde eend en veldleeuwerik op af komen. Ook insecten en wilde planten kunnen hiervan profiteren. In het zuidelijk deel komt een natuurvriendelijke oever voor insecten, vissen, kikkers en andere waterdieren. Dit deel van het gebied wordt daardoor ook interessant voor bijvoorbeeld de blauwe reiger en de lepelaar. Het huidige natuurgebied De Groene Keijzer wordt waterrijker met poelen en ondiepe plassen.

Zie ook het Concept inrichtings- en beheerplan weidevogelkerngebied Zuidpolder Delfgauw (PDF 12MB)

Intentieverklaring

In maart 2019 ondertekenden overheidspartijen een intentieverklaring voor dit gebied. De provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp spraken hiermee af om de kansen voor een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder te onderzoeken.

Uitwerking onderzoek

In 2020 zijn de plannen voor de Zuidpolder verder uitgewerkt. Hieruit bleek dat een combinatie van een weidevogelkerngebied met daar omheen natuurvriendelijke landbouw het meest kansrijk is.

Op basis van het onderzoek zijn er plannen om Staatsbosbeheer en de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen eigenaar en beheerder van het weidevogelkerngebied te maken. Staatsbosbeheer heeft nu al de percelen hiervoor in bezit en gemeente Pijnacker-Nootdorp kan grond overnemen van de provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad en Gedeputeerde Staten moeten hier nog wel definitief over besluiten.

Inrichtings- en beheerplan

Dit plan is nu in concept af en wordt nog uitgewerkt tot een definitief plan. Naast ruime aandacht voor weide- en boerenlandvogels zal daarin ook aandacht zijn voor meer biodiversiteit voor andere dieren en planten. De gemeente en Staatsbosbeheer maken afspraken met de boeren en de eendenkooi over het beheer.

Bekijk hier het Concept inrichtings- en beheerplan weidevogelkerngebied Zuidpolder Delfgauw (PDF 12MB)

Kavelruil

Dit jaar loopt het kavelruilproces verder in overleg met eigenaren, pachters en andere belanghebbenden in de polder. De uitkomst van dit proces bepaalt ook de precieze ligging van het weidevogelkerngebied. Naar verwachting wordt de kavelruil in het voorjaar van 2022 afgerond.

Definitieve inrichting

Zodra de kavelruil is afgerond volgt de definitieve inrichting van het gebied. Hier is alvast rekening mee gehouden in het bestemmingsplan Ruijven-Zuidpolder.

Overeenkomst grondoverdracht

De gemeente en de provincie sluiten een overeenkomst over de grondoverdracht naar de gemeente.