Spring naar content

Kinderopvang, registratie voorzieningen

Nieuwe kinderopvangvoorzieningen zijn wettelijk verplicht zich te melden bij de gemeente waar zij zich willen vestigen.

Het is belangrijk dat kinderopvang voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Bovendien hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang voorkomt.

Daarom worden nieuwe kinderopvangvoorzieningen getoetst door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Geeft de GGD een positief advies over de exploitatie en neemt ook het college een positief besluit? Dan wordt de locatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

De voorwaarden voor instellingen voor kinderopvang en de aanvraagformulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wij vragen u om het aanvraagformulier in te vullen en deze te sturen naar de gemeente:

  • via e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl
  • per post naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, team maatschappelijk beleid, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

Let op! Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp rekent geen leges voor het starten van een kinderopvangvoorziening.

De brochure Toezicht en handhaving kinderopvang van GGD Nederland geeft houders in de kinderopvang een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang. De brochure gaat ook in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht.

De GGD Haaglanden bezoekt jaarlijks kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus. Ook controleren ze elk jaar (steekproefsgewijs) gastouders. De inspecteur bekijkt de dagelijkse praktijk en controleert de kwaliteit van de opvang. De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport. Deze inspectierapporten kunt u inzien op de website van de Landelijke registratie kinderopvang.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als uit een inspectierapport blijkt dat de locatie voor kinderopvang niet voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, moet de gemeente handhavend op te treden. Dit staat in de Wet kinderopvang en de gemeentelijke Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang.

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang die u kunt starten; een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouderbureau. Wij adviseren u om voordat u van start gaat, het stappenplan kinderopvang starten en/of het stappenplan gastouderbureau starten goed door nemen. Op de website www.ondernemersplein.nl vindt u ook een overzicht van de zaken waaraan u moet voldoen voordat u kunt starten met ondernemen. Gastouder worden? Kijk dan voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

Om jonge kinderen gelijke en optimale ontwikkelkansen te bieden, subsidieert de gemeente kwalitatief hoogwaardige peuteropvang. Kindercentra die zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang kunnen subsidie aanvragen voor het aanbieden van VVE-peuteropvang.

Voor meer informatie en/of het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid via tel. 14015 of e-mail bel_sec@pijnacker-nootdorp.nl.