Economische visie: ruimte voor duurzaam en nieuw ondernemerschap

Dvorige economische visie ‘Ruimte om te ondernemen’ was in 2014 door de raad vastgesteld. Sinds de vaststelling van de visie is er veel gerealiseerd en zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest. Reden voor het college deze visie te actualiseren. De ambities en de uitvoeringsagenda uit deze visie zijn als vertrekpunt genomen in het actualisatietraject. Een belangrijke randvoorwaarde was om de visie in samenspraak met het bedrijfsleven en overige stakeholders vorm te geven. Dit is ook wat we hebben gedaan. Ondernemers hebben op verschillende manieren input geleverd of meegedacht. Zo heeft er een peiling ondernemersklimaat plaatsgevonden onder 3000 ondernemers, zijn er diepte-interviews gehouden, heeft er een economische conferentie plaatsgevonden en zijn in verdiepingssessies samen met ondernemers ambities en doelen geformuleerd. Ondernemers en stakeholders hebben aangegeven dat het prettig ondernemen is in onze gemeente en dat we trots mogen zijn. Maar natuurlijk zijn er verbeterpunten en uitdagingen. Dit alles is te vinden in de economische visie 2020-2025.

In de visie is stap voor stap in kaart gebracht waar we als gemeente en ondernemers goed in zijn. Er is beschreven wat beter kan en uiteraard ook wat beter moet. We kijken daarbij vanuit onze eigen gemeente naar onszelf, maar ook nadrukkelijk naar onze positie in de regio. Dit is vertaald naar vier ambities: bruisende centra, duurzaam en circulair ondernemen, moderne tuinbouw, arbeidsmarkt en werkgelegenheid 

Aan deze visie wordt elke twee jaar een actieagenda gekoppeld. In deze agenda staat wanneer welke acties en maatregelen door wie worden uitgevoerd en aan welke doelen zij bijdragen. Samen met onze ondernemers werken we dan direct en heel concreet aan een nog mooier en bruisender Pijnacker-Nootdorp.