Nota en uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen

De positieve effecten van sport en bewegen zijn het grootst als zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente meedoen. De uitdaging is om mensen die nu nog aan de kant staan meer te verleiden tot sport en bewegen. Twee onmisbare pijlers onder een gezond sportklimaat zijn sterke sportverenigingen en goede voorzieningen. We zetten in op meer en betere samenwerking en verbinding tussen sport, onderwijs en het sociaal domein. Sport en bewegen worden effectiever ingezet als middel, bijvoorbeeld om onze inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl.

Gebruik makend van nieuwe inzichten en innovaties zullen we samen met onze partners inspelen op de veranderende sport- en beweegbehoeften van onze inwoners.

Met bovenstaande in het achterhoofd hebben we in samenwerking met de sportraad en het sportplatform de nota Sport en Bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017-2020 opgesteld. In deze nota staat wat we in deze periode samen willen bereiken op het gebied van sport en bewegen:

Sport als doel: sport en sportbeoefening op zichzelf 

De wens om sport en sportbeoefening in al haar vormen in stand te houden, de mogelijkheden daartoe te bevorderen, toegankelijk en betaalbaar te houden en de continuïteit van sport in verenigingsverband te waarborgen.

Sport als middel: bewegen en een gezonde leefstijl 

De wens om sport in te zetten als middel om maatschappelijke thema’s te agenderen en aan te pakken, in antwoord op de ambitie van de raad: ‘Een krachtige samenleving die zorgzaamheid toont’ en een ambitie die aansluit bij de Visie op het Sociaal Domein.

Nota Sport en Bewegen 2017-2020

Naast de beleidsnota hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin onze ambities zijn vertaald in actiepunten met een toewijzing van verantwoordelijkheden en een planningsvoorstel. De ambities op de volgende zes thema’s staan daarbij centraal: 

  1. Meedoen! 
  2. Sterke sportverenigingen
  3. Goede voorzieningen 
  4. Samenwerking en verbinding 
  5. Gezonde leefstijl 
  6. Sport 2.0: veranderende behoeften en nieuwe (technische) ontwikkelingen 

Samen met twaalf organisaties/verenigingen is de sportnota vertaald naar een lokaal akkoord. De pijlers die daarin terugkomen zijn:

  • Een (nog) beter sluitend aanbod van sport en bewegen voor alle inwoners;
  • Meer bewustwording van het belang van gezond sporten en bewegen;
  • Een (nog) betere samenwerking tussen organisaties.

De ondertekenaars van het Sportakkoord Pijnacker-Nootdorp hebben afgesproken periodiek bij elkaar te komen om de voortgang van het Sportakkoord te bespreken en te beoordelen of nieuwe (gezamenlijke) acties gewenst zijn.

Lokaal Sportakkoord Pijnacker-Nootdorp