Woonvisie 2020 - 2030

Op 25 juni 2020 is de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030 vastgesteld door de gemeenteraad. De Woonvisie beschrijft hoe we de kwaliteit van wonen de komende tien jaar willen behouden en versterken. Daarnaast spelen we met deze woonvisie in op de huidige woonwensen. U kunt de woonvisie hier bekijken.

De Woonvisie vervangt de Uitvoeringsstrategie Wonen 2015-2020 en kijkt naar de toekomst. De visie geeft aan wat we willen doen om meer evenwicht te krijgen in het totaal aantal koop- en huurwoningen, zodat het ook in de toekomst fijn wonen blijft in Pijnacker-Nootdorp en dat inwoners een lokale wooncarrière kunnen doorlopen.

De Woonvisie is het belangrijkste document van de gemeenteraad op het gebied van wonen en volkshuisvesting. Het schetst een beeld van de gewenste woningvoorraad van Pijnacker-Nootdorp op de lange termijn. Dit moet aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van onze inwoners. Daarnaast is de Woonvisie ook de basis voor afspraken met woningcorporaties. Samen met de woningcorporaties werken we eraan dat er betaalbare woningen zijn die passen bij de behoefte van bewoners. De Woonvisie gaat niet alleen over wonen, maar ook over de fysieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen die daar mee samenhangen.

Pijnacker-Nootdorp is een landelijke gemeente tussen de grote steden. Een unieke combinatie van het wonen in kleinere, groene en dorpse gemeenschappen met de stad dichtbij. Het is een aanvulling  op de meer stedelijke woonomgevingen in de regio. Mensen die ervoor kiezen in Pijnacker-Nootdorp te wonen doen dat vanwege de sociale veiligheid, verkeersveiligheid, rust, groen en bereikbaarheid. Deze kenmerken, samen met de vele eengezinswoningen die er zijn, zorgen ervoor dat er in onze gemeente vooral veel gezinnen met kinderen wonen.

De behoefte aan woningen in de gemeente en in de regio neemt de komende jaren toe. We verwachten dat er tot 2040 nog ongeveer 4.000 nieuwbouwwoningen nodig zijn boven op de bestaande bouwplannen voor Ackerswoude, Keijzershof, Tuindershof en de Scheg. Dit komt door de bevolkingsgroei, maar ook doordat onze inwoners ouder worden en mede daardoor behoefte ontstaat aan andere, gelijkvloerse woningen. Daarnaast zijn er voor starters nu weinig mogelijkheden om te starten op de woningmarkt. Door de behoefte van senioren en starters richt de gemeente zich meer dan voorheen op het bouwen van koop- en huurappartementen.

De gemeente gaat er in ieder geval wel meer sociale huurwoningen bij bouwen in plaats van koopwoningen met een prijs onder de € 180.000. Dit doen we omdat het voordeel van deze goedkope koopwoningen eigenlijk alleen voor de eerste kopers is. Daarna worden deze woningen weer veel duurder verkocht aan volgende bewoners en zijn ze dan niet meer bereikbaar voor de doelgroep. . Nieuwe sociale huurwoningen blijven daarentegen voor tenminste 30 jaar beschikbaar voor de doelgroep. Wat betreft koopwoningen blijft de gemeente zich inzetten voor betaalbare woningen tot € 310.000. Ook blijft er een lening beschikbaar voor starters op de woningmarkt.

De woonvisie bestaat uit vier pijlers. Zij staan voor een apart thema in het woonbeleid. Per thema ziet u wat onze ambitie is, welke opgaven we zien en waar we op inzetten tot 2030.

Pijler 1: Mooi wonen, prettig leven

 • Identiteit en kwaliteiten van woonkernen behouden
 • Bijsturen van kwetsbare woongebieden

Pijler 2: Passende woningen voor onze inwoners

 • Werken aan betaalbare koop- en huurwoningen
 • Sturen op het behoud van de sociale voorraad
 • De doorstroming stimuleren
 • Een toekomstbestendige woningvoorraad voor senioren
 • Uitbreiding van de bestaande voorraad

Pijler 3: Duurzaam wonen

 • Meewerken aan het ontwikkelen van de Regionale Energie Strategie (RES)
 • Het maken van een Energietransitieplan voor Pijnacker-Nootdorp

 Pijler 4: Een thuis voor alle doelgroepen

Voor vijf doelgroepen is extra aandacht nodig:

 • Doelgroep 1: vergunninghouders
 • Doelgroep 2: woonwagenbewoners
 • Doelgroep 3: spoedzoekers
 • Doelgroep 4: arbeidsmigranten
 • Doelgroep 5: uitstroom uit de zorg

Bij het maken van de woonvisie zijn verschillende partijen betrokken, zoals de gemeenteraad, woningcorporaties en zorgpartijen. Ook hebben we uitgebreid gesproken met bewoners; ouderen, jongeren en alles daartussen. Onze ambities en doelstellingen hebben we bij hen getoetst en verder aangevuld. Dit maakt de woonvisie tot een gedragen visie met een goed uitvoerbare woonagenda.