Wat doet de gemeente bij een ramp of crisis?

Wat de politie, brandweer en ambulances doen bij een ramp is meestal zichtbaar. De gemeente heeft echter ook een belangrijke, maar minder zichtbare rol.  

De gemeente bereidt zich samen met de partners (brandweer, politie, GHOR, hoogheemraadschap, energiebedrijven, Ministerie van Defensie, etc.) voor op rampen en grote ongevallen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in met name burgerzorg en het nazorgtraject. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van mensen die uit hun woning of bedrijf zijn gezet. Ook zijn communicatie, milieuzorg, bouwtoezicht, schaderegistratie en verwanteninformatie taken van de gemeente. 

De burgemeester krijgt bij grote rampen de leiding over de crisisorganisatie binnen zijn/haar gemeente. Betreft de ramp meerdere gemeenten dan zal de burgemeester van Den Haag de leiding nemen. Op het gemeentekantoor wordt een rampenstaf ingericht bestaande uit de gemeentelijke diensten met instroom van externe deskundigen. Deze mensen adviseren de burgemeester en dragen zorg voor de uitvoering. 

Omdat rampen zich niet aan gemeentegrenzen houden werken de negen Haaglanden gemeenten samen. De brandweer en de medische hulpdiensten (GHOR) maken deel uit van een regionale organisatie; de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt over preparatie en preventie, bijstand en samenwerking, deskundige hulp na rampen. Om goed voorbereid te zijn wordt er met enige regelmaat getraind en geoefend.

De burgemeester van de gemeente kan met onmiddellijke ingang noodbevelen geven die u of anderen moeten opvolgen. Zo kan een straatverbod gelden of kan hij/zij een bevel geven tot ontruiming van de wijk of het weren van ramptoeristen. Deze worden onder meer via de website van de gemeente bekend gemaakt.

Na een incident blijft de gemeente een belangrijke partij. Zij coördineert de nazorg, bijvoorbeeld om gedupeerden naar de juiste instanties te verwijzen of te helpen bij het vinden van huisvesting en psychosociale nazorg.