Planschade, vergoeding aanvragen

Heeft u schade die veroorzaakt is door planologische maatregelen? Bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan waarmee de aanleg van een woonwijk, een bedrijventerrein of een doorgaande weg mogelijk wordt, waardoor de waarde van uw woning daalt? Deze ‘schade’ wordt ook wel planschade genoemd. Dan kunt u recht hebben op een vergoeding.

 • Niet heel het bedrag van planschade die wordt toegekend wordt uitbetaald. Uitgangspunt is dat een gedeelte van de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort en daarom door de inwoner zelf betaald moet worden. De Wet ruimtelijke ordening verstaat hieronder minstens 2% van de waarde van de onroerende zaak. Ook 2% van het inkomen voor het ontstaan van de schade valt hieronder.
 • Voor het geven van planschade gelden een aantal voorwaarden:

  • Er kan alleen schade worden vergoed die niet (helemaal) voor uw rekening hoort te komen;
  • De schade mag niet al op een andere manier zijn vergoed (bijvoorbeeld bij aankoop of onteigening);
  • Niet heel het bedrag van planschade die wordt toegekend wordt uitbetaald. Uitgangspunt is dat een gedeelte van de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort en daarom door de inwoner zelf betaald moet worden. De Wet ruimtelijke ordening verstaat hieronder minstens 2% van de waarde van de onroerende zaak. Ook 2% van het inkomen voor het ontstaan van de schade valt hieronder.

  Een vergoeding voor planschade vraagt u aan door het Aanvraagformulier planschadevergoeding 2010 in te vullen. 

  Voor het behandelen van een planschadeaanvraag is betaling van een drempelbedrag van € 300 een voorwaarde. U ontvangt hierover een brief met acceptgiro. Als het bedrag niet binnen de daarin gestelde termijn is betaald, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Alleen als planschade wordt uitgekeerd, wordt het drempelbedrag terugbetaald.

  Als u van mening bent dat u schade lijdt of zal lijden als gevolg van een besluit van Provinciale Staten over een inpassingsplan, projectbesluit of de Provinciale Verordening ruimte, kunt u aan Gedeputeerde Staten een verzoek doen om een tegemoetkoming in deze schade.
   
  U gebruikt voor een vergoeding van schade ten gevolge van een provinciaal besluit het formulier Planschade, aanvraag tegemoetkoming.

  Als de gemeente een aanvraag heeft ontvangen, vraagt zij om advies bij een onafhankelijk deskundig bureau. Voordat het bureau een advies opstelt, vraagt het bij u en bij de gemeente informatie aan. Zowel u als de gemeente kunnen op het advies reageren. Naar aanleiding van het advies neemt het college een besluit. Daarbij neemt zij het advies in de meeste gevallen over. Soms volgt een tegenadvies. In het besluit van het college wordt bepaald of er schadevergoeding wordt betaald en zo ja, hoeveel. Tegen het besluit van het college is bezwaar en beroep mogelijk volgens de normale regels genoemd in de Algemene wet bestuursrecht.