Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022 - 2026

De fracties in de gemeenteraad hebben samen afgesproken wat de gemeentelijke plannen zijn voor de komende vier jaar. Die plannen staan in het Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022 – 2026.

Het akkoord heeft als titel ‘Bouwen aan de toekomst’. Het akkoord 2022-2026 is tot stand gekomen met medewerking van acht van de negen fracties in de gemeenteraad.

Wij van Eerlijk Alternatief, D66, VVD, Progressief Pijnacker-Nootdorp, CDA, TROTS, PvdD en CU/SGP benoemen in dit akkoord de kernvraagstukken waarvoor Pijnacker-Nootdorp op dit moment staat, geven de richting aan waarin de oplossingen gezocht moeten worden en beschrijven hoe voor de gekozen aanpak draagvlak zal worden bevorderd in de samenleving.

Het college voert de plannen van de gemeenteraad uit. In de Programmabegroting staat wat gewoonlijk al wordt opgepakt. In de Uitvoeringsagenda staan de speerpunten die het college centraal stelt de komende periode.