Rol van de leerplichtambtenaar

Helaas gaan niet alle jongeren met plezier naar school. Sommigen hebben zoveel problemen dat zij besluiten om niet meer naar school te gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld leer- of gedragsproblemen zijn, maar ook problemen in de thuissituatie. Eerst zal de school zelf proberen om de leerling te helpen. Lukt dat niet? Dan moet de school de leerplichtambtenaar van de gemeente inlichten.

De leerplichtambtenaar gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem. Samen met de school en eventueel het kernteam werkt hij/zij aan een oplossing. Ook kan de leerplichtambtenaar bemiddelen bij problemen tussen school en ouders/leerling.

De school moet zorgen voor een veilige en prettige leeromgeving. Als uw kind niet op de huidige school kan blijven, moet de school zich inspannen om een andere school te vinden. Ook is de school verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Kan uw kind niet naar school vanwege ziekte of een andere reden? Dan moet u als ouder altijd de school inlichten. Blijft een kind zonder reden of toestemming weg van school? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim (spijbelen). Ook te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim.

De directeur van de school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan DUO. De leerplichtambtenaar roept u en/of uw kind vervolgens op voor een gesprek om de reden van het verzuim te onderzoeken. Als het ongeoorloofd verzuim aanhoudt, volgt een Halt-verwijzing of wordt proces-verbaal opgemaakt. Het OM bepaalt vervolgens welke straf er gegeven wordt.

Als uw kind ziek is, hoeft hij/zij niet naar school. Ziekte van uw kind moet u wel altijd direct (telefonisch) melden aan de school. Als uw kind of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en uw kind daardoor later op school terugkomt, dan moet u als ouder/verzorger een doktersverklaring uit het buitenland kunnen overleggen.

Bij schorsing mag een leerling tijdelijk de lessen niet volgen. Soms mag deze zelfs het schoolterrein niet meer opkomen. Bij verwijdering wil de school definitief niet meer met de leerling verder werken. Een leerling mag pas worden uitgeschreven als de school een andere school heeft gevonden. Verwijdering meldt de school aan de leerplichtambtenaar.

In alle gevallen wordt eerst op school naar een oplossing gezocht. Als u er met school niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de leerplichtambtenaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp:

Telefonisch: 14 015

E-mail: leerplicht@pijnacker-nootdorp.nl

Brief: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. de Leerplichtambtenaar, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

Vanaf welke leeftijd kan een kind naar school, wanneer moet het en tot wanneer is dat verplicht? En wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Meer informatie over leerplicht en de kwalificatieplicht lees u op de website de website van de Rijksoverheid. Zij geven onder andere informatie over thuisonderwijs, wanneer u kind wel of niet naar school hoeft en of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag gaan. Voor de juiste schoolvakanties kunt u het beste kijken op de website van de school kijken.

In het jaarverslag Jongerenteam Opleiding en Werk leest u wat de gemeente het meest recente schooljaar heeft gedaan op het gebied van leerplicht en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatie voortijdig schoolverlaten). Bekijk hier het meest recente jaarverslag Jongerenteam Opleiding en Werk.