Kinderopvang starten

Nieuwe kinderopvangvoorzieningen zijn wettelijk verplicht zich te melden bij de gemeente waar zij zich willen vestigen.

Het is belangrijk dat kinderopvang voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Daarom worden nieuwe kinderopvangvoorzieningen getoetst door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Geeft de GGD een positief advies over de exploitatie en neemt ook het college een positief besluit? Dan wordt de locatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Bovendien hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang voorkomt.

De voorwaarden voor instellingen voor kinderopvang en de aanvraagformulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wij vragen u om het aanvraagformulier in te vullen en deze te sturen naar de gemeente:

  • via e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl
  • per post naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, team maatschappelijk beleid, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

Let op! Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp rekent geen leges voor het starten van een kinderopvangvoorziening.

GGD Nederland geeft houders in de kinderopvang een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang. Op de website van GGD Nederland vindt u alle informatie en  een brochure over de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht.

De GGD Haaglanden bezoekt jaarlijks kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus. Ook controleert de GGD elk jaar (steekproefsgewijs) gastouders. De inspecteur bekijkt de dagelijkse praktijk en controleert de kwaliteit van de opvang. De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport. Deze inspectierapporten kunt u inzien op de website van de Landelijke registratie kinderopvang.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als uit een inspectierapport blijkt dat de locatie voor kinderopvang niet voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, kan de gemeente handhavend optreden. Dit staat in de Wet kinderopvang en de Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2020.

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang die u kunt starten; een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouderbureau. Wij adviseren u om voordat u van start gaat, het stappenplan kinderopvang starten en/of het stappenplan gastouderbureau starten goed door nemen. Kijk voor het starten van een kinderopvang op de website van Ondernemers plein.

Gastouder worden?

Kijk voor het starten van een gastouderbureau op de website van het Ondernemers plein. Maar kijk ook voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Om jonge kinderen gelijke en optimale ontwikkelkansen te bieden, subsidieert de gemeente kwalitatief hoogwaardige peuteropvang. Kindercentra die zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang kunnen subsidie aanvragen voor het aanbieden van VVE-peuteropvang.

Voor meer informatie en/of het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid via tel. 14015 of e-mail bel_sec@pijnacker-nootdorp.nl.