Ontwikkeling weidevogelgebied Zuidpolder van Delfgauw

Overheden, natuurbeheerders en boeren zetten zich in voor een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. In 2023 en 2024 worden inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om het karakteristieke open polderlandschap te behouden en ruimte te bieden aan weidevogels en andere vormen van natuur. De polder blijft ook in gebruik voor de landbouw.

Behoud open polderlandschap

Door 110 hectare eigen grond in te zetten, kunnen grondeigenaren gemeente Pijnacker-Nootdorp, Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer de polder aantrekkelijker maken voor weidevogels. Ook blijft hierdoor het karakteristieke open polderlandschap behouden. Het hoogheemraadschap ziet kansen om via het juiste waterpeil bij te dragen aan ecologie en biodiversiteit. 

Natuurnetwerk Nederland

Op dit moment doen de boeren in de Zuidpolder al veel voor weidevogels door agrarisch natuurbeheer. Die inspanningen worden waar mogelijk uitgebreid en ondersteund. Het weidevogelkerngebied wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Hierdoor zijn de natuurwaarden in het gebied optimaal beschermd. 

In het weidevogelkerngebied komen extra greppels en poelen waar weidevogels voedsel kunnen vinden. Een gedeelte van het gebied krijgt een hoger waterpeil. Op andere plekken worden akkers aangelegd waar vogels zoals kievit, patrijs, wilde eend en veldleeuwerik op af komen. Ook insecten en wilde planten kunnen hiervan profiteren. In het zuidelijk deel komt een natuurvriendelijke oever voor insecten, vissen, kikkers en andere waterdieren. Dit deel van het gebied wordt daardoor ook interessant voor bijvoorbeeld de blauwe reiger en de lepelaar. Het huidige natuurgebied De Groene Keijzer wordt waterrijker met poelen en ondiepe plassen.

Zie ook het Inrichtings- en beheerplan weidevogelkerngebied Zuidpolder Delfgauw.

Intentieverklaring

In maart 2019 ondertekenden alle partijen een intentieverklaring voor dit gebied. De provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp spraken hiermee af om de kansen voor een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder te onderzoeken.

Uitwerking onderzoek

In 2020 zijn de plannen voor de Zuidpolder verder uitgewerkt in een beheer- en inrichtingsplan. Hieruit bleek dat een combinatie van een weidevogelkerngebied met daar omheen natuurvriendelijke landbouw het meest kansrijk is.

Kavelruil

In 2022 is een kavelruil uitgevoerd waardoor er nu een aaneengesloten kerngebied ligt. Er zijn drie eigenaren van dit gebied: de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer. De gronden zijn verpacht aan de lokale agrariërs die het beheer uitvoeren.

Samenwerkingsovereenkomst

De vier overheden hebben in 2023 verdere afspraken gemaakt over de uitvoering van de inrichting en het beheer van het kerngebied. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Inrichting van het weidevogelkerngebied

In 2023 wordt gestart met de inrichting van het gebied. Er komt meer plas-dras gebied, bomen worden gesnoeid of verwijderd en greppels worden nieuw uitgegraven. In het zuidelijk deel van de Zuidpolder komt een natuurvriendelijke oever waar insecten, vissen, kikkers en andere waterdieren een plek kunnen vinden. De inrichting is naar verwachting klaar in 2024.

Beheer van het weidevogelgebied

De provincie brengt het weidevogelkerngebied onder in het Natuurnetwerk Nederland. Hiermee is het gebied goed beschermd. Staatsbosbeheer en de gemeente maken met de agrariërs in het gebied verdere afspraken over het toekomstige beheer van het gebied.