Overdracht riolering mandelig terrein

Bent u eigenaar van een woning in een gebied met mandelig eigendom? Dan heeft u tot en met 31 december 2028 de mogelijkheid het eigendom van de ondergrondse vuilwaterriolering en hemelwaterafvoer in het mandelig terrein gezamenlijk met de mede-eigenaren over te dragen aan de gemeente. Hiermee draagt u de verantwoordelijkheid en de kosten van het beheer en onderhoud van de riolering in dit gebied over. De overdracht kan gedaan worden tegen eenmalige notariskosten.

Tot en met 31 december 2028 kunt u als grondeigenaar met alle andere mede-eigenaren van het mandelig terrein een gezamenlijke aanvraag indienen de riolering over te dragen. De voorwaarden die hierbij gelden zijn:

  • De aanvraag moet worden gedaan door één persoon die als contactpersoon met de gemeente optreedt.
  • Er moet sprake zijn van een mandeligheid waarbij in de notariële akte is vastgelegd dat het mede-eigendom een gemeenschappelijk nut heeft.
  • Op het mandelig terrein is een ondergrondse vuilwaterriolering en/of hemelwaterafvoer aanwezig.
  • Het mandelig terrein moet altijd vrij toegankelijk zijn. Het fysiek afsluiten van het terrein is dus niet toegestaan.
  • De kosten van de notaris voor de overdracht komen geheel voor rekening van de eigenaren van het mandelig terrein.
  • Alle grondeigenaren van het mandelig terrein moeten instemmen met de overdracht.
  • De gemeente bepaalt bij welke notaris de overdracht gaat plaatsvinden.
  • De overdracht vindt plaats door middel van het vestigen van een recht van opstal.

De modelovereenkomst en de modelakte voor het vestigen van het recht van opstal en de werkwijze van de notaris kunt u hieronder downloaden:

Namens alle mede-eigenaren doet 1 persoon de aanvraag. De aanvraag kunt u indienen via het online formulier Aanvraag overdracht riolering mandelig terrein

Uw aanvraag moet in ieder geval bestaan uit:

  1. Een door alle grondeigenaren ingevuld en ondertekend Instemmingsformulier vestigen recht van opstal. Deze Pdf kunt u downloaden in het aanvraagformulier.
  2. Situatietekening(en) van de op het terrein aanwezige ondergrondse vuilwaterriolering en hemelwaterafvoer.

De tijd die het kost om de riolering in het mandelig terrein over te dragen is sterk afhankelijk van het vestigen van het recht van opstal op het perceel. Wij kunnen dan ook geen inschatting hiervan geven.

Een mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom. Het bijzondere is dat het terrein is bestemd tot gemeenschappelijk nut. Mede-eigendom betekent dat u samen met anderen eigenaar bent van een aandeel in een terrein.

Wat is gemeenschappelijk nut?

In een notariële akte is vastgelegd dat het mede-eigendom een gemeenschappelijk nut heeft. Hierin is een regeling opgenomen over het gebruik en onderhoud van het mandelig terrein. De mede-eigenaren hebben allemaal toegang tot het gehele terrein. Het beheer en onderhoud komt voor gemeenschappelijke rekening.

In uw koopakte en eigendomsakte vindt u terug of u een huis heeft in mandelig gebied. Uw huis (hoofdperceel) heeft u gekocht met een aandeel in het mandelig terrein. Het hoofdperceel kan niet zonder dit aandeel in het mandelig terrein worden gekocht of verkocht. In het kadaster worden bij het mandelig terrein alle huizen vermeld waarvan de eigenaren een aandeel hebben in dit terrein.

In een mandelig terrein kan ondergrondse riolering aanwezig zijn voor de afvoer van vuilwater en regenwater. De eigenaren van het gemeenschappelijk terrein zijn ook eigenaar van de hier aanwezige riolering en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Het betreft de ondergrondse vuilwaterriolering en hemelwaterafvoer in het mandelige terrein tot aan de erfgrens. De riolering op uw eigen perceel (hoofdperceel) valt hier dus niet onder.

Uitleg over de ondergrondse vuilwaterriolering en de ondergrondse hemelwaterafvoer vindt u op de website: www.riool.info/soorten-riolering

Wij helpen u graag verder. U kunt een e-mail met uw vragen sturen naar: mandeligeriolering@pijnacker-nootdorp.nl.

Per mandelig terrein moet één gezamenlijke aanvraag worden ingediend, waarin alle mede-eigenaren akkoord gaan met de overdracht van de riolering.

Tot 31 december 2028 kunt u de gezamenlijke aanvraag doen. 

De gemeente neemt de ondergrondse vuilwaterriolering en de ondergrondse hemelwaterafvoer over, tot aan de perceelgrens.

De eigenaren van het mandelig terrein betalen de eenmalige notariskosten zelf.

De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Zodra de voorwaarden bekend zijn worden de voorwaarden op deze informatiepagina vermeld.

De wijze waarop de gemeente het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering uitvoert staat omschreven in het “Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2022-2025”.

De gemeente neemt alleen het eigendom, en hiermee het beheer en onderhoud, van de ondergrondse vuilwaterriolering en de ondergrondse hemelwaterafvoer over. Al het overige, zoals groen, verlichting, bestrating, kabels en leidingen, blijft in eigendom, beheer en onderhoud bij de eigenaren van het mandelig terrein.