Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen? En is de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten.

LET OP! U moet leerlingenvervoer elk jaar opnieuw aanvragen

  • Leerlingen die niet zelfstandig een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs kunnen bezoeken. En waarbij de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde school meer dan 6 km bedraagt;
  • leerlingen met een handicap die een school voor regulier basisonderwijs of regulier voorgezet onderwijs bezoeken.

U kunt online een aanvraag doen voor leerlingenvervoer, daarvoor moet u inloggen met DigiD. Let op: u moet elk jaar opnieuw leerlingenvervoer aanvragen.

Lukt het online aanvragen niet? Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@pijnacker-nootdorp.nl.

Hoeft uw kind geen gebruik meer te maken van leerlingenvervoer? Dan bent u verplicht om dit door te geven. Ga daarvoor naar het formulier stopzetting leerlingenvervoer.

Is er een aanpassing nodig? Geef dit dan door via het formulier aanpassing leerlingenvervoer.

Van kinderen vanaf groep 7 wordt verwacht dat zij zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets naar school kunnen. Tenzij dit niet kan vanwege medische redenen. Hiervoor moet u dan wel een medische verklaring kunnen laten zien.

De gemeente vindt het redelijk om uit te gaan van maximaal tien kilometer fietsen. Is de afstand tussen de woning en de school groter dan tien kilometer? Dan is dit te ver om te fietsen. U ontvangt dan een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer.

Zit de leerling nog niet in groep 7? Of blijkt uit een medische verklaring dat de leerling niet (alleen) met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen? Dan kan ook een vergoeding worden gegeven voor de vervoerskosten van een begeleider.

Bekijk het overzicht met Opstapplaatsen

Kan uw kind medisch gezien niet met de fiets of met het openbaar vervoer reizen? Ook niet onder begeleiding? Dan kan de gemeente het vervoer ook zelf organiseren. Leerlingen worden dan met aangepast vervoer van en naar school gebracht. Wilt u als ouders uw kind met de eigen auto naar school brengen? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

Is er sprake van een scheiding en/of co-ouderschap binnen het gezin, waardoor er voor de leerling 2 verblijfplaatsen ontstaan? Dan moeten beide ouders, elk afzonderlijk, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is.

  • Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de aanwezige beleidsregels;
  • de behandelingstermijn is standaard acht weken. Indien de aanvraag compleet is kan de termijn korter zijn;
  • Het besluit over de aanvraag wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Dit heet een beschikking.
  • formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld en/of niet voorzien zijn van verklaringen terwijl hier wel om verzocht wordt, worden niet in behandeling genomen. U krijgt dan de gelegenheid de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Als u hiervan geen gebruik maakt, wordt uw aanvraag niet verder in behandeling genomen. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld.
  • De vergoeding moet voldoende zijn om de leerling met passend vervoer te laten reizen. Dit zal in eerste instantie een vergoeding zijn voor een fiets of openbaar vervoer. Kan de leerling hiermee niet zelfstandig reizen? Dan worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed;
  • de vergoeding wordt verstrekt over de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.

Let op: U kunt de vergoeding niet met terugwerkende kracht aanvragen. Zorg er dus voor dat u de aanvraag op tijd indient.

In een aantal gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd.  Als peiljaar geldt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar begint waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd. De normbedragen voor inkomen en eigen bijdrage worden ieder jaar bijgesteld.

De tegemoetkoming gaat pas in vanaf het moment dat de aanvraag, inclusief eventuele bijlagen, bij de gemeente is geregistreerd en goedgekeurd.