Nota en uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen

De positieve effecten van sport en bewegen zijn het grootst als zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente meedoen. De uitdaging is om mensen die nu nog aan de kant staan meer te verleiden tot sport en bewegen. Twee onmisbare pijlers onder een gezond sportklimaat zijn sterke sportverenigingen en goede voorzieningen. We zetten in op meer en betere samenwerking en verbinding tussen sport, onderwijs en het sociaal domein. Sport en bewegen worden effectiever ingezet als middel, bijvoorbeeld om onze inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl.

Gebruik makend van nieuwe inzichten en innovaties zullen we samen met onze partners inspelen op de veranderende sport- en beweegbehoeften van onze inwoners.

Beleidsnota sport en bewegen

Met bovenstaande in het achterhoofd hebben we in samenwerking met de sportraad en het sportplatform de nota Sport en Bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017-2020 opgesteld. In deze nota staat wat we in deze periode samen willen bereiken op het gebied van sport en bewegen:

  • Sport als doel: sport en sportbeoefening op zichzelf 

De wens om sport en sportbeoefening in al haar vormen in stand te houden, de mogelijkheden daartoe te bevorderen, toegankelijk en betaalbaar te houden en de continuïteit van sport in verenigingsverband te waarborgen.

  • Sport als middel: bewegen en een gezonde leefstijl 

De wens om sport in te zetten als middel om maatschappelijke thema’s te agenderen en aan te pakken, in antwoord op de ambitie van de raad: ‘Een krachtige samenleving die zorgzaamheid toont’ en een ambitie die aansluit bij de Visie op het Sociaal Domein.

De Sportnota is nog steeds van toepassing. Het uitvoeringsprogramma is tweemaal geactualiseerd door middel van sportakkoorden: Sportakkoord PN 2020-2022 en Sportakkoord PN 2023-2026.

(dit pdf-bestand voldoet op enkele punten nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid).

Lokaal Sportakkoord Pijnacker-Nootdorp 2023-2026

Het Sportakkoord 2023-2026 is na evaluatie van het Sportakkoord 2020-2022 en met inbreng van de GGD en partners uit de sectoren sport, onderwijs, opvang, welzijn, zorg en jeugd tot stand gekomen.